Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 2(903) rok XXI 10. stycznia 2021 roku.

Święto Chrztu Pańskiego - rok B

I czytanie: Iz 55,1-11;
Psalm: Iz 12;
II czytanie:1J 5,1-9
Ewangelia: Mk 1,7-11;
Pieśni: 701.1; W: 4, 1 ; Asp: 3; Pd: 46; K: 325; U: 199, 198. 60; Z: 630, 74

.

góra

.

 
Ewangelia:

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

góra

.

I czytanie: Iz 55,1-11

Pokarm dla biednych

1 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
  przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
  Kupujcie i spożywajcie, "dalejże, kupujcie" bez pieniędzy
  i bez płacenia za wino i mleko!
2 Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?
  I waszą pracę - na to, co nie nasyci?
  Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
  i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
3 Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
  posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.

Nowe Przymierze

  Zawrę z wami wieczyste przymierze:
  są to niezawodnie łaski dla Dawida*.
4 Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów,
  dla ludów wodzem i rozkazodawcą.
5 Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz,
  i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie
  ze względu na Pana, twojego Boga,
  przez wzgląd na Świętego Izraelowego,
  bo On cię przyozdobi.

Bliskość i wielkość Pana

6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
  wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
  i człowiek nieprawy swoje knowania.
  Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
  i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi
  ani wasze drogi moimi drogami -
  wyrocznia Pana.
9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
  tak drogi moje - nad waszymi drogami
  i myśli moje - nad myślami waszymi.

Skuteczność słowa Pańskiego

10 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
  spadają z nieba
  i tam nie powracają,
  dopóki nie nawodnią ziemi,
  nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
  tak iż wydaje nasienie dla siewcy
  i chleb dla jedzącego,
11 tak słowo, które wychodzi z ust moich,
  nie wraca do Mnie bezowocne,
  zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
  i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

góra

.

Człowiek pyta:

Kto będzie przebywał w Twym przybytku,
Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?
(Ps 15,1)

* * *

POWOŁANIE CHYBIONE

Smutni! chorzy! wy, zamiast cieszyć się i leczyć.
Wolicie wzajem siebie smucić i kaleczyć.

Adam Mickiewicz

* * *

Nigdy nie podpisuj umowy,
w której są pozostawione puste miejsca.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Jezus stanął wśród tłumu grzeszników, oczekujących na przyjęcie z rąk Jana Chrzciciela chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Dla ewangelisty Marka nie stanowiło to - jak się wydaje - żadnego problemu, jakim było dla późniejszych teologów: Jezus, bezgrzeszny, przyjął chrzest na odpuszczenie grzechów. Stał w długiej kolejce grzeszników i tam, nad Jordanem, i przez następne stulecia historii - przed Nim mieszkańcy całej judzkiej krainy i Jerozolimy, za Nim miliony chrześcijan na całym świecie.

Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od sceny nad Jordanem, aby w ten sposób dać jasno do zrozumienia, że tu, nad Jordanem, rozpoczyna się historia Jezusa z Bogiem, że Syn Boży, nasz Brat, również w chrzcie nawrócenia stał się jednym z nas.

Gdy trzymamy nasze dzieci nad chrzcielnicą albo gdy żegnamy się święconą wodą na znak naszego nowego początku z Bogiem, wtedy także do nas odnosi się obietnica Boga, którą usłyszał Jezus w wodach Jordanu: "Tyś jest mój syn umiłowany/moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie". Nikt nigdy nie może nam powiedzieć nic ważniejszego.

Christina Bramkamp

Parafianin Nr 2(370) z dnia 11.01.2009r.

góra

.

Niedziela, 10 stycznia 2021
CHRZEST PAŃSKI
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Gdy Jan wypełniał swe zadanie,
Wszedł do Jordanu Stwórca świata,
By swym obmyciem w jego wodach
Czystość przywrócić nurtom rzeki.

2 Nie potrzebował chrztu pokuty
Ten, który zrodził się z Dziewicy,
Lecz przyjął go, by nasze grzechy
Zgładzić przez własne zanurzenie.

3 Obwieścił Ojciec głosem z nieba:
"Oto mój Syn umiłowany",
A Duch w postaci gołębicy
Przyszedł z wysoka na Jezusa.

4 Jaśnieje dzisiaj dla Kościoła
Jego zbawienna tajemnica,
Bo w Trzech Osobach Bóg się jawi,
Który jednością jest na wieki.

