Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 2(880) rok XX 12. stycznia 2020 roku.

Święto Chrztu Pańskiego - rok A


I czytanie: Iz 42,1-4. 6-7;
Psalm: Ps 29,1-4. 9b-10;
II czytanie: Dz 10,34-38;
Aklamacja: Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,6);
Ewangelia: Mt 3,13-17

.

 
Ewangelia:

Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się Mu niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.

góra

.

Chrzest - żaden prywatny sakrament

Jezus przyjął chrzest publicznie - na oczach tych wszystkich, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, by dać się ochrzcić w wodach Jordanu. Dobrze więc się dzieje, że i w naszych parafiach chrzest dzieci przestaje być niejako prywatnym sakramentem, to znaczy udzielanym w małym kręgu krewnych i znajomych. To dobrze, że licznie zgromadzeni wierni na Mszy Świętej słyszą stówa akceptacji, jakie Bóg kieruje do przyjmujących chrzest. To dobrze, że chrzest staje się znów sakramentem publicznym. Absurdem przecież byłoby przyjmowanie dzieci do wspólnoty parafialnej, co dokonuje się mocą chrztu, poza parafia!

góra

.

Otwarcie niebios, gołębica Boga, głos z nieba - to obrazy głębokiego doświadczenia, które stało się udziałem Jezusa podczas Jego chrztu w Jordanie. Doświadczenie bezwarunkowej akceptacji: "Ten jest mój Syn umiłowany". Doświadczenie niewiarygodnej bliskości do Boga: "oto otworzyły Mu się niebiosa". Doświadczenie wewnętrznego ognia i niewygasłego zapału: "ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego".

góra

.

W dzisiejszej Ewangelii to nie Jezus znajduje się w centrum wydarzeń od samego początku, ale Jan Chrzciciel: płomienny kaznodzieja, prorok, wokół którego gromadzili się ludzie, którzy mieli nadzieję na zmianę i lepszą przyszłość. Do niego ciągnęli zewsząd, aby przyjąć chrzest w rzece Jordan, dać się zanurzyć w jego wodach i powstać jako nowy człowiek. Nie chodziło o zwykłe obmycie się z brudów, lecz o kąpiel nawrócenia, pokuty, aby z czystym sercem stanąć przed Bogiem. Ci, którzy przychodzili do niego przypuszczali, że zapewne to właśnie on jest oczekiwanym Mesjaszem. Ale Jan Chrzciciel wiedział, jak jest naprawdę. Wiedział, że to nie on może ludziom otworzyć niebo, że jego możliwości są ograniczone, że jest tylko drogowskazem, że jedynie wskazuje na Tego, na którego sam czeka.

góra

.

Droga Boża wiedzie od dołu ku górze

Jezus pozwala ochrzcić się przez człowieka, który nie uważa siebie za godnego rozwiązać Mu rzemyka u sandałów. Wszelkie przepowiednie Jezusa poprzedza zanurzenie w radości i cierpienia tego świata, w codzienność ludzi, do których został posłany.

Powinniśmy być ostrożni w wyborze swoich "bogów", naszych wzorów i idoli. Ci, którzy nie są gotowi, zanurzyć się w naszej codzienności, którzy wolą przychodzić z góry i pouczać, muszą budzić nasze podejrzenie. Głoszenie prawdy z góry nie jest drogą, którą obiera Bóg.

My sami możemy wiarygodnie występować tylko wtedy, gdy podążamy drogą Bożą, prowadzącą od dołu do góry. Gdy zanurzamy się w troski, w cierpienie i szczęście ludzi, gdy z nimi dzielimy codzienne życie.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
CHRZTU PAŃSKIEGO OBJAWIENIE

Czego świadkami jesteśmy?

