Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23i(901i) rok XXI 27. grudnia 2020 roku.

Święto Świętej Rodziny
Jezusa Maryi i Józefa - rok B

I czytanie: Rdz 15,1-6; 21,1-3;
Psalm: Ps 105;
II czytanie: Hbr 11,8. 11-12. 17-19;
Ewangelia: Łk 2,22-40
Pieśni: 701.1; W: 103; Pd: 101, 96; K: 51, 64, 81; U: 303; Z: 102, 76

.

góra

.

 
Ewangelia:

Starzec Symeon - on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela".

góra

.

Rdz 15,1-6; 21,1-3

Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze

15. 1 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: "Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita". 2 Abram rzekł: "O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer". 3 I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą". 4 Ale oto usłyszał słowa: "Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził". 5 I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić"; potem dodał: "Tak liczne będzie twoje potomstwo". 6 Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę .

Narodziny Izaaka.

21. 1 Wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. 2 Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. 3 Abraham dał swemu synowi, którego mu Sara urodziła, imię Izaak.

góra

.

Biblia pyta:

Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
(1J 3,17)

* * *

Żal doskonały ma ten, kto żałuje za swoje grzechy tylko ze względu na to, że przez nie zasmucił nieskończoną dobroć Bożą.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

JAK SŁUCHAĆ

Kto pragnie wieczne słowo w głębi własnej duszy
Sam wyraźnie usłyszeć, niech wprzód zamknie uszy.

Adam Mickiewicz

* * *

Mniejsza o perfekcję; bądź po prostu bardzo dobry.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 27 grudnia 2020
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich,
Gdy wspominamy dom nazaretański,
W którym Zbawiciel prowadził ukryte
Przed światem życie.

2 Ucząc się pilnie rzemiosła Józefa,
Posłuszny zawsze przybranemu ojcu,
Jezus dojrzewał w pokornym wysiłku
Skromnego cieśli.

3 Czysta Małżonka Józefa i Matka
Bożego Syna, obu im służyła,
Niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę
W codziennych troskach.

4 Wy, którym trudy, obawa, ubóstwo
Nie były obce, wysłuchajcie dzisiaj
Ludzi znękanych, co proszą z ufnością
O Waszą pomoc.

5 Tobie, o Jezu, składamy podziękę
Za wzór świętości życia rodzinnego;
Bądź uwielbiony z Twym Ojcem i Duchem
Przez całą wieczność. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
(Ef 5,21 - 6,4)

O życiu chrześcijańskim w rodzinie

Bracia! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić; oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża.

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi.

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan.

RESPONSORIUM
(Ef 6,1-2. 3; Łk 2,51)

W. Dzieci, + bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, / bo to jest sprawiedliwe. * Czcij ojca twego i matkę twoją.

K. Poszedł Jezus z Maryją i Józefem i wrócił do Nazaretu, i był im poddany. W. Czcij ojca twego i matkę twoją.

góra

.

II CZYTANIE

Z przemówienia papieża Pawła VI
(Nazaret, dnia 5 stycznia 1964r.)

Przykład Nazaretu

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii.

Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować.

Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych, słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia, wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa.

O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!

Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu.

Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości.

Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.

Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, "domu Syna cieśli", tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. Jakże byśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw - Chrystusa, naszego Pana!

RESPONSORIUM
(2Kor 13,11; Ef 5,19; Kol 3,23)

W. Radujcie się, dążcie do doskonałości, + pokrzepiajcie się na duchu, / jedno myślcie, pokój zachowujcie; * Śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.

K. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. W. Śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.

Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, + spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Święto Świętej Rodziny
Jezusa Maryi i Józefa

27.12.2020r.

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On "utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju".

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj Nieszpory Kolędowe o godz. 16.00. Zapraszamy.

W poniedziałek święto św. Młodzianków. Na godz. 8.30 zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii. Po mszy św. udzielać będziemy błogosławieństwa.

W czwartek o godz. 17.00 - w ostatni dzień roku kalendarzowego zostanie odprawiona Msza św. na której podziękujemy Bogu za mijający rok. Po tej Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynne i przebłagalne połączone z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy.

W piątek - 1 stycznia w Nowy Rok obchodzimy
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Nieszpory kolędowe o godz. 16.00 - a o godz. 15.50 wyjaśnienie papieskich intencji misyjnych i zmiana tajemnic różańcowych. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

W I sobotę miesiąca nabożeństwo różańcowe do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - o godz. 7.30.

Od jutra Msze św. Kolędowe. Plan w gablotce i na stronie internetowej MSZE KOLĘDOWE. Zapraszamy.

Od 1 stycznia 2021r. zapraszamy do wsłuchiwania się w króciutkie komentarze do niedzielnej Liturgii Słowa, które będą udostępniane na naszej stronie internetowej. Komentarze prowadzone będą przez osoby duchowne, siostry zakonne i osoby świeckie.

Msze św. kolędowe w intencji parafian

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 902

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.