Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 11(889) rok XX 15. marca 2020 roku.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - rok A


I czytanie Wj 17,3-7;
Psalm: Ps 95,1-2. 6-9;
II czytanie: Rz 5,1-2. 5-8;
Aklamacja: Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli (J 4,42. 15);
Ewangelia: J 4,5-42

.

 
Ewangelia:

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.

góra

.

Wspomnienie studni

Woda święcona w kropielnicy, w kościele przypomina nam o własnym chrzcie, gdy przyjęliśmy Jezusa jako "wodę żywą" - "źródło wody wytryskującej ku życiu wiecznemu". Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy spragnieni i że jesteśmy spragnieni nie tylko wody, ale także miłości, uznania, spełnienia i zbawienia. Przypomina, że Jezus jest duchową studnią, która może napełnić nas taką mocą życiową, że sami możemy się stać duchowym źródłem życia dla innych.

.

Gotowa na przyjęcie Ewangelii

Samarytanka ma nadzieję, że spotka wielką miłość - miłość, która może wypełnić całe życie i nigdy nie ustaje. Szuka tego, co czyni życie naprawdę wartościowym. Takie w istocie jest pragnienie Samarytanki. I nie chce z niego zrezygnować. Właśnie dlatego jest tak interesująca dla Jezusa. Czuje, że jej pragnienie czy tęsknota czeka na Niego. Przy niej można mówić o miłości Boga, o zbawieniu, o pragnieniu, o źródle...

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
WOKÓŁ SZÓSTEJ GODZINY

O, gdybyś znała dar Boży...

Westchnienie z głębi Bożego Serca! Czy znam ów dar Boży, który został nam dany? Który został mi dany? Czy naprawdę poznałem ten Dar, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Nie jest On dany gdziekolwiek i kiedykolwiek. Pan przybywa tu i teraz. Dokładność opisu wręcz poraża. To moje/nasze tu i teraz. Nie gdzieś i nie kiedyś, ale tu i teraz przybywa Jezus...

Nie znając zbywamy, przesuwamy na dalszy plan, odwracamy się, zajmujemy się innymi sprawami. Niewiedza nie usprawiedliwia. Raczej pogrąża, dobija. Nie możemy się na/z nią zgodzić. W pewnym miejscu ewangelii Pan Jezus powiedział, że królestwo Boże zostanie zabrane tym, którzy uważają się za jego "właścicieli" i chcą dysponować nim wedle swego widzimisię. Oto poganie (za takich byli uważani Samarytanie) choć nie znają to otwierają się na przychodzącego Pana. Rzekłbym przeczuwają ten dar Boży.

Tajemnica szóstej godziny

Boga nikt nigdy nie poznał! Duch Święty zna Jego głębokości i udziela (dzieli się) tą wiedzą z tymi, którzy tego pragną. To Duch przyprowadził Samarytankę do źródła Jakuba. On zawsze prowadzi tam, gdzie siedzi Pan. Siedzi i czeka. Nikogo się nie spodziewała spotkać o tej porze (około szóstej godziny) przy studni.

A czego my się spodziewamy około godziny szóstej i od tej godziny. Wszak to w tej godzinie Syn oddał życie za mnie/nas nie zważając na to, że jesteśmy grzesznikami. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej (Mk 15,33).

Czy ktoś się spodziewał tej i takiej godziny? Czy jeszcze mieliśmy nadzieję, że coś się wydarzy?

Chrześcijanin wie(rzy), że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Wie(rzy), że Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy (jeszcze) byli bezsilni. Wie(rzy), że Bóg zaś okazuje nam swoją miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Pragnienie Boga i człowieka

Przychodzimy do Źródła i ciągle rozlega się z naszej strony: daj, daj, daj... Dziś następuje odwrócenie ról. To Pan Jezus prosi: Daj Mi się napić... Stworzyciel zwraca się do stworzenia. I znów przenieśmy się (cały czas godzina szósta) na Golgotę i po raz kolejny wsłuchamy w ciąg dalszy tej prośby: Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę (J 19,28). Bóg pragnie! Czego? Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń (Oz 6,6). Jezus jest zaspokojeniem naszych największych pragnień. Nie potrzebuje żadnych czerpaków. On jest źródłem-studnią i chce nas nasycić. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.

