Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23a(901a) rok XX 1. listopada 2020 roku.

Uroczystość Wszystkich Świętych - rok A


I czytanie: Ap 7,2-4. 9-14;
Psalm: Ps 24,1-6;
II czytanie: 1J 3,1-3;
Psalm: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście
utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28);
Ewangelia: Mt 5,1-12a

.

góra

.

góra

.

 
Ewangelia:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo wiem oni na własność posiądą ziemię.

góra

.

Komentarz do Ewangelii

Czy pragnę być święty? Czy w ogóle mogę być święty? Jezus pragnie, byśmy byli święci. W dzisiejszej Ewangelii, w Ośmiu Błogosławieństwach wzywa nas do pięknego życia. Święci to błogosławieni, czyli szczęśliwi. To ci, którzy są miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój i cierpiący prześladowania. Nie trzeba szukać recepty na świętość, wystarczy żyć Ośmioma Błogosławieństwami. Jakże często zastanawiamy się czy takie życie jest możliwe, czy w dzisiejszym świecie nie jest to zbyt wygórowane żądanie. Mimo, że jesteśmy słabi i grzeszni, Bóg pragnie naszej świętości i wzywa każdego z nas po imieniu, abyśmy byli święci i żyli w miłości, w komunii z naszymi braćmi, siostrami, Wszystkimi Świętymi i tymi, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, a który poprzedzili nas na drodze do Ojczyzny Niebieskiej.

Komentarze zostały przygotowane przez
o. Kazimierza Szałaja SVD

Źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2020/20201101.html#0

góra

.

Umieranie do życia

Czego spodziewamy się dziś po kaznodziei?
Chyba nade wszystko słowa o nadziei.

1. Jesteśmy bombardowani informacjami o śmierci. Śmierć wtargnęła w nasz dumny i zadowolony z siebie świat. Rozwiązujemy tyle różnych problemów. Ale wobec tego jednego pozostajemy bezradni. Jesteśmy śmiertelni. Jedynym lekarstwem na ten ból jest nadzieja. Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem naszej nadziei. Dlatego co roku udajemy się na cmentarze.
Wspominamy tych, którzy odeszli. Odkrywamy, że pośród melancholii, żalu i tęsknoty płonie w nas światełko w ciemności. To przeczucie, że oni są, że żyją, że jeszcze się z nimi spotkamy. Chrześcijanie zawsze traktowali cmentarze nie tyle jako miejsca żałoby i przemijania, ile jako "ogrody" nadziei. Dlatego na groby przynosimy kwiaty i znicze, znaki miłości i przywiązania, znaki nowego życia. Cmentarze są jak małe rajskie ogrody pośrodku hałasujących miast, są oazami pokoju.

2. "Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". Stojąc nad grobami, spoglądamy dziś w niebo, w którym widzimy nie tylko samego Boga. Widzimy tłum świętych. Tych, którzy dotarli do celu pielgrzymki. Wielka wspólnota dobrych ludzi. Kościół co chwilę pokazuje nam konkretne osoby i powiada: "to jest błogosławiony, to jest święty". Ich życiorysy są bardzo różne. Inne powołania, drogi. Na nich wzloty i upadki. Ale jedno jest wspólne - żyjąc, tracili doczesne życie, dawali siebie. I umierali do życia. Przetrwali godzinę sądu, czyli prawdy o sobie. Wciągnęła ich wspólnota prawdziwego życia. Zwyciężyli. I odtąd są szczęśliwi na wieki. Przejęci tylko tym, żebyśmy my tu, na ziemi, nie zagubili drogi do nieba.

3. Błogosławieństwa są drogowskazami do nieba. Uczą umierania dla siebie, zgody na dawanie siebie, poskramiania pychy, wyciszenia naszego ego. Ukazują drogę pokoju i zaufania Panu pośrodku rozpalonego pieca światowych żądz. Każde z błogosławieństw zakłada jakieś ogołocenie, kenozę, czyli ustąpienie miejsca drugiemu kosztem siebie. Błogosławieństwa są autobiografią Jezusa. Opisują Jego drogę życia. Święty Franciszek modlił się za młodu do Chrystusa: "Daj mi nauczyć się kochać tak, jak Ty kochałeś". Potem dołączył do tej pierwszej prośby zdanie: "Naucz mnie cierpieć tak, jak Ty cierpiałeś". Pojął, że można kochać tak jak Chrystus tylko wówczas, gdy jest się gotowym cierpieć tak jak On. Otrzymał stygmaty, potem stracił wzrok. I właśnie wtedy wyśpiewał słynną pochwałę Stwórcy, "Pieśń słoneczną". Oto radość mimo cierpienia. Święci nie są marzycielami snującymi wizje naprawy doczesnego świata. Święci są realistami. Wiedzą, że miłość i prawda mają swoją cenę. I gotowi są ją płacić. Droga do nieba prowadzi przez zgodę na bycie zranionym, przez ukrzyżowanie. Czyli umieranie do życia.

ks. Tomasz Jaklewicz

Źródło: https://www.radioem.pl/doc/6592095.Umieranie-do-zycia

góra

.

Niedziela, 1 listopada 2020
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 O dobry Chryste, który mieszkasz w niebie,
Świętych zbawienie, ich życie, nadziejo,
Ofiarę chwały przez nas dziś składaną
Przyjmij łaskawie.

2 Jedynie Ciebie zawsze błogosławią
Chóry aniołów w najwyższych niebiosach,
A wszyscy święci uroczystym hołdem
Wielbią Cię, Panie.

3 Powstrzymaj karę, którą ponieść mamy,
Pośpiesz z ratunkiem przez wzgląd na zasługi
Maryi Panny oraz tych, co wiernie
Tobie służyli.

