.

"Jestem światłością świata"

Anioł Pański z
Ojcem Świętym Franciszkiem
22 marca 2020r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W centrum liturgii tej czwartej niedzieli Wielkiego Postu znajduje się temat światła. Ewangelia (por. J 9,1-41) opowiada o człowieku niewidomym od urodzenia, któremu Jezus daje wzrok. Ten cudowny znak jest potwierdzeniem stwierdzenia Pana Jezusa, który mówi o sobie: "Jestem światłością świata" (J 9,5), światłem, które rozjaśnia nasze ciemności. Dokonuje oświecenia na dwóch poziomach: fizycznym i duchowym: niewidomy najpierw otrzymuje przejrzenie oczu, a następnie zostaje doprowadzony do wiary w "Syna Człowieczego" (J 9,35), czyli w Jezusa. Cuda, jakie On czyni nie są spektakularnymi gestami, ale mają na celu doprowadzenie do wiary poprzez proces przemiany wewnętrznej.

Faryzeusze i uczeni w Prawie uparcie odmawiają przyznania, że to cud i zadają uzdrowionemu człowiekowi podstępne pytania. Ale odpiera je mocą faktów: "Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę" (J 9,25). Pomiędzy nieufnością a wrogością otaczających go osób i przesłuchujących go niedowiarków pokonuje on drogę, która stopniowo prowadzi go do odkrycia tożsamości Tego, który otworzył mu oczy i do wyznania wiary w Niego. Na początku uważał Go za proroka (por. J 9,17); następnie uznał za tego, który pochodzi od Boga (por. J 9,33); w końcu przyjął Go jako Mesjasza i oddał Mu pokłon (por. J 9,36-38). Zrozumiał, że dając mu wzrok, Jezus "objawił dzieła Boże" (por. J 9,3).

Obyśmy i my również mieli to doświadczenie! Za pomocą światła wiary niewidomy odkrywa swoją nową tożsamość. Jest teraz "nowym stworzeniem", zdolnym do postrzegania swojego życia i otaczającego go świata w nowym świetle, ponieważ wszedł w komunię z Chrystusem. Nie jest już żebrakiem usuniętym przez wspólnotę na margines; nie jest już niewolnikiem utraty wzroku i uprzedzeń. Jego droga oświecenia jest metaforą procesu wyzwolenia z grzechu, do którego jesteśmy powołani. Grzech jest jak ciemna zasłona, która zakrywa naszą twarz i uniemożliwia nam wyraźne postrzeganie siebie i świata: Przebaczenie Pana usuwa tę zasłonę cienia i ciemności, przywracając nam nowe światło. Niech przeżywany przez nas Wielki Post będzie okresem stosownym i cennym, byśmy zbliżyli się do Pana, prosząc Go o Jego miłosierdzie, w różnych formach, jakie proponuje nam Matka Kościół.

Uzdrowiony niewidomy, który widzi teraz zarówno oczyma ciała, jak i oczyma duszy, jest obrazem każdego ochrzczonego, który zanurzony w łasce został wyrwany z ciemności i umieszczony w świetle wiary. Ale nie wystarczy przyjąć światła, trzeba stać się światłem. Każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Bożego światła, aby ukazać je całym swym życiem. Św. Paweł przypomina nam dzisiaj: "Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda" (Ef 5,8-9). Ziarno nowego życia umieszczone w nas we chrzcie jest jak iskra ognia, który oczyszcza przede wszystkim nas, spalając zło, które mamy w sercach, i pozwala nam jaśnieć i oświecać.

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam naśladować niewidomego z Ewangelii, abyśmy mogli zostali zalani światłem Chrystusa i wyruszyli z Nim drogą zbawienia.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus.

Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia "Ojcze nasz" w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Nie zapomnijcie za mnie się modlić. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

Papież Franciszek
22 marca 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

.

o miłosierdzie dla ludzkości

Anioł Pański z
Ojcem Świętym Franciszkiem
25 marca 2020r.

Zakładki: 1. 2.

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj my, wszyscy chrześcijanie świata wyznaczyliśmy sobie spotkanie, by wspólnie odmówić "Ojcze nasz", modlitwę, której nauczał nas Jezus. Jako dzieci pełne ufności zwracamy się do Ojca. Czynimy to codziennie, kilka razy dziennie; ale w tej chwili chcemy błagać o miłosierdzie dla ludzkości tak ciężko doświadczonej pandemią koronawirusa. I czynimy to razem, chrześcijanie wszystkich Kościołów i wspólnot, wszystkich tradycji, każdego wieku, języka i narodu.