5 Niech Tobie, Chryste, brzmi podzięka
Za to, że ludziom objawiłeś
Majestat swój i chwałę równą
Z Ojcem i Duchem Przenajświętszym. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 42,1-9; 49,1-9)

Łagodny Sługa Pański, światło narodów

Zakładki: 1. 2. 3.

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy.

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu ani czci mojej bożkom. Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam.

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.

I rzekł mi: "Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do wzgardzonego we własnej osobie, do budzącego odrazę pogan, do niewolnika władców: "Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego Izraela, który cię wybrał".

Tak mówi Pan: "Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na wolność! a marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko".

RESPONSORIUM
(por. Mt 3,16. 17; Łk 3,22)

W. Dziś, gdy Pan został ochrzczony w Jordanie, + otworzyły się niebiosa / i spoczął na Nim Duch Święty w postaci gołębicy. / I zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

K. Duch Święty zstąpił na Niego w cielesnej postaci niby gołębica, a z nieba głos się odezwał. W. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

góra

.

II CZYTANIE

Z kazań św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa
(Kazanie 39, In sancta Lumina, 14-16. 20)

Chrzest Chrystusa

Zakładki: 1. 2. 3.

Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie, z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili.

Jan chrzci, Chrystus zbliża się do niego; być może, aby i tego uświęcić, który Go chrzci, z pewnością zaś dlatego, by pogrzebać w wodzie cały ród starego Adama; przedtem jednak, i to ze względu na nas, aby uświęcić Jordan. Bo Chrystus, duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną przez Ducha.

Chrzciciel nie wyraża zgody, Jezus nastaje. "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie", mówi wtedy pochodnia do Słońca, głos do Słowa, przyjaciel do Oblubieńca, największy spośród narodzonych z niewiast do Pierworodnego wszelkiego stworzenia; ten, który poruszył się w łonie matki, do Tego, który w łonie hołd odbierał; poprzednik i mający poprzedzać do Tego, który się ukazał i ma przyjść. "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie": dodaj - i za Ciebie. Jasne bowiem dla niego było, że męczeństwem będzie ochrzczony; albo jak Piotr nie tylko nogi będzie miał umyte.

Ale Jezus wychodzi z wody i unosi ze sobą w górę cały świat; widzi rozwierające się i otwarte niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i dla swych potomków, tak jak i raj został mu zamknięty mieczem płomienistym.

A Duch daje świadectwo Bóstwu, gdyż zstępuje na równego sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo. I jako gołębica zstępuje Duch, aby widzialnie uczcić ludzkie ciało Jezusa, ponieważ i ono jest przebóstwione i w nim Bóg staje się widzialny. Podobnie i w zamierzchłych czasach gołębica zapowiedziała koniec potopu.

My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest Chrystusa, obchodząc należycie to święto.

Przede wszystkim pozostańcie czyści i oczyszczajcie się. Bóg przecież niczym bardziej się nie raduje niż nawróceniem i zbawieniem człowieka, któremu została dana cała ta nauka i wszystkie tajemnice. I macie być jak źródła światła w świecie i siłą życiodajną dla ludzi. Macie być jak płonące światła przy owym wielkim świetle z nieba i napełnieni Jego promienistą jasnością, pełniej i wyraźniej jaśniejący blaskiem Trójcy Przenajświętszej. Bo przyjęliście teraz, choć jeszcze nie w pełni, jeden promień jedynego Boga, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Amen.

RESPONSORIUM
(Ps 114,5)

W. Dziś otwarło się niebo + i morze stało się słodkie, / raduje się ziemia, cieszą się góry i pagórki, * Ponieważ Chrystus został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

K. Cóż ci jest morze, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? W. Ponieważ Chrystus został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze trwały w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Święto Chrztu Pańskiego

10.01.2021r.

Chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.

Kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni. Jednak tradycyjnie aż do święta Matki Bożej Gromnicznej śpiewamy kolędy.

Kontynuujemy Msze św. Kolędowe w intencji Parafian - Mieszkańców poszczególnych ulic. Plan w gablotce i na stronie internetowej MSZE KOLĘDOWE. Zapraszamy.

We wtorek po Mszy o godz.18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W środę z racji ferii kancelaria parafialna nieczynna.

W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi..

W piątek z racji ferii nie ma Mszy szkolnej.

Msze św. kolędowe w intencji parafian

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 904

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.