Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14e(892e) rok XX 23. sierpnia 2020 roku.

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 22,19-23;
Psalm: Ps 138,1. 2a. 2bc i 3.6 i 8bc;
II czytanie: Rz 11,33-36;
Aklamacja: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18);
Ewangelia: Mt 16,13-20

.

 
Ewangelia:

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

góra

.

REFLEKSJA

To, czego Jezus chce dowiedzieć się od swoich uczniów, nie ma nic wspólnego z ankietą mającą posłużyć za barometr nastrojów czy poparcia politycznego. Pytania: Jak oceniają Mnie ludzie? Czy jestem lubiany? Co ludzie sobie o Mnie myślą? Za kogo Mnie uważają? - to bez wątpienia tylko pytania wstępne, przygotowujące do zasadniczego. Uczniowie odpowiedzieli na nie, ale Jezus tych odpowiedzi ani nie skomentował, ani ich nie ocenił. Jakby faktycznie Go nie interesowały.

Tak naprawdę Jezusa obchodzi tylko to, co sądzą o Nim Jego uczniowie i przyjaciele. A i to nie ze względu na Niego samego, jakby oczekiwał od swoich zwolenników, że utwierdzą Go w tym, co sam o sobie myśli, i co do obranej przez siebie drogi. Swoim pytaniem chciałby raczej skłonić uczniów do zastanowienia się nad prawdziwym powodem ich gotowości do pójścia z Nim nową drogą. Co trzyma ich przy Nim? Co nie pozwala im odejść od Niego? Dlaczego wybrali właśnie Jego, a nie żadnego innego rabbiego czy wybawiciela?

Pytania te są bezczasowo aktualne. Adresowane do wszystkich, którzy nazywają się "chrześcijanami". Moja odpowiedź na nie będzie się zmieniała w zależności od mojej sytuacji i doświadczenia wiary i bynajmniej nie musi pokrywać się z odpowiedzią Piotra. Z jego odpowiedzi jednak jasno wynika, że może ona być jedynie rezultatem wspólnie przebytej drogi, w czasie której dobrze poznało się Jezusa. Istotny powód świadomego pójścia z Jezusem wskazaną przez Niego drogą rodzi się i kształtuje właśnie wtedy, gdy nią się idzie. Żadna odpowiedź na te pytania nie jest błędna. Jedynym błędem byłoby niepostawienie ich sobie. I nieudzielenie na nie własnej odpowiedzi.

Hans Reithofer

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
21. Niedziela Zwykła, rok A

"...A wy za kogo Mnie uważacie?..."
(Mt 16,15)

Dla ciebie Bóg jest po prostu Bogiem. I tyle... Tego się nie tłumaczy. Zresztą po co tłumaczyć, skoro nie masz żadnych wątpliwości? Nie masz żadnych wątpliwości, więc po co to pytanie? Każdy wie...

"...A wy za kogo Mnie uważacie?..."

Dla ciebie Bóg jest po prostu Bogiem. I tyle... A może jednak chciałbyś, by był Bogiem-wróżką, spełniającym każde życzenie? A może traktujesz Go jak Boga-PZU, gdzie na wszelki wypadek wpłacasz modlitewne składki? A może jest strachem na wróble dla twoich dzieci, gdy nie możesz sobie z nimi poradzić?

"...A wy za kogo Mnie uważacie?..."

Dla ciebie Bóg jest po prostu Bogiem... I dobrze. Bo możesz nie umieć tego nazwać. Możesz nie umieć tego wypowiedzieć. Nie szkodzi. Nie o traktat teologiczny tu chodzi. Chodzi o to, by nad tym pytaniem przystanąć. By to pytanie zatrzymać w dłoniach... Choćbyś miał tylko powiedzieć, że nie wiesz. Choćbyś miał powiedzieć, że nie rozumiesz - odpowiedz. Chodzi o to, by nad swą odpowiedzią przystanąć. By swą odpowiedź wziąć w dłonie... Bóg po nią przyjdzie...

"...Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego..."

Teresa
bog-szew@wp.pl

Źtódło: https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Z pism św. Róży z Limy, dziewicy
(Ad medicum Castillo: edit. L. Getino,
La Patrona de America, Madrid 1928, pp. 54-55)

Poznajmy miłość Chrystusa,
która przewyższa wszelką wiedzę

Zakładki: 1. 2. 3.

Pan i Zbawiciel przemówił w swym niezrównanym majestacie: "Wszyscy powinni wiedzieć, że po utrapieniach przychodzi łaska. Niech też pamiętają, że bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski; niech rozumieją, że miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. Niechaj nikt z ludzi nie błądzi i nie pozwala się oszukiwać. To właśnie są prawdziwe i jedyne schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża".

