Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23b(901b) rok XX 8. listopada 2020 roku.

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Mdr 6,12-16;
Psalm: Ps 63,2-8;
II czytanie: 1Tes 4,13-18;
Aklamacja: Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,42a.44)
Ewangelia: Mt 25,1-13

.

 
Ewangelia:

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

góra

.

Mdr 6,12-16

Kto szuka Mądrości, znajdzie ją łatwo

12 Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
    ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
    i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
13 uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
14 Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,
    znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
15 O niej rozmyślać - to szczyt roztropności,
    a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:
16 sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,
    objawia się im łaskawie na drogach
    i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
32. Niedziela Zwykła, rok A

"...Nierozsądne wzięły lampy,
ale nie wzięły z sobą oliwy..."
(Mt 25,3)

Na pewno pójdziesz do nieba. Pokażesz Piotrowi świadectwo chrztu i drzwi raju staną otworem. Zresztą, powołasz się jeszcze na znajomego księdza, z którym grywałeś w karty i na Ojca Świętego, którego widziałeś w telewizji. I ministrantem byłeś. I w Częstochowie...

"...Nierozsądne wzięły lampy, 
ale nie wzięły z sobą oliwy..."

Na pewno pójdziesz do nieba... Przecież kiedyś było to dla ciebie ważne. Pamiętasz. Lubiłeś kościół. Myślałeś nawet, czy by na księdza... Ułożyło się inaczej. Ale masz 9 pierwszych piątków, 100 lat odpustu, kolorowe błogosławieństwo z Rzymu i jakąś nowennę. No i chcesz być w niebie...

"...Nierozsądne wzięły lampy, 
ale nie wzięły z sobą oliwy..."

Miałeś kiedyś piękne pragnienia. Nie zauważyłeś tylko, że pokryła je gruba warstwa kurzu. Że żyjesz inaczej... Masz piękną lampę. Nie zauważyłeś tylko, że już dawno zabrakło oliwy. Nie była potrzebna. Mieszkałeś w innym pokoju...

...Może i pójdziesz do nieba. Ale trzeba zapalić lampę na nowo. I pilnować, by znów nie zgasła. Przecież możesz usłyszeć gorzkie słowa: "Zaprawdę, nie znam was". Świadectwo chrztu nie pomoże...

"...Czuwajcie wiec,
bo nie znacie dnia ani godziny..."

Bogumiła Szewczyk
bog-szew@wp.pl

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.  

Biblia pyta:

Ciało to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?

1Kor 12,14-17. 19

* * *

Jeżeli pokuty zadane przez kapłana wydają się wam ciężkie, to przyjrzyjcie się pokucie świętych, a na pewno zmienicie zdanie.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * * 

Nie zatrudniaj kogoś,
kogo byś nie zaprosił do domu na kolację.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 8 listopada 2020
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA A

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Daniela
(Dn 1,1-21)

Wierni młodzieńcy izraelscy
w pałacu króla babilońskiego

W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear, do domu swego boga i umieścił naczynia w skarbcu swego boga. Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu.

Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaś Abed-Nego. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które pijał król. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: "Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku, i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla".

Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: "Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś". Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów.

Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa.

RESPONSORIUM
por. (Dn 1,17. 20)

W. Dał im Bóg wiedzę i mądrość, + utwierdził w nich łaskę swego ducha. * Umiejętnością napełnił Pan ich serca.

K. Każdą sprawę wymagającą roztropności i umiejętności, jaką przedkładał im król, trafnie rozwiązywali. W. Umiejętnością napełnił Pan ich serca.

góra

.

II CZYTANIE

Początek homilii autora z drugiego wieku
(rozdz. 1,1 - 2,7)

Chrystus postanowił
zbawić to, co zginęło

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Bracia, odnówmy naszą wiarę w Chrystusa Jezusa, prawdziwego Sędziego żywych i umarłych; pamiętajmy o wielkości naszego zbawienia. Jeśli bowiem pomniejszamy znaczenie Chrystusa, pomniejszamy również to, co spodziewamy się otrzymać. Ci, którzy lekceważą otrzymywane pouczenia, grzeszą; grzeszymy także i my, jeśli nie zdajemy sobie sprawy, przez kogo, skąd i dokąd zostaliśmy wezwani oraz jak wiele wycierpiał dla nas Pan nasz Jezus Chrystus.