4 Dopomóż przeto tutaj tak Cię sławić,
Abyśmy mogli po ziemskim żywocie
W wieczności dalej chwalić Boga w Trójcy
Pieśnią wesela. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 5,1-14)

Odkupieni ze wszystkich pokoleń,
języków, ludów i narodów

Ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: "Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?" A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: "Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci".

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: "Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi". I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: "Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo". A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: "Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków". A czworo Zwierząt mówiło: "Amen". Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

RESPONSORIUM
(Ap 11,17; Ps 145,10)

W. Dzięki Ci składamy, + Panie, Boże wszechmogący, / Który jesteś i Który byłeś, i Który przyjdziesz, * Za to, że zacząłeś królować / i nadeszła pora, aby dać zapłatę Twoim sługom i świętym.

K. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. W. Za to, że zacząłeś królować / i nadeszła pora, aby dać zapłatę Twoim sługom i świętym.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Bernarda, opata
(Sermo 2: Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968] 364-368)

Śpieszmy ku braciom,
którzy na nas czekają

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Na cóż potrzebne świętym wygłaszane przez nas pochwały, na cóż oddawana im cześć, na cóż wreszcie cała ta uroczystość? Po cóż im chwała ziemska, skoro zgodnie z wierną obietnicą Syna sam Ojciec niebieski obdarza ich chwałą? Na cóż im nasze śpiewy? Nie potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień.

Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych, jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie, zasłużenie na to, aby się stać współobywatelami i współmieszkańcami błogosławionych duchów, nadzieja połączenia się z zastępem patriarchów, ze zgromadzeniem proroków, z orszakiem Apostołów, z niezmierzoną rzeszą męczenników, wspólnotą wyznawców, z chórem dziewic, wreszcie zjednoczenie się i radość we wspólnocie wszystkich świętych. "Kościół pierworodnych" chce nas przyjąć, a nas to niewiele obchodzi, pragną nas spotkać święci, my zaś nie zważamy na to, oczekują nas sprawiedliwi, a my się ociągamy.

Obudźmy się wreszcie, bracia powstańmy z Chrystusem. Szukajmy tego, co w górze; do tego, co w górze, podążajmy. Chciejmy ujrzeć tych, którzy za nami tęsknią, śpieszmy ku tym, którzy nas oczekują, duchowym pragnieniem ogarnijmy tych, którzy nas wyglądają. A nie tylko trzeba nam pragnąć wspólnoty ze świętymi, lecz także udziału w ich szczęściu. Gdy więc pragniemy ich obecności, z największą gorliwością zabiegajmy również o wspólną z nimi chwałę. Taka gorliwość nie jest zgubna ani też zabieganie o taką chwałę nie jest niebezpieczne.

Drugim pragnieniem, które budzi w nas wspomnienie świętych, jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i nam, abyśmy i my ukazali się z Nim w chwale. Teraz bowiem nasza Głowa, Chrystus, objawia się nam, nie jakim jest, ale jakim stał się dla nas; ukoronowany nie chwałą, ale cierniami naszych grzechów. Byłoby rzeczą niegodną, aby ten, kto przynależy do Głowy ukoronowanej cierniami, szukał łatwego życia, albowiem purpura nie jest dlań oznaką chwały, ale hańby. Nadejdzie chwila pojawienia się Chrystusa i Jego śmierć nie będzie już głoszona. Wówczas poznamy, że i my umarliśmy, a nasze życie ukryte jest w Chrystusie. Ukaże się Głowa w chwale, a wraz z nią zajaśnieją uwielbione członki. Wtedy to Chrystus odnowi nasze ciało poniżone upodabniając je do chwały Głowy, którą jest On sam.

Do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Aby zaś dane nam było pragnąć i dążyć do tak wielkiego szczęścia, powinniśmy się starać o pomoc świętych. Za ich łaskawym wstawiennictwem otrzymamy to, co przerasta nasze możliwości.

RESPONSORIUM
(Ap 19,5. 6; Ps 33,1)

W. Chwalcie naszego Boga, + wszyscy Jego słudzy, / którzy się Go boicie, mali i wielcy; * Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

K. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. W. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, + prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://premium.brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Wszystkich Świętych

1.11.2020r.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych zaprasza do szukania wstawiennictwa u naszych braci i sióstr, którzy już są w niebie. Równocześnie rozpala w nas pragnienie wejścia na drogę wiodącą ku wieczności. To zaproszenie skierowane jest do wszystkich.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną o godz. 15.00 tylko w kościele Nieszpory żałobne z kazaniem bez procesji na cmentarz i nabożeństwa na cmentarzu. W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej słyszeliśmy, jak zyskujemy odpust zupełny, który ofiarujemy za bliskich nam zmarłych.

Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest ofiara Mszy św., dlatego zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, przypominając też, że przyjmujemy już intencje mszalne na przyszły rok.

W tygodniu modlimy się za zmarłych o godz. 7.30. Zalecki można składać w zakrystii.

W poniedziałek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy.
W tym dniu - ze względu na pandemię - o godz. 15.00 msza św. za wszystkich Zmarłych w Kościele.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy do uczestnictwa.
W tym dniu ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 18.00 z racji swoich urodzin pragnie podziękować Panu Bogu za dar życia i powołania kapłańskiego.

W I czwartek miesiąca o godz. 8.00 Msza św. w intencji Ojca Św., biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek o godz. 8.00 Msza św. do Serca P. Jezusa
O 16.30 spowiedź dla dzieci, a o godz. 16.45 Msza św. szkolna.

W I sobotę o godz. 8.00 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Chorych parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub kancelarii. O godz. 19.00 nauka chrzcielna.

Obchody liturgiczne: środa - wspomnienie św. Karola Boromeusza.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.