Gdy usłyszałam te słowa, odczułam naglące wezwanie, aby niejako stanąć na środku ulicy i zawołać do wszystkich osób, mężczyzn i niewiast jakiegokolwiek wieku i stanu: "Posłuchaj, ludu, słuchajcie, wszystkie narody: Z polecenia Chrystusa napominam was słowami, które wyszły z Jego ust: Nie możemy dostąpić łask, jeśli nie doznajemy cierpień. Trzeba więc znosić wiele cierpień, aby osiągnąć pełne uczestnictwo w Bożej naturze, chwałę dzieci Bożych i doskonałe szczęście duszy".

To samo wezwanie pobudzało mnie, aby głosić piękno Bożej łaski. Odczuwałam duszność, na czole pojawiał się pot i oddychałam pośpiesznie. Wydawało mi się, że dusza nie potrafi dłużej pozostawać w więzieniu ciała, że rozerwawszy więzy, wolna i swobodna, z większą łatwością pójdzie na cały świat, wołając: "Oby wszyscy ludzie mogli poznać, jak wielką rzeczą jest Boża łaska, jak piękną, szlachetną i cenną, jak wiele mieści w sobie bogactwa, jak wiele skarbów, jak wiele radości i szczęścia. Bez wątpienia z ogromną skwapliwością i pilnością zabiegaliby o cierpienia i upokorzenia. Po całej ziemi zamiast bogactw szukaliby ucisków, słabości i cierpień dla zdobycia nieocenionego skarbu łaski. Ona jest zyskiem i ostateczną zapłatą za cierpliwość. Nikt nie narzekałby na krzyż ani spotykające go trudy, gdyby wiedział, na jakiej wadze są odmierzane i jaką w sobie niosą nagrodę".

Źtódło: https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 23 sierpnia 2020
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA A
Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Sofoniasza
(So 1,1-7. 14-2,3)

Sąd Pański

Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.

"Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: Usunę ludzi i bydło, usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi; i wytępię człowieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana.

I wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem; i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami.

Wytępię także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu, i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i przysięgając również na Milkoma, i tych, którzy się odwracają od Pana, i którzy Go nie szukają i nie pytają o Niego.

Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim.

I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu; i krew ich jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień Jego zapalczywy strawi całą ziemię; bo dokona zagłady - zaiste strasznej - wszystkich mieszkańców ziemi.

Zbierzcie się! Zgromadźcie się! - narodzie bez wstydu - pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego".

RESPONSORIUM
(So 2,3; Łk 6,20)

W. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, + którzy pełnicie Jego nakazy. * Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory.
K. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. W. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory.

góra

.

II CZYTANIE

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 39)

Oczekiwanie przyszłego wieku

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Nie znamy czasu, kiedy ma się skończyć ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Wtedy to, po pokonaniu śmierci, zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie, i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione od niewoli próżności.

Słyszymy wprawdzie Nie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, by uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej.

Jeżeli rozszerzymy po ziemi w duchu Pana i wedle Nie Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione - gdy Chrystus odda Ojcu wieczne Nie i powszechne królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Na tej ziemi królestwo obecne już jest w sposób tajemniczy; urzeczywistnienie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana.

RESPONSORIUM
(por. Iz 49,13; Ps 72,7)

W. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! + Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem nasz Pan przyjdzie * I zlituje się nad swoimi biednymi.
K. Za dni Jego sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój. W. I zlituje się nad swoimi biednymi.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, + daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

23.08.2020r.

Eucharystia to dziękczynienie. Dziękujmy Panu za dzisiejszą Eucharystię i za wszystkie Msze św., w których mogliśmy i będziemy mogli uczestniczyć, przyjmując słowo oraz Ciało Pańskie. Dziękujmy za wszystkie trudne sytuacje, które rozbudziły w nas głód i pragnienie Eucharystii.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj Odpust Parafialny przeżywa wywodząca się z naszej parafii parafia św. Piusa X. Zachęcamy do uczestnictwa w Nieszporach odpustowych o godz.15.45. W naszej parafii nieszporów nie będzie.

W poniedziałek obchodzimy św. Bartłomieja Apostoła,
w środę - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
w czwartek wspominamy św. Monikę,
w piątek - św. Augustyna,
a w sobotę - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

We wtorek wieczorem zapraszamy wszystkich oddających cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Za tydzień o 11.00 Msza dziękczynna w intencji Działkowców z ogródków działkowych im. Ks. Dzierżonia.

Kończą się wakacje. Za tydzień we wtorek 1.09 o godz. 8.00 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży gimnazjalnej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Na tej mszy św. poświęcimy dzieciom klas I tornistry i przybory szkolne. Zapraszamy do spowiedzi dzieci i młodzież w poniedziałek o godz. 17.00.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych jeszcze na ten rok.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 893

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.