Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12n(890n) rok XX 14. czerwca 2020 roku.

XI Niedziela Zwykła - rok A


I Czytanie: Wj 19,2-6a;
Psalm: Psalm 100;
II Czytanie: Rz 5,6-11;
Ewangelia: Mt 9,36-10,8;
Pieśni: 701.1; W: 575, 584; Pd: 318; K: 254, 224; U: 311; Z: 328

.

 
Ewangelia:

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

góra

.

Rozważania do Ewangelii

Z niedzielnej Ewangelii...
11. Niedziela Zwykła, rok A

 

"Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało...
(Mt 9,37)

Uważasz, że Kościół za mało działa. Jest tylu potrzebujących... Gdyby księża poświęcili więcej czasu młodzieży, dzieciom. Gdyby wszystkich znali, nie tylko z widzenia. Gdyby zawsze byli w konfesjonale, zawsze w kancelarii, zawsze wolni, gotowi na każde zawołanie... Gdyby byli na wszystkich spotkaniach wszystkich wspólnot w parafii, gdyby bywali we wszystkich domach...

"Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało...
(Mt 9,37)

Uważasz, że Kościół za mało działa... Jest tylu biednych, głodnych, bezdomnych, bezrobotnych. Jest tyle zła, narkomanii, pijaństwa. I dzieci wychowywane na ulicy... Wielodzietna rodzina. Staruszka... Gdyby Kościół się tym zajął...

"Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało...
(Mt 9,37)

Uważasz, że Kościół za mało działa... A może brakuje właśnie ciebie? Twoich rąk, twojego czasu, twojej mądrości, doświadczenia... Może brakuje twojej miłości, twojej pomocy, twojej pracy... Uważasz, że Kościół za mało czyni... A może to właśnie ciebie Bóg dzisiaj woła? na ciebie czeka?... Przecież Kościół - to właśnie ty i ja...

"Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało...
Proście Pana żniwa
żeby wyprawił robotników na żniwo swoje..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl 

Źródło: https://brewiarz.pl/

https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 14 czerwca 2020
XI NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2 Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3 Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu Dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przez czerwone wody,
Boże ocalenia.

4 Panie kapłanów, królów i proroków,
Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże miłosierdzia.

5 Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem;
W Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże odkupienia.

6 Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże zmartwychwstania.

7 Tobie, Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Sędziów
Sdz 2,6-3,4

Ogólny rzut oka na okres Sędziów

Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela.

Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat stu dziesięciu. Pochowano go w posiadłości Timnat-Cheres, którą otrzymał w dziedzictwo, przy górze Efraima, na północ od góry Gaasz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela.

Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.

Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi. I rzekł: "Ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i Ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał - żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie". Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko ani nie wydając ich w ręce Jozuego.

A oto narody, którym Pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z Kananejczykami - a stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały - pięciu władców filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór Libanu, począwszy od góry Baal-Hermon aż do wejścia do Chamat. Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika,
O Modlitwie Pańskiej
(nr 4-6)

Modlitwa niechaj płynie z pokornego serca

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Ci, którzy się modlą, niech czynią to w sposób odpowiedni; w skupieniu i ze czcią. Pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Trzeba zatem spodobać się Bogu zarówno postawą ciała, jak i sposobem przemawiania. Jak bowiem właściwością ludzi niesfornych jest głośne hałasowanie, tak przeciwnie ludziom przyzwoitym wypada się modlić w skupieniu i ze skromnością.

Zresztą Chrystus Pan nakazywał nam modlić się w skrytości, w miejscach zamkniętych i odosobnionych, nawet we własnym mieszkaniu. Doskonale odpowiada to naszej wierze, albowiem mamy pamiętać, że Bóg jest wszędzie obecny, że widzi i słyszy wszystko, a ogromem swego majestatu przenika najskrytsze i najodleglejsze miejsca. Toteż jest napisane: "Jestem Bogiem bliskim, nie zaś Bogiem dalekim. Czyż może ukryć się człowiek, abym go nie zobaczył? Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?" I znowu: "Na każdym miejscu oczy Pana patrzą na dobrych i złych".

Kiedy więc gromadzimy się wspólnie z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie ani też nie bądźmy gadatliwi w przedstawianiu prośby, którą należy polecić Bogu z całą skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha serca, a nie języka. Ten, który przenika myśli, nie potrzebuje ponaglania. Wskazuje na to sam Pan w słowach: "Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach". A na innym miejscu: "Wszystkie Kościoły poznają, że Ja przenikam serca i nerki".

Anna, która jest obrazem Kościoła, stosowała się - jak czytamy w Pierwszej Księdze Królów - do tego zalecenia. Modliła się do Boga w ciszy, w pokorze, w głębi swego serca, a nie głośnym wołaniem. Jej modlitwa była ukryta, ale wiara jawna. Modliła się nie ustami, ale sercem, bo wiedziała dobrze, iż Bóg słyszy taką modlitwę. Otrzymała, o co prosiła, ponieważ prosiła z ufnością. Potwierdza to Pismo św. w słowach: "Anna mówiła w sercu swoim, poruszała wargami, ale nie wydawała głosu, i Pan ją wysłuchał". Podobnie czytamy w psalmie: "Przemawiajcie w sercu swoim i w domach swoich pokutujcie". To samo także zaleca nam Duch Święty przez Jeremiasza proroka i mówi: "Ciebie, o Panie, należy wielbić w duchu".

Bracia ukochani! Ten kto się modli, powinien pamiętać, w jaki sposób modlił się w świątyni celnik obok faryzeusza. Nie podnosił zuchwale oczu ani nie rozkładał wyniośle rąk, ale bijąc się w piersi i wyznając swoje ukryte grzechy, wzywał na pomoc miłosierdzie Boże. A chociaż faryzeusz był w pełni zadowolony z siebie, to jednak bardziej na usprawiedliwienie zasłużył celnik, który modlił się nie pokładając nadziei w swojej niewinności, bo nikt nie jest wolny od winy. Modlił się z pokorą wyznając grzechy, i wysłuchał go Ten, który pokornym okazuje miłosierdzie.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, + wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XI Niedzielę Zwykłą

14.06.2020r.

Imię Boga "Jahwe" oznacza, iż Bóg jest dla człowieka, idzie razem z nim, jest Bogiem pomagającym i zbawiającym. Każdy ochrzczony ma specjalne posłannictwo, które powinien starać się zrozumieć, i zadanie, które powinien wypełnić. Chrystus pragnie być obecny dla innych w każdym chrześcijaninie.

Kolekta specjalna na fundusz remontowy naszego kościoła.
Za ofiary Bóg zapłać.

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.00. Do piątku - w Oktawie Bożego Ciała nabożeństwa z procesją o godz. 17.30. W sobotę po Mszy wieczornej.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nabożeństwie czerwcowym.

W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę wspominamy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 grupa dzieci przystąpi do I Komunii św. Z racji obecnej sytuacji i w trosce o bezpieczeństwo bardzo prosimy, by na tej mszy w kościele były obecne tylko rodziny i goście dzieci komunijnych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2021. Prośmy w intencjach naszych najbliższych. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

Drodzy Parafianie. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie: modlitewne i finansowe, ofiary składane w kościele i wpłacane na konto parafialne. Tylko dzięki Waszej życzliwości nasza Parafia może nadal normalnie funkcjonować. Wielkie Bóg zapłać!

W gablocie informacja o zapisach do Szkoły Muzycznej.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890o

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.