Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23d(901d) rok XX 22. listopada 2020 roku.

Uroczystość Jezus Chrystusa
Króla Wszechświata - rok A

I czytanie: Ez 34,11-12. 15-17;
Psalm: 23,1-3.5-6;
II czytanie: 1Kor 15,20-26. 28;
Aklamacja: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi (Mk 11,10)
Ewangelia: Mt 25,31-46
Pieśni: 701.1; W: 348, 343; Pd: 349, 337; K: 268, 217; U: 342, 308; Z: 341, 344

góra

.

 
Ewangelia:

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

góra

.

I czytanie: Ez 34,11-12. 15-17

Pasterze izraelscy

11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
 17 Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
34. Niedziela Zwykła, rok A

"...Idźcie precz (...) bo byłem głodny,
a nie daliście mi jeść...:
(Mt 25,41-42)

Nie, tego nie usłyszysz od Boga na Sądzie. Masz dobre serce. Dajesz na biednych do puszki w pierwszą niedzielę, zrobiłeś paczkę na święta, żebrakowi rzucasz grosiki do kapelusza. Jesteś litościwy...

"...Idźcie precz (...) bo byłem głodny,
a nie daliście mi jeść..."

Nie, tego nie usłyszysz od Boga. Masz dobre serce. Gdybyś wiedział, że ktoś jest głodny, dałbyś mu jeść. Gdybyś zobaczył nagiego - przyodziałbyś go. Wynosisz czasem pod śmietnik stare ubrania. Ale tak naprawdę to nie znasz biednych. Nie znasz takich, którym musiałbyś dziś pomóc...

"...byłem głodny, a nie daliście mi jeść..."

Nie, tego nie usłyszysz od Boga. Masz dobre serce. Wprawdzie z tym odwiedzaniem chorych to już nie jesteś taki pewny. Ciągle brakuje czasu. W więzieniu nie masz nikogo. Na szczęście. Bo chyba wstydziłbyś się iść. A z gośćmi też różnie bywa. Szczęśliwyś, gdy już sobie odjadą. Niektórzy...

"...Idźcie precz ode mnie... Bo byłem głodny..."

Nie, tego nie usłyszysz na Sądzie Ostatecznym. Jesteś pewien. Chyba że... Chyba że Bóg akurat zmieni zestaw pytań.
.
- byłem z samotnym sąsiadem. Czy odwiedziliście nas?
- byłem z nienarodzonym dzieckiem. Czy broniliście nas?
- byłem z wyśmiewanym za sklerozę, niedołężność, starość. Czy stanęliście wtedy obok nas?
- byłem z grzesznikiem, który ciągle upada. Czy podaliście nam rękę?
- potrzebowałem dla innych twojego czasu, cierpliwości, przebaczenia. Dałeś je nam?

...Na te pytania już nie jesteś tak dobrze przygotowany. Szczególnie na te, które Bóg ma tylko dla ciebie... Wprawdzie jest jeszcze trochę czasu. Ale jesteś pewien, że zdążysz? Że zdążysz to w sobie poukładać?

"...Zaprawdę, powiadam wam:
wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych - Mnieście uczynili..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

.

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.  

Biblia pyta:

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
(Jk 2,1-4)

*** 

Niestety są ludzie, którzy rozmyślnie nie chcą się oskarżyć, z których przemocą trzeba wydobywać grzechy, którzy prawie się kłócą na spowiedzi i usprawiedliwiają swoje występki. Tego rodzaju osoby są źle usposobione i nie powinny przystępować do Sakramentu Pokuty.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

*** 

Następnego psa weź ze schroniska.

H. Jackson Brown,
Jr. "Mały poradnik życia" 

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 22 listopada 2020
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Synu Jedyny, światłości ze światła,
Zrodzony z Boga i Boże prawdziwy,
Wszystko przez Ciebie zostało stworzone
I trwa przez Ciebie.

2 Ty jesteś celem wszelkiego istnienia,
Do Ciebie niebo i ziemia należą,
Dzierżysz w swej dłoni obszary wszechświata
I rządzisz czasem.

3 Miłość sprawiła, że ciało przyjąłeś,
By nas odkupić przez życie i mękę;
Śmiercią na drzewie otwarłeś zbawionym
Podwoje łaski.

4 Twoje królestwo nie na tym jest świecie,
Nie pragniesz władzy zdobytej przemocą;
Chcesz nas z dobrocią przygarnąć do siebie
I dać nam szczęście.

5 Kiedy znak krzyża zabłyśnie w obłokach,
Powrócisz, Panie, do swego Kościoła;
Zmiłuj się wtedy nad ludźmi grzesznymi,
By nie zginęli.

6 Tobie i Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech będzie chwała i sława na wieki;
Wszystkie narody niech zegną kolana
Przed naszym Bogiem. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła

(Ap 1,4-6. 10. 12-18;
Ap 2,26. 28;
Ap 3,5. 12. 20-21)

Widzenie Syna Człowieczego w majestacie

Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.

Głowa Jego i włosy, białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną. I z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga swojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie".

RESPONSORIUM
(Mk 13, 26-27; Ps 98,9)

W. Ujrzą Syna Człowieczego + przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. / Wtedy pośle On aniołów * I zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, / od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

K. Będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. W. I zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, / od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

góra

.

II CZYTANIE

Z dzieła Orygenesa, kapłana, O modlitwie
(rozdz. 25)

Przyjdź królestwo Twoje

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego "królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu", to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało. Bóg bowiem króluje w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje w duszy doskonałej Chrystus, zgodnie ze słowami: "Do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy".

To zaś królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa Apostoła, że Chrystus, pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże "królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich". Dlatego modląc się nieustannie z przebóstwionym dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, który jest w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje".

Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy pamiętać, że jak "sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością" ani też jak "nic wspólnego nie ma światło z ciemnością", ani wreszcie jak nie ma "wspólnoty Chrystusa z Belialem", tak też królestwo Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu.

Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, "niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele", ale raczej zadajmy śmierć "temu, co jest przyziemne w naszych członkach", by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się "podnóżkiem Jego stóp", dopóki nie usunie spośród nas wszelkich Władz, Panowań i Zwierzchności.

Wszystko to dokonać się może w każdym z nas, a w końcu "jako ostatni wróg" ma być pokonana śmierć, aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzie jest, o śmierci, twój oścień, gdzie twe zwycięstwo, otchłani?" Odtąd to, co zniszczalne w nas, przyodzieje się w świętość i "niezniszczalność", i to, co "śmiertelne", po usunięciu śmierci przyodzieje się w "nieśmiertelność" Ojca. W ten sposób Bóg będzie królował nad nami, my zaś będziemy się radować dobrodziejstwami odrodzenia i zmartwychwstania.

RESPONSORIUM
(Ap 11,15b; Ps 22,28-29)

W. Nastało nad światem + królowanie naszego Pana i Jego Pomazańca. * I będzie królować na wieki wieków.

K. Oddadzą Mu pokłon wszystkie ludy, bo władza królewska należy do Pana. W. I będzie królować na wieki wieków.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, ? spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ? który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Jezus Chrystusa Króla Wszechświata

22.11.2020r.

 

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Kolekta na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary Bóg zapłać.

Dziś zapraszamy na Nieszpory o godz.16.00.

Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 16.45 msza św. szkolna.

W tym roku z racji sytuacji epidemicznej nie odbędą się w tradycyjnej formie Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda. Tylko - na indywidualne zaproszenie Zainteresowanych - w związku z poświęceniem nowego mieszkania czy domu, lub w szczególnej konieczności - pragnieniu spotkania z duszpasterzem, trzeba osobiście zgłosić to w kancelarii parafialnej. Termin spotkania zostanie indywidualnie ustalony na okres poświąteczny. Również w okresie poświątecznym będą odprawiane specjalne Msze św. w intencji Parafian - Mieszkańców poszczególnych ulic.

Na przyszła niedzielę rozpoczynamy ADWENT - nowy rok liturgiczny. Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza czy też lampionów. Również z powodu sytuacji epidemicznej nie będzie w tym roku Rorat w formie tradycyjnej. Odbędą się one on-line. Autorzy internetowej platformy Holy Week (holyweek.pl) opracowują adwentową ofertę dla rodzin. Zostaną zaproponowane
krótkie filmiki do pobrania na platformie Holy Week oraz słuchowisko z udziałem grupy dzieci, udostępnione na falach Radia eM.

I Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwościowa. Zapraszamy do deklaracji na czas Oczekiwania.

Można zaopatrzyć się w kancelarii w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy też, że ofiary ze świec przeznaczone są na pomoc ubogim dzieciom.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901e

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.