Czymże więc odpłacimy się Panu? Jakiż owoc godzien jest daru, którym nas obdarzył? O, jakże bardzo jesteśmy Mu dłużni! On nas obdarzył światłem; ocalił, gdyśmy ginęli; jak Ojciec nazwał nas swymi dziećmi. Jakiż hołd, jakąż zapłatę powinniśmy złożyć jako wynagrodzenie za wszystko, cośmy otrzymali? Byliśmy nierozumni, czciliśmy kamienie, drzewa, przedmioty ze złota, srebra i żelaza, sporządzane ręką ludzi; całe nasze życie było właściwie śmiercią. Byliśmy pogrążeni w mroku, zaślepieni całkowicie, a oto odzyskaliśmy wzrok i dzięki Jego łaskawości oddaliliśmy ciemność, która nas otaczała.

Pan zmiłował się nad nami. Kiedy ujrzał nas zabłąkanych i ginących, nie mających żadnej, poza Nim, nadziei ocalenia, wybawił nas wiedziony miłosierdziem. Powołał nas, gdy jeszcze nie istnieliśmy; zechciał, abyśmy przeszli z nicości do istnienia!

"Raduj się, niepłodna, któraś nie rodziła; wołaj z radości i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów rodzenia; bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie tej, która ma męża". Słowa: "Raduj się, niepłodna, któraś nie rodziła" - odnoszą się do nas. Niepłodny bowiem był nasz Kościół, zanim zostały mu dane dzieci. Słowa zaś: "Wołaj z radości, któraś nie doznała bólów rodzenia" - zachęcają, abyśmy w szczerości zanosili nasze modlitwy do Boga i nie upadali na duchu, jak niewiasta doznająca bólów. A znowu słowa: "bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie tej, która ma męża" - oznaczają, że naród nasz wydawał się opuszczony i porzucony przez Boga; teraz zaś, skoro uwierzyliśmy, staliśmy się liczniejsi od tych, których uważano za czcicieli Boga.

Na innym także miejscu mówi Pismo: "Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". Chrystus mówi tak, aby wykazać, iż pragnie zbawić ginących. Rzeczą naprawdę wielką jest bowiem podtrzymywanie nie tego, co stoi mocno, ale tego, co upada. Tak też i Chrystus chciał "zbawić to, co było zginęło", i ocalił wielu, bo przyszedł i wezwał nas, gdy szliśmy już ku zagładzie.

RESPONSORIUM
(1Tes 5,9-10; Kol 1,13)

W. Nie przeznaczył nas Bóg, + abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, * Abyśmy razem z Nim żyli.

K. Uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W. Abyśmy razem z Nim żyli.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, ? abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ? który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXXII Niedzielę Zwykłą

8.11.2020r.

W czasie Eucharystii czuwamy na modlitwie, jak panny roztropne, by kiedyś wejść na wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne. Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Kolekta na renowację katowickiej katedry.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 odmówimy różaniec za zmarłych zalecanych. W poniedziałek ostatni dzień oktawy modlitw za zmarłych.
Różaniec o godz. 7.30. Zapraszamy.

W tym tygodniu wspominamy:
- w poniedziałek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
- we wtorek św. Leona Wielkiego,
- w środę św. Marcina z Tours,
- w czwartek św. Jozafata, bpa i mecz.
- w piątek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - pierwszych męcz. Polski

We wtorek przypada 151 rocznica poświęcenia naszego kościoła. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Kiermasz z Sumą o godz. 11.00.
Wtorkowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy wieczornej. Zapraszamy do uczestnictwa.

W środę przypada Święto Niepodległości.
W tym dniu kancelaria parafialna nieczynna.

W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi..

W piątek o godz. 16.45 Msza św. szkolna.

W sobotę od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej. To także Światowy Dzień Ubogich. Po mszach przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Światowy Dzień Ubogich 2017r.; 2018r. 2019r.; 2020r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901c

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.