Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 42(875) rok XX 8. grudnia 2019 roku.

Druga Niedziela Adwentu - rok A

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny


I czytanie: Rdz 3,9-15. 20;
Psalm: Ps 98,1-4;
II czytanie: Rz 15,4-9;
Aklamacja: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,28);
Ewangelia: Łk 1,26-38

.

 
Ewangelia:

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus".

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
ZAWSZE MIŁOSIERNY

Bóg nie zostawia nas samych

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ogłasza nam prawdę, że Bóg nigdy nie zostawia nas samych, nie zostawia nas samym sobie. Więcej nawet nie zostawia nas na pastwę losu, jak to ciągle podszeptuje nam nieprzyjaciel natury ludzkiej.

Czyż wobec ogromnego nieposłuszeństwa, którego dopuścili się pierwsi rodzice nie okazał nam swej miłości? Konsekwencje grzechu są straszne, lecz Ojciec nie dopuścił do tego, by śmierć stała się naszym końcem. Ta przyjdzie na każdego, stąd mówimy o konieczności śmierci i o tym, że ten fakt nas zasmuca, lecz w sercu jest nadzieja i wiara, że życie zwyciężyło. Odpowiedzią Boga na śmierć, która weszła na świat przez zawiść diabła jest życie, jest Syn wydany za nas.

Co więcej miałby zrobić Ojciec? Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W Jezusie Chrystusie objawił swoje miłosierne Oblicze i nieustannie objawia. Żyjemy w czasie ostatecznego adwentu, oczekiwania na powtórne przyjście Syna. Wszystko po to, by doświadczyć miłosierdzia Bożego.

Potrzebujemy Matki

By się narodzić potrzeba łona - przestrzeni, w której jesteśmy poczęci i przyjęci. Pamiętamy, że gdy Syn umierał na krzyżu dał nam Maryję za Matkę. To kolejny znak, że nie zostawia nas sierotami. Oto Matka twoja zostało skierowane do każdego ucznia Pana. I myślę, że nie pomylę się jeśli powiem, że to Matka Miłosierdzia.

Od Niej uczymy się otwartości na Boże przychodzenie. W nazaretańskim domu jesteśmy świadkami dialogu, najważniejszej rozmowy w historii wszechświata i ludzkości. To dialog miłosierdzia, który Ojciec prowadzi z każdym z nas. Wszak jesteśmy pełni łaski. Wszak Pan jest z nami i zna nas po imieniu. Ona uczy nas jak przyjąć to pozdrowienie. Wrogiem miłosierdzia jest nieufność i lęk, które rodzą się z braku rozważania słowa Bożego. Bóg o tym wie i dlatego powtarza niestrudzenie: Nie bój się, Maryjo, (tu wstaw twoje imię) znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Odpowiedzią na Boże miłosierdzie jest przyjęcie Syna, Jezusa Chrystusa. To wiara, która wzrasta, która się rozwija, dojrzewa.

Jakże się to stanie? - daj, daj...

Miłosierdzie objawiło się w Jezusie, Słowie, które stało się ciałem. Oto konkret Bożego dotyku. Nie trzeba wymyślać. To Duch Święty zstąpi na ciebie/nas i moc Najwyższego osłoni ciebie/nas. To On daje nam konkretne natchnienia i warto za nimi pójść wypełniając je z pokorą i radością. Trzeba sprawić, by Syn się narodził! Trzeba otworzyć oczy, by zobaczyć jak Bóg działa w i pośród nas - wielkie dzieła! Albowiem dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

U źródeł zaś leży jedna prosta odpowiedź: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Hasłem Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka były słowa z kazania na górze: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Umieściliśmy wtedy baner na frontonie kościoła z wyciągniętą żebraczą dłonią. Woła ona daj... to z jednej strony wołanie tych, którzy potrzebują miłosierdzia, tych, co wołają o nie dla nas i dla całego świata. Daj nam największy dar Twej wszechmocy - dar przebaczenia, który w piękny i jakże głęboki sposób wyraża miłosierdzie. Z drugiej strony mieści się w tej wyciągniętej dłoni także inne daj..., a mianowicie, podziel się tym, kim jesteś i co otrzymałeś... to trochę wołanie tyle masz ile dasz. Tak więc dwa wołania w jednym ciągle powtarzanym daj. Proszę, bo potrzebuję, a więc wołam daj. Dzielę się, bo otrzymałem i dlatego powtarzam daję. Oby taki był tegoroczny Adwent, a Ta, która jest Matką Miłosierdzia i jest z nami niech prowadzi nas prostą drogą do Jezusa.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Rok 585 po narodzeniu Chrystusa....