Dosyć leniwe nurty Jordanu. Mętna woda, która staje się jeszcze brudniejsza przez grzechy, które obmywa. Stoi w niej po kolana Jan Chrzciciel. Człek poważny i groźny. Człowiek prawdy, której się ni boi ni wstydzi. Jednocześnie człowiek, który daje konkretne odpowiedzi na pytania tych, co przychodzą przyjąć chrzest nawrócenia. Pamiętamy, że gdy delegacja z Jerozolimy się pojawiła to usłyszała z ust Chrzciciela, że nie jest ni Mesjaszem ni prorokiem ni Eliaszem. Jest zapowiedzią i przygotowaniem dla Tego, który przychodzi. A dokładnie Tego, który już stoi między nimi (i nami). Nawet nie wiedzieli, że oto między nich wszedł Syn Boży, który podchodzi do Jana Chrzciciela prosząc o chrzest, ten sam chrzest.

Oczyszczenie

Ten, który jest czysty, bezgrzeszny przyjmuje chrzest nawrócenia, a więc bierze na siebie całe zło świata. Oto objawienie, którego w tę niedzielę jesteśmy świadkami. Bóg bierze na siebie zło. Nie nurza się w nim, a zanurza się, aby nas wyciągnąć z jego śmiertelnych nurtów. Niech światło tego odkrycia opromieni nas i dotknie do głębi. Niech Światłość ogarnie nasze lęki wynikające z podszeptów złego, że nie będziemy zbawieni, że Pan nie odpuści nam naszych grzechów.

Uniżenie się Boga

Gdy przypatrujemy się temu wejściu Jezusa, Syna Bożego, w historie ludzkie to ze zdumieniem dostrzegamy, że nie wystarczyło uniżenie wcielenia i narodzenia w jakże odbiegających od ludzkich warunkach, nie wystarczyło uniżenie ucieczki przed tymi, którzy chcieli Go uśmiercić. Tak się zjednoczył z człowiekiem, że wchodzi w tajemnicę grzechu (w której zawiera się także tajemnica zła i śmierci). Zauważmy, że - jak to rozbrzmiewało w antyfonie do psalmu z jutrzni - ... żołnierz chrzci Króla, sługa swego Pana, Zbawiciela. Oddaje się całkowicie w nasze ręce. Oto pokora Boga! Wcielenie, stajnia, żłób, ucieczka, a teraz nurty grzechu. Bierze to na siebie oddając się całkowicie w nasze ręce.

Godność przywrócona

Kolejną łaską, której jesteśmy świadkami i uczestnikami to fakt, że skoro Syn Boży bierze na siebie nasze grzechy to obmywa nas z nich, a co za tym idzie przywraca nam godność dzieci Bożych. Przecież kiedy myjemy się to po to, by być czystymi. Czyni to Jezus biorąc na siebie brud człowieczej duszy. Tak więc dzisiejsze święto przypominać nam winno to, że udzielono nam Ducha przybrania za synów! Dostępna łaska dla tych, co Go szukają.

Stworzenie i nawrócenie

Bóg jest Stwórcą! Tak więc chrzest Pański uświęca całe stworzenie. Bóg uczy nas szacunku do stworzenia. Przemawia do nas poprzez stworzenie. Trzeba nam je szanować, nie ubóstwiać. A jednocześnie otwiera przed nami bramę nawrócenia. Piękna to brama, bo jej otwarcie sprawia, że stajemy w strumieniach światła, które nas opromienia. I tacy "napromieniowani" mamy iść i służyć Ewangelii, stawać się sługami Dobrej Nowiny. To naturalność obranej drogi, dokonanych wyborów.

Miłośnicy Trójcy

W końcu warto też przypomnieć sobie, że jesteśmy teologami tzn. tymi, którzy chcą poznawać Boga coraz bardziej. Z tego poznawania wypływa gorętsza miłość do Pana, a to z kolei zachętą wielką jest ku lepszemu naśladowaniu Ojca, który objawił się w Synu. Jesteśmy świadkami objawienia się Trójcy Świętej. Ojciec objawia się w Synu. Duch Święty daje nam pokorę i siłę do trwania przed Bogiem. Ojciec kocha Syna, a Syn Ojca taką miłością, że Duch Święty ogarnia nas. Miłość Boża nie wybiera. Kocha każdego. Niech dociera do nas głos z nieba, głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Nie dość, że świadkami to uczestnikami tego jesteśmy przez sakrament chrztu świętego. Jest za co dziękować. Jest z czego się cieszyć. Podnieście więc oczy ku niebu. Uszy nastawcie na słuchanie Boga. Albowiem każdego dnia objawia się nam nasz Król i Pan, nasz Zbawca.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

17. stycznia
św. Antoni, opat

Z Żywota św. Antoniego napisanego przez
św. Atanazego, biskupa:

Powołanie świętego Antoniego

Po śmierci rodziców Antoni pozostał sam wraz ze swoją młodszą siostrą. Mając wtedy osiemnaście czy dwadzieścia lat zajmował się domem i opiekował siostrą.