Módlmy się za chorych i ich rodziny; za pracowników służby zdrowia i tych, którzy im pomagają; za władze państwowe, służby porządkowe i wolontariuszy; za służby naszych wspólnot.

Dzisiaj wielu z nas świętuje tajemnicę Wcielenia Słowa w łonie Dziewicy Maryi, gdy w Jej "Oto jestem", pokornym i całkowitym, odzwierciedlone jest również "Oto jestem" Syna Bożego. My również z pełnym zaufaniem oddajemy się w ręce Boga i jednym sercem i jedną duszą módlmy się: Pater noster.

Papież Franciszek
25 marca 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

.

Kto we Mnie wierzy, ... żyć będzie

Anioł Pański z
Ojcem Świętym Franciszkiem
29 marca 2020r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drodzy bracia i siostry,

Ewangelia tej piątej niedzieli Wielkiego Postu mówi o wskrzeszeniu Łazarza (por. J 11,1-45), który był bratem Marty i Marii. Byli oni bardzo bliskimi przyjaciółmi Jezusa. Kiedy przybył On do Betanii, Łazarz nie żył już od czterech dni. Marta wybiegła na spotkanie Mistrza i powiedziała Mu: "Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł!" (J 11,21). Jezus jej odpowiedział: "Brat twój zmartwychwstanie" (J 11,23); i dodał: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25). Potem nadeszła Maria i inne osoby, wszyscy we łzach, a wówczas jak mówi Ewangelia, Jezus "wzruszył się w duchu [...] i zapłakał" (J 11,33. 35). Z tym niepokojem w sercu, poszedł do grobu, podziękował Ojcu, który zawsze Go wysłuchuje, kazał otworzyć grobowiec i zawołał głośno: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!". (J 11,43). I Łazarz wyszedł "mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą" (J 11,44).

Tutaj możemy zobaczyć, że Bóg jest życiem i daje życie, ale bierze na siebie dramat śmierci. Jezus mógł uniknąć śmierci swojego przyjaciela Łazarza, ale chciał uczynić swoim nasze cierpienie z powodu śmierci osób bliskich, a przede wszystkim chciał ukazać panowanie Boga nad śmiercią. W Ewangelii widzimy, że wiara człowieka i wszechmoc Bożej miłości poszukują się nawzajem, i w końcu się spotykają. Widzimy to w okrzyku Marty i Marii oraz nas wszystkich wraz z nimi: "Gdybyś tu był! ...". A odpowiedzią Boga nie jest przemówienie lecz Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem... Uwierzcie! Pośród płaczu nadal wierzcie, nawet jeśli wydaje się, że śmierć zwyciężyła. Usuńcie kamień z waszego serca! Pozwólcie, by Słowo Boże przywróciło życie tam, gdzie jest śmierć".

Także dzisiaj Jezus powtarza nam: "Usuńcie kamień". Bóg nie stworzył nas dla grobu, stworzył nas dla życia, pięknego, dobrego, radosnego. Ale "śmierć weszła na świat przez zawiść diabła" (Mdr 2,24), mówi Księga Mądrości, a Jezus Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas z jej więzów.

Jesteśmy zatem wezwani do usunięcia kamieni tego wszystkiego, co ma posmak śmierci:
obłuda, z jaką przeżywa się wiarę jest śmiercią;
niszcząca krytyka innych, jest śmiercią;
zniewaga, oszczerstwo, jest śmiercią;
usuwanie ubogiego na margines, jest śmiercią.
Pan żąda od nas, byśmy usunęli te kamienie z naszych serc, a wówczas wokół nas znów rozkwitnie życie. Chrystus żyje, a ten, kto Go przyjmuje i do Niego przylega, nawiązuje kontakt z życiem. Bez Chrystusa, czy też poza Chrystusem, nie tylko nie ma życia, ale pogrążamy się w śmierci.

Wskrzeszenie Łazarza jest także znakiem odrodzenia, które dokonuje się w wierzącym poprzez chrzest, poprzez pełne wszczepienie w paschalną tajemnicę Chrystusa. Ze względu na działanie i moc Ducha Świętego, chrześcijanin jest osobą, która podąża w życiu jako nowe stworzenie: stworzenie dