Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23f(901f) rok XXI 6. grudnia 2020 roku.

Druga Niedziela Adwentu - rok B

I czytanie: Iz 40,1-5. 9-11;
Psalm: 85,9-14;
II czytanie: 2P 3,8-14;
Aklamacja: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże (Łk 3,4. 6);
Ewangelia: Mk 1,1-8
Pieśni: 701.1; W: 25, 24; Pd: 23, 586; K: 216, 255; U: 302; Z: 22

góra

.

 
Ewangelia:

I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.

góra

.

I czytanie: Iz 40,1-5. 9-11;

Powołanie proroka

1 "Pocieszcie, pocieszcie mój lud!" - mówi wasz Bóg.
2 "Przemawiajcie do serca Jeruzalem
    i wołajcie do niego,
    że czas jego służby się skończył,
    że nieprawość jego odpokutowana,
    bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób
    za wszystkie swe grzechy",
3 Głos się rozlega: "Drogę dla Pana
    przygotujcie na pustyni,
    wyrównajcie na pustkowiu
    gościniec naszemu Bogu!
4 Niech się podniosą wszystkie doliny,
    a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
    równiną niechaj się staną urwiska,
    a strome zbocza niziną gładką.
5 Wtedy się chwała Pańska objawi,
    razem ją wszelkie ciało zobaczy,
    bo usta Pańskie to powiedziały".

Zapowiedź ukazania się Boga

9 Wstąpże na wysoką górę,
    zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
    Podnieś mocno twój głos,
    zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
    Podnieś głos, nie bój się!
    Powiedz miastom judzkim:
    "Oto wasz Bóg!"
10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
    i ramię Jego dzierży władzę.
    Oto Jego nagroda z Nim idzie
    i przed Nim Jego zapłata.
11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
    gromadzi [ją] swoim ramieniem,
    jagnięta nosi na swej piersi,
    owce karmiące prowadzi łagodnie.

Wielkość Boga

12 Kto zmierzył wody morskie swą garścią
    i piędzią wymierzył niebiosa?
    Kto zawarł ziemię w miarce?
    Kto zważył góry na wadze
    i pagórki na szalach?
13 Kto zdołał zbadać ducha Pana?
    Kto w roli doradcy dawał Mu wskazania?
14 Do kogo się On zwracał po radę i światło,
    żeby Go pouczył o ścieżkach prawa,
    żeby Go nauczył wiedzy
    i wskazał Mu drogę roztropności?

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
2. Niedziela Adwentu, rok B

"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..." (Mk 1,7)

A ty czasem zaczynasz we wszystko wątpić. W sens życia, w sens dobroci, uczciwości, miłości... Czy to rzeczywiście ma jeszcze jakąś wartość w dzisiejszym świecie? Czy ma wartość, gdy świat tego nie kocha? Czy to warte twojego trudu, skoro nikt nie doceni? I czy jest to realne, skoro jest takie trudne, a ty jesteś taki słaby...

"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..."

A ty czasem zaczynasz we wszystko wątpić. W sens życia, w dobroć, uczciwość, miłość... Bo zaufałeś, a potem przyszedł ból. Pokochałeś, a potem przyszła rozpacz. Bo otworzyłeś się i zostałeś zdradzony. Bo włożyłeś w to dzieło całe serce, a ktoś cię wyśmiał, odrzucił, zdeptał... Drugi raz już nie znajdziesz w sobie siły. Już nie znajdziesz siły, by walczyć...

"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..."

A ty czasem zaczynasz we wszystko wątpić. Czujesz jak kostnieje ci serce. Stałeś się cyniczny, żeby nie zwariować z bólu, z rozpaczy, samotności, tęsknoty, niespełnionych marzeń... Kpisz, żeby nie płakać. Ranisz, żeby nie pokochać...

A może - zamiast uciekać - może by wrócić do Boga? Może - jak dziecko - wziąć Go za rękę i zaufać? Może - pomimo bólu - zdecydować się żyć? Zdecydować się żyć całym sercem? I może - zamiast sobie i ludziom - tylko Bogu uwierzyć naprawdę? Uwierzyć, że za mną idzie mocniejszy ode mnie, który mnie podeprze, podniesie, pocieszy, pomoże, bo mnie kocha...

...Wtedy wszystko znów nabierze sensu. Trzeba tylko umieć stać się małym. Takim, jakim jestem naprawdę...

"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie,
a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.  

Biblia pyta:

Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
(1J 2,22)

***

Jeśli ogarnia was taki wstyd, że trudno się wam przyznać do jakiegoś grzechu, po prostu poproście o pomoc spowiednika. "Ojcze - powiedzcie - pomóż mi, bo mam na sumieniu grzech, którego nie mam odwagi wyznać".

św. Jan Maria Vianney, 
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

Zapraszamy na spowiedz.pl

KIERUNEK

Gdzie kto będzie po śmierci, za życia odgadnie;
Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie.

Adam Mickiewicz

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 6 grudnia 2020
II NIEDZIELA ADWENTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie.

2 Ty, który w łonie Dziewicy
Poczęty z Ducha zostałeś,
Przyjdź po raz drugi na ziemię
I okaż swoją potęgę.

3 Bądź dla nas Nowym Przymierzem,
Pojednaj z Ojcem grzeszników,
Twoim pokojem nas obdarz
I rozpal serca miłością.

4 Kiedy zabłyśnie na niebie
Twojego sądu zapowiedź,
Wspomnij na gwiazdę promienną,
Co ludziom łaskę wieściła.

5 Tobie, którego pragniemy
I przyzywamy z ufnością,
Z Ojcem i Duchem Najświętszym
Niech będzie chwała na wieki. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza Euzebiusza, biskupa Cezarei,
do proroctwa Izajasza
(rozdz. 40)

Głos wołającego na pustyni

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

"Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". Prorok stwierdza wyraźnie, że ta zapowiedź spełni się na pustyni, a nie w Jerozolimie. Mianowicie, przyjdzie czas, kiedy ukaże się chwała Pańska, a wiadomość o zbawieniu Bożym dojdzie do każdego człowieka.

Spełniło się to istotnie i w dosłownym znaczeniu wtedy, gdy Jan Chrzciciel na pustyni, nad brzegami Jordanu, głosił zbawcze przyjście Boga, gdzie też ujrzano zbawienie Boże. Albowiem wtedy Chrystus ukazał wszystkim swą chwałę, bo po Jego chrzcie otworzyło się niebo, a Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy i spoczął na Nim. Wówczas dał się słyszeć głos Ojca i takie o Nim wydał świadectwo: "Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

To wszystko zostało powiedziane, ponieważ Bóg miał przyjść na pustynię od wieków niedostępną i nieprzebytą. A ludy nie miały żadnego poznania Boga, sprawiedliwi i prorocy trzymali się od nich z daleka. Dlatego głos proroka każe gotować drogę Temu, który jest Słowem Boga; wyprostować kręte drogi i wyrównać bezdroża, aby Bóg, przybywając, mógł nimi kroczyć. "Przygotujcie drogę Panu!" Oto dobra nowina, przynosząca znów pociechę, aby wieść o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi.

"Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!" Te słowa doskonale odpowiadają poprzednim. Tam była mowa o głosie wołającym na pustyni, tu zaś jest powiedziane o zwiastunach Boga i o Jego przyjściu do ludzi. Słusznie więc po zapowiedzi dotyczącej Jana Chrzciciela wymienia się tych, którzy mają głosić dobrą nowinę.

O jakiż tu Syjon chodzi? Właśnie o Jeruzalem, bo ono było położone na górze, jak o tym świadczy Pismo: "Góra Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę", a także: "Przystąpiliście do góry Syjon". A może te słowa wskazują na Apostołów wezwanych spośród narodu wybranego?

Oni właśnie są Syjonem i Jeruzalem, które przyjęły zbawienie Boże, bo i oni wznoszą się na górze Boga, czyli na Jednorodzonym Słowie Bożym. Im to polecono głosić słowo zbawienia z tego wzniosłego szczytu. Otóż, kto głosi dobrą nowinę, jak nie grono apostolskie? A na czym polega jej głoszenie? Na zwiastowaniu wszystkim ludziom, poczynając od miast Judy, przyjścia Chrystusa na ziemię.

RESPONSORIUM
(por. Mt 11,11. 9)

W. Przyszedł Poprzednik Pana, + o którym On sam daje świadectwo: * Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

K. On bowiem jest prorokiem, a nawet więcej niż prorokiem, o którym Zbawiciel powiedział. W. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, + spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę Adwentu

6.12.2020r.

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć, przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu.

Kolekta specjalna przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła.

Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dziś Nieszpory o godz.16.00. Zapraszamy.

Zapraszamy na Roraty w Internecie na platformie holyweek.pl

We wtorek - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy czcicieli Matki Bożej.

W piątek o godz. 16.45 Msza św. szkolna.

W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja i okazja do spowiedzi.

W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

Przyszła niedziela to Niedziela Radości - Gaudete.

Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901g

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.