Poznaj i przyprowadzaj tutaj wszystkich, których znasz... Przyprowadź tych, pośród których żyjesz, a których nie ma o godzinie szóstej we właściwym miejscu. Przyprowadź całe miasto. By oddawali cześć Ojcu w Duchu i prawdzie... i nie bądź jak uczniowie, którzy powtarzają dziwując się: Czego od niej chcesz? Czemu z nią rozmawiasz? Ewangelista napisał, że wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety, która dawała świadectwo. Idzie o przyprowadzenie do Jezusa, o to by uwierzyli na Jego słowo: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

o. Robert Więcek SJ

Spotkanie przy studni; J 4,5-42

góra

.

Myśl na Wielki Post...
MODLITWA, JAŁMUŻNA, UMARTWIENIE

.
Podnieście oczy i popatrzcie na
pola, jak bieleją na żniwo
Żniwiarz otrzymuje już zapłatę
i zbiera plon na życie wieczne (por.
J 4,5-42)

Mówi poeta: "zgroza i nie widać końca zgrozy, zbrodnia i nie widać końca zbrodni". Poeta chyba zbyt często oglądał telewizję (to tak jak my). A z kolei zbyt rzadko zaglądał do Ewangelii (tak jak my?).

Dwa zdania z ewangelii św. Jana wykorzystane tu jako motto znakomicie obrazują cel Wielkiego Postu: PODNIEŚCIE OCZY!, niech wasze ociężałe głowy zwrócą się ku światłu, dostrzeżcie coś więcej!

Chrystus leczy z zatwardziałości. Leczy ze spoglądania na świat okiem rutyniarzy, którzy tak przyzwyczaili się do życia, że tylko przemoc i cudze tragedie skłaniają ich raz po raz do uważniejszemu przyjrzeniu się rzeczywistości. Ale takie impulsy działają na krótko i dają nie wiele, rutyniarze opuszczają głowy i świat im się gwałtownie kończy za czubkiem własnego nosa.

Historia ludzkości to nie tylko opowieść o bestialstwach narodów i dominacji jednych nad drugimi. Dzień ludzki to nie telenowela, z mniej lub bardziej efektownymi zwrotami akcji. Zarówno cała historia ludzkości, jak i dzisiejszy dzień: to wzrastanie Królestwa Niebieskiego.

Post, przez modlitwę, jałmużnę, umartwienie -- uwrażliwia nas na ludzkie piękno i dobro. I uprzytamnia skąd to wszystko przychodzi: od Boga, który jak pisze św. Ignacy Loyola, "działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych". I jeszcze więcej - Post pozwala dostrzec "jak wszystkie dobra i dary zstępują z góry, tak jak od słońca wychodzą promienie."

Dobrze jest ujrzeć świat, skądinąd zwariowany świat, gdy pracują na nim żniwiarze, zbierający plon na życie wieczne. A wszystko to dzieje się w promieniach Bożej łaski. I będzie się można radośnie zadziwić, gdy się okaże, że i my zbieramy owoc zbawienia z tej ziemi.

Krzysztof Wołodźko SJ

góra

.

Komunikat Przewodniczącego
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy - w kościołach i pomieszczeniach parafialnych - przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa - a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna - trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

15.03.2020r.

 

W Chrystusie stał się dla nas widzialny i słyszalny sam Bóg. Pragnie On, aby wszyscy ludzie poznali Jego Syna i spotkali się z Nim. Do tego potrzebuje nas jako pośredników. Obecnie Bóg daje się poznać przez tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.

Kolekta na potrzeby naszego kościoła.
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

W związku z obecną sytuacją w Polsce, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaleca wydanie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Nieobecność na Mszy św. takiej sytuacji nie obciąża grzechem. Zachęcamy jednak do duchowej łączności poprzez uczestnictwo we Mszy św. za pośrednictwem radia czy telewizji. Wierni na Mszy św. w kościele zachowują w miarę możliwości większe odległości, nie podają ręki na znak pokoju, mają pod ręką chusteczkę, zakrywają usta przy przypadkowym kaszlu i kichaniu. Można przyjmować Komunię św. na rękę.

1. Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Serdecznie zapraszamy.

2. W poniedziałek nie będzie spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii i ich rodziców.

3. We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W czwartek -
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

5. W piątek nie będzie Herbatki u Tadka.
O 16.15 spowiedź dla dzieci a
o 16.30 Msza św. szkolna.
O godz. 17.15 DROGA KRZYŻOWA. W zakrystii można składać zalecki za zmarłych do modlitwy na Drodze Krzyżowej.

6. W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i
okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

7. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 890

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.