Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12d(890d) rok XX 5. kwietnia 2020 roku.

Niedziela Palmowa - rok A


Procesja: Mt 21,1-11
Msza:
I czytanie: Iz 50,4-7;
Psalm: Psalm 22;
II czytanie: Flp 2,6-11;
Ewangielia: Mt 26,14-27,66

.

 
Ewangelia:

A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: "Hosanna Synowi Dawida".

góra

.

góra

.

Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pana, Król Izraela

Chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia.

Przychodzi więc i z własnej woli odbywa drogę w stronę Jerozolimy Ten, który dla nas zstąpił z nieba, aby wespół z sobą wywyższyć tych, co leżą w prochu ziemi, i posadzić ich, jak mówi Pismo, "ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym".

Przychodzi zaś nie z dumą i przepychem jak ten, co chciwie szuka sławy. On "nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy Jego głosu". Będzie natomiast cichy i łagodny, lichego odzienia i skromny w urządzaniu wystawności swojego wejścia.

Nuże więc, biegnijmyż i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.

On bowiem cieszy się z tego, że może nam się okazać łagodnym, On, który naprawdę jest łagodny i "wstępuje na zachód" naszej mizernej słabości, aby przyjść do nas, obcować z nami i przyciągnąć nas do siebie przez pokrewieństwo z nami.

Bo chociaż przez ofiarę z naszej ludzkiej natury "wstąpił na niebiosa niebios, na wschód słońca", czyli na wyżyny własnej chwały i Bóstwa, to jednak nie wyrzeknie się nigdy przywiązania do rodzaju ludzkiego, lecz będzie dźwigał naturę człowieka z prochu ziemi do coraz wyższej chwały, aż wreszcie jednocząc się z nią, udzieli jej swej nieskończonej godności.

A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: "Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa". Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki.

Nasze grzechy były czerwone jak szkarłat, teraz obmyci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy Zwycięzcy śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa.

Wysławiajmy Go w każdy dzień świętą pieśnią razem z izraelskimi dziećmi, potrząsając duchowymi gałązkami i mówiąc: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; + daj nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa
(Kazanie 9 na Niedzielę Palmową)

Godzina Czytań
Niedziela, 5 kwietnia 2020
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Źródło: https://brewiarz.pl/iv_20/0504/godzczyt.php3

góra

.

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym
posiłkiem w niedzielę
zmartwychwstania pańskiego

("Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich",
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
 

Albo: 

Mt 6,31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane".

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.
 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 

Wszyscy: Amen.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

5.04.2020r.

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

KOCHANI PARAFIANIE! Strasznie za Wami tęsknimy! Obecnie przeżywana trudna sytuacja to coś, czego kilka miesięcy temu nawet wyobrazić sobie nikt nie byłby w stanie. Serce krwawi, gdy sprawujemy Eucharystię w pustym kościele. Codziennie na Mszy św. i w naszych modlitwach polecamy Was Miłosierdziu Bożemu i opiece Matki Najświętszej, która patronuje nam w Tajemnicach Różańcowych. Łączymy się z Wami duchowo i prosimy Was o taką samą łączność z nami, między sobą i z całym Kościołem Powszechnym, którego jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. W naszej rzeczywistości wiary nic się nie zmienia! Nasze przygotowanie na Zmartwychwstanie przybiera tylko inny wymiar. Wielką pomocą są bardzo liczne transmisje w telewizji : TVP1, TVP Kultura, TVP Polonia, Polsat News, TV Trwam i wiele innych, nie licząc dużej ilości transmisji internetowych, wymienionych na stronie naszej Archidiecezji https://www.archidiecezjakatowicka.pl/ do czego serdecznie zapraszamy.

Z racji niemożności poświęcenia palm wielkanocnych w kościele, kapłani intencjonalnie błogosławią Wszystkim Parafianom Ich palmy w Ich domach.

W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę w godzinach od 12.00 do 17.00 będzie okazja - z zachowaniem bezpiecznej liczby obecnych - do indywidualnej modlitwy w kościele.

Duszpasterze tylko w duchowej łączności z Parafianami będą celebrowali obchody Triduum Paschalnego o tradycyjnych porach:

WIELKI CZWARTEK - to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 19.00 LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

WIELKI PIĄTEK - to dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Zachowujemy w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ścisły post. O godz. 18.00 - LITURGIA WIELKOPIĄTKOWA, której centrum stanowi adoracja krzyża

WIELKA SOBOTA - to dzień spoczynku Jezusa w grobie - dzień modlitewnego oczekiwania na cud Zmartwychwstania. O godz. 20.00 - rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej - poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

Ponieważ nie będzie poświęcenia w kościele potraw wielkanocnych w koszyczkach, od czwartku będzie można w kościele zabrać karteczkę z modlitwą błogosławieństwa potraw w czasie Śniadania Wielkanocnego. Tekst jest również zamieszczony na naszej stronie internetowej https://mbrruda.pl/aktualnosci/modlitwa-blogoslawienstwa-stolu. (Tekst)

W związku ze Spowiedzią św. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny "jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej". Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że "żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe". W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski jest umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia i salka parafialna.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890e

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.