Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12o(890o) rok XX 21. czerwca 2020 roku.

XII Niedziela Zwykła - rok A


I Czytanie: Jr 20,10-13;
Psalm: Psalm 69;
II Czytanie: Rz 5,12-15;
Ewangelia: Mt 10,26-33
Pieśni: 701.1; W: 609, 573; Pd: 578, 584; K: 265, 255; U: 605; Z: 588

.

 
Ewangelia:

Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!

góra

.

Rozważania do Ewangelii

Z niedzielnej Ewangelii...
12. Niedziela Zwykła, rok A

 

"...Kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie..."
(Mt 10,33)

Nigdy byś się Boga nie wyparł, ale nie masz jak tego udowodnić... Nie ma publicznych deklaracji. Nikt cię nie pyta o wiarę. Nikt nie zabrania wierzyć. Nie te czasy... Problem masz z głowy...

"...Kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i ja przed Ojcem..."

Nigdy byś się Boga nie wyparł, przecież Go kochasz... I tylko w piątki masz kanapki z mięsem, jak inni. Bo sobie pomyślą... I tylko na delegacji - klękasz, gdy nikt nie widzi. Albo nie klękasz. Bo sobie pomyślą... I tylko na wczasy bierzesz "romans" - broń Boże, nie gazetę katolicką. Bo sobie pomyślą...

Oszczędnie dawkujesz Boga. Tyle, by sumienie nie krzyczało. Tak, wszyscy wiedzą, że wierzysz. Ale bez przesady. Nie na tyle, żeby zmienić życie. Drżysz, by się nie ośmieszyć. Żeby Bóg cię nie skompromitował. Żeby się przez Boga nie wstydzić...

"...Kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i ja przed Ojcem..."

Nigdy byś się Boga nie wyparł. Ale po co się afiszować. W osobistych sprawach jesteś skryty...

I tylko gdy się zakochasz... Wtedy chcesz tańczyć na ulicy. Chcesz krzyczeć na cały świat, że kochasz, że kocha. Po rynnie byś się wdrapał do okna, stał w deszczu. Gotów na każde szaleństwo... Zakochany wariat... Wtedy nie będzie ci wstyd. Ale to zupełnie inna sprawa... Wtedy kochasz...

"...Do każdego, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi
przyznam się i Ja przed Ojcem..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl 

Źródło: https://brewiarz.pl/

https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 21 czerwca 2020
XII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszej Księgi Samuela (1Sm 16,1-13)

Dawid namaszczony na króla

W owych dniach rzekł Pan do Samuela: "Dokąd się będziesz smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla". Samuel odrzekł: "Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie". Pan odpowiedział: "Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: {{Przybywam złożyć ofiarę Panu}}. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę".

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: "Czy twe przybycie oznacza pokój?" Odpowiedział: "Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę". Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: "Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce".

Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: "Ten też nie został wybrany przez Pana". Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: "Ten też nie został wybrany przez Pana". I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: "Nie ich wybrał Pan". Samuel więc zapytał Jessego: "Czy to już wszyscy młodzieńcy?" Odrzekł: "Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce". Samuel powiedział do Jessego: "Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie".

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: "Wstań i namaść go, to ten". Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

RESPONSORIUM
Ps 89,20. 22.21

W. Na głowę mocarza włożyłem koronę, + wyniosłem wybrańca z ludu, * By ręka moja zawsze przy nim była.
K. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem. W. By ręka moja zawsze przy nim była.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu Faustyna, kapłana, O Trójcy Świętej
(nr 39-40)