Gdy nie minęło jeszcze sześć miesięcy od śmierci rodziców, szedł zgodnie ze zwyczajem do kościoła, zatopiony w rozmyślaniu. Rozważał, dlaczego Apostołowie, opuściwszy wszystko, poszli za Zbawicielem oraz kim byli ci ludzie, którzy - jak podają Dzieje Apostolskie - sprzedawali swe dobra i składali u stóp Apostołów pieniądze, aby oni rozdawali je potrzebującym. Zastanawiał się także, jakiego rodzaju i jak wielka nagroda została wyznaczona im w niebie.

Tak rozmyślając przybył do świątyni, gdy właśnie odczytywano Ewangelię. Usłyszał słowa, które Pan powiedział do bogatego młodzieńca: "Jeśli chcesz być doskonałym, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, potem przyjdź i pójdź za Mną, a będziesz miał skarb w niebie".

Antoniemu zdawało się, jak gdyby sam Bóg przemówił do niego słowami Ewangelii, jakby czytanie to przeznaczone było dla niego. Wyszedł natychmiast z kościoła i rozdał mieszkańcom wioski odziedziczoną po rodzicach ziemię, aby odtąd nie była dla niego i jego siostry ciężarem. Sprzedał także wszelkie inne dobra, a pieniądze rozdał ubogim. Tylko niewielką ich część zachował ze względu na siostrę.

Przyszedłszy znowu do kościoła, usłyszał słowa Pana z Ewangelii: "Nie troszczcie się o jutro". Nie mogąc ich słuchać obojętnie, natychmiast wyszedł i pozostałą część rozdał ubogim. Siostrę oddał na wychowanie i naukę znanym z prawości dziewicom. Sam zaś poświęcił się praktykowaniu życia ascetycznego, mieszkając w pobliżu swego domu. W ciągłym czuwaniu nad sobą prowadził życie pełne wyrzeczeń. Pracował własnymi rękoma, ponieważ usłyszał: "Kto nie chce pracować, niech też nie je". Otrzymaną w ten sposób zapłatę przeznaczał na swoje utrzymanie i na potrzebujących.

Modlił się nieustannie, albowiem dowiedział się, że "zawsze należy się modlić". Czytał tak uważnie, że nic nie uchodziło jego uwagi, ale przeciwnie, zapamiętywał wszystko. Z czasem pamięć mogła zastąpić mu księgi.

Wszyscy mieszkańcy wioski oraz pobożni ludzie, z którymi często się spotykał, widząc jego sposób życia, nazywali go przyjacielem Boga; jedni miłowali go jak syna, inni jak brata.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

12.01.2020r.

Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześcijańskiego. Dziękujemy Bogu za nasze zanurzenie przez chrzest w miłości Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Kolekta na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

1. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni. Jednak tradycyjnie aż do święta Matki Bożej Gromnicznej śpiewamy kolędy.

2. Od poniedziałku Msze św. w tygodniu o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych.

3. W poniedziałek o godz. 20.00 Kolędowa Modlitwa Spontaniczna przy Żłóbku. Zapraszamy.

4. We wtorek po Mszy o godz.18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W czwartek
- wspomnienie św. Antoniego.
Od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz.18.00 dla Narzeczonych - Poradnia Życia Rodzinnego.

6. W piątek po porannej Mszy Herbatka u Tadka. Zapraszamy.
Z racji ferii nie ma Mszy szkolnej.

7. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

8. Za tydzień w niedzielę od godz. 14.00 Kolęda Dodatkowa dla chętnych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie. Prosimy o zgłoszenia w kancelarii i w zakrystii.
W tym dniu kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.

9. Odwiedziny duszpasterskie - kolęda 2019/2020

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 881

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.