... Uczeni i biskupi francuscy zwołali w Macon synod, czasem błędnie nazywany soborem. Uczestnicy synodu mieli rozstrzygnąć kwestię, czy kobiety mają duszę. Po długiej debacie mieli rozwiązać ten dylemat głosowaniem. Zwolennicy tezy, że kobieta ma duszę, wygrali zaledwie jednym lub dwoma głosami, a tym samym odrzucili teologicznie osobliwe przekonanie, jakoby kobiety przy zmartwychwstaniu ciała najpierw musiałyby przybrać postać mężczyzn, zanim mogłyby wejść do nieba.

Nieomal 1300 lat później, bo 8 grudnia 1854 roku, papież Pius IX ogłosił rewolucyjną tezę przeciwną, a mianowicie dogmat o szczególnym wyróżnieniu kobiety. Matka Boża Maryja została od pierwszego momentu Jej poczęcia zachowana od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego przez wszechmogącego Boga ze względu na zasługi Jezusa. Po łacinie mówi się o "immaculata conceptio", a w nie dość szczęśliwym przekładzie polskim (i nie tylko polskim) o "niepokalanym poczęciu"; nie dość szczęśliwym, bo wiążącym się z nieporozumieniem. Szydercy i krytycy Kościoła do dzisiaj wiążą ten dogmat z dziewiczym narodzeniem Jezusa Chrystusa, jakoby naturalne płodzenie miało w rozumieniu Kościoła coś wspólnego ze "zmazą" czy "pokalaniem".

Ale skąd krytycy Kościoła mieliby też o tym wiedzieć. Grzech pierworodny jest również słowem obciążonym nieporozumieniami. Przy czym każdy zauważa po samym sobie powszechną i wrodzoną słabość immunologiczną do zła, zwaną przez teologów "grzechem pierworodnym". Maryja jest pierwszym człowiekiem, który pod tym względem jest "całkowicie zdrowy". Przekonanie, że w Jej przypadku chodzi o całkiem i w pełni "wartościowego" i "nie obarczonego żadną słabością" człowieka, istniało znacznie wcześniej, zanim papieże i teolodzy pomyśleli o odpowiednim dogmacie.

Kościół pierwotny widział w Maryi kobietę szczególnie obdarowaną łaskami i błogosławioną (Łk 1,28 i 42). Prawosławni wielbili Ją jako Panagia (doskonale święta). Również pobożni muzułmanie czczą Maryję jako wzorowego człowieka, który już w łonie swej matki został wybrany przez Boga i otoczony przez Niego szczególną opieką (Koran, sura 3). Gdy obecnie patrzymy na dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny już z pewnej perspektywy, musimy uwolnić się też od dziewiętnastowiecznego języka. Jeśli Jezus był "pierwszym nowym człowiekiem", to Maryja była "pierwszą nową kobietą - doskonałym człowiekiem". W Niej Bóg nam pokazuje, że On zwycięża zło w świecie nie surowością i przemocą, ale wdziękiem, łagodnością i wewnętrzną siłą, której Maryja dowiedzie na swej drodze życia. Nie lękała się stawiać krytyczne pytania Bogu. Musiała przejść przez ciemne godziny męki swego Syna. Wraz ze Św. Pawłem mogła jednak powiedzieć o sobie: "Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem" (1Kor 15,10). Taki jest głębszy sens tego wielkiego święta.

Pater Bucher

góra

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna

Z traktatu św. Ambrożego,
biskupa, o dziewictwie:

Piękno łaski opromienia
twój wdzięk wrodzony

O dziewico, wybrana spośród wielu, wybrana spośród ludu, której wrodzony wdzięk opromienia piękno łaski - przez co bardziej upodabniasz się do Kościoła - ty, kiedy jesteś nocą w twej izdebce, zawsze rozważaj o Chrystusie i w każdej chwili wyczekuj Jego przyjścia.

Taką chce ciebie mieć Chrystus, taką cię wybrał. Wchodzi On przez drzwi otwarte. Nie może zawieść Ten, który obiecał wejść. Obejmij Tego, którego szukałaś; zbliż się do Niego, a znajdziesz się w światłości; zatrzymaj Go, proś, aby jeszcze nie odchodził; błagaj Go, aby się nie oddalił. Bo Słowo Boże nie da się zniewolić; nie uchwyci Go znudzony, nie zatrzyma niedbały. Niech twoja dusza podda się Jego mowom, niech idzie wytrwale drogą niebiańskich nauk, bo Słowo łatwo może cię minąć. Ale cóż mówi oblubienica?

"Szukałam go, lecz nie znalazłam, wołałam go, lecz mi nie odpowiedział". Nie sądź, że nie zostałaś przyjęta, skoro wołałaś, prosiłaś, otwarłaś, a On tak prędko uszedł. On często wystawia nas na próbę. Cóż bowiem mówi rzeszom proszącym Go, aby nie odchodził? "Także innym miastom trzeba głosić Ewangelię o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany". Więc nawet, gdy ci się wydaje, że odszedł, wyjdź i nadal Go szukaj.

A któż, jeżeli nie Kościół święty, ma cię pouczyć o tym, jak masz zatrzymać Chrystusa? Co więcej, już cię pouczył, jeśli rozumiesz to, co czytasz: "Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę".

Jak więc zatrzymać Chrystusa? Nie krzywdzącymi zobowiązaniami, nie splotami sznurów, lecz więzami miłości, ukochaniem ducha i uczuciem płynącym z duszy.

Jeśli i ty chcesz pochwycić Chrystusa, poszukuj Go i nie obawiaj się cierpieć. Często bowiem w mękach ciała i w rękach prześladowców łatwiej Go znaleźć.

"Zaledwie ich minęłam" - mówi. Bo zaledwie ujdziesz z rąk oprawców i nie poddasz się mocom tego świata, Chrystus wyjdzie ci naprzeciw i nie dozwoli, abyś dłużej była doświadczana.

Ta, która tak poszukuje Chrystusa i znajduje Go, może powiedzieć: "Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki i do komnaty mej rodzicielki". Czym jest dom twej matki i jej komnata, jeśli nie tajemną głębią twej istoty?

Strzeż tej świątyni i w czystości zachowuj jej wnętrze. A gdy będzie nieskalana, wzniesie się ona, oparta na kamieniu węgielnym i stanie się świętym kapłaństwem, a Duch Święty w niej zamieszka.

Ta, która tak poszukuje Chrystusa i tak Go wzywa, nie będzie przez Niego opuszczona i często ją Pan będzie nawiedzał, albowiem jest On z nami aż do skończenia świata.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

8.12.2019r.

Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania pokazują, jak bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.

Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dziś przy parafii drugi dzień Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapraszamy.

2. Zapraszamy na Roraty w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 18.00, w piątek o 16.30 i w sobotę o 8.00.

3. We wtorek - na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy czcicieli Matki Bożej.

4. W piątek
o godz. 16.15 spowiedź dla dzieci,
o godz. 16.30 Msza św. roratnia, a
o godz. 18.00 - Roraty młodzieżowe.

5. W sobotę o godz. 9.00 Msza na ul. Szczęść Boże.
Od 17.30 okazja do spowiedzi.

6. Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję: "Anielska Paczka".

7. Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

8. W kancelarii do nabycia bilety na koncert kolędowy "Betlejem w Spodku" w dniu 28.12.2019r. w cenie 50. Zachęcamy.

9. W dniach 27.06 - 04.07.2020r. organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie. Cena 1100 zł i 50 euro. Szczegóły i zapisy u ks. Proboszcza.

10. W niedzielę 15 grudnia w kościele św. Pawła na Nowym Bytomiu o godz. 16.00 odbędzie się koncert zespołu Arka Noego. Wstęp wolny.

11. Odwiedziny duszpasterskie - kolęda 2019/2020

12. Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 876

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.