Chrystus królem i kapłanem na wieki

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Nasz Zbawiciel przyjąwszy ciało ludzkie stał się rzeczywiście Chrystusem, prawdziwym królem i prawdziwym kapłanem. Jest królem i kapłanem, albowiem Zbawicielowi nie może zabraknąć żadnej godności. Posłuchaj, jak oto sam opowiada o swym ustanowieniu na króla: "Ja zaś zostałem ustanowiony przez Niego królem na Syjonie, na świętej Jego górze". Posłuchaj także, jak Ojciec potwierdza Jego kapłańską godność: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka". Aaron został namaszczony na kapłana jako pierwszy w Starym Testamencie. Bóg jednak nie powiedział "na wzór Aarona", aby nikt nie sądził, że kapłaństwo Zbawiciela można otrzymać przez dziedziczenie. Kapłaństwo bowiem Aarona trwało dzięki dziedziczeniu; natomiast kapłaństwo Chrystusa nie przechodzi na innych, bo On pozostaje kapłanem na zawsze, zgodnie ze słowami Pisma: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka".

Zbawiciel jest zatem w swym ludzkim ciele kapłanem i królem, namaszczonym nie w sposób cielesny, ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali w Izraelu namaszczenie na króla albo kapłana, stawali się królami albo kapłanami. Nikt jednak nie był równocześnie królem i kapłanem, lecz albo królem, albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi przysługuje wszelka doskonałość i cała pełnia jako Temu, który przyszedł, aby wypełnić Prawo.

I chociaż nikt dotąd nie był równocześnie królem i kapłanem, to jednak otrzymawszy namaszczenie królewskie albo kapłańskie, przyjmował imię pomazańca. Zbawiciel natomiast jako prawdziwy Pomazaniec został namaszczony Duchem Świętym, aby wypełniły się o Nim słowa Pisma: "Dlatego namaścił Cię twój Bóg olejem radości obficiej niż twych towarzyszy". Dlatego został namaszczony bardziej niż inni, ponieważ Jego namaszczenie dokonało się olejem radości, to jest samym Duchem Świętym.

Że tak jest naprawdę, dowiadujemy się od Zbawiciela. Gdy wziął Księgę Izajasza, otworzył i przeczytał: "Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił", wtedy powiedział słuchającym, że to proroctwo już się wypełniło. Również Piotr, Książę Apostołów, kiedy - jak podają Dzieje Apostolskie - przemawiał do pobożnego i bogobojnego setnika, uczył, że tym olejem, który wskazał na Zbawiciela jako Pomazańca, jest Duch Święty, inaczej mówiąc, moc Boża. Powiedział wtedy między innymi: "Zaczęło się to w Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On czyniąc wielkie znaki i cuda oraz uwalniał wszystkich, którzy byli w mocy diabła".

Jak zatem widzisz, również i święty Piotr stwierdza, iż Jezus w swoim ludzkim ciele został namaszczony: "Duchem Świętym i mocą". Dlatego właśnie Jezus stał się Chrystusem według ciała, iż dzięki namaszczeniu Duchem Świętym stał się królem i kapłanem na wieki.

RESPONSORIUM

W. Rozważcie, kim jest Ten, + który przychodzi zbawić narody. * Jest On królem sprawiedliwości, / a Jego pochodzenie nie ma początku ani końca.
K. Jako Poprzednik wchodzi za nas poza zasłonę, stawszy się arcykapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka. W. Jest On królem sprawiedliwości, / a Jego pochodzenie nie ma początku ani końca.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, + albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XII Niedzielę Zwykłą

21.06.2020r.

Nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i umacnia swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem. Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie. Eucharystia dodaje nam sił.

Kolekta potrzeby naszej parafii.
Za ofiary Bóg zapłać.

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.00. Z wyjątkiem czwartku i soboty - po Mszy wieczornej.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nabożeństwie czerwcowym.

W środę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od 17.30.

W piątek o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od 17.30.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2021. Prośmy w intencjach naszych najbliższych. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

Od niedzieli będziemy mieli wakacyjny porządek nabożeństw. Pierwsza Msza św. w niedzielę o godz. 8.00. W czasie wakacji kancelaria parafialna w środę jest nieczynna.

Zachęcamy Rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 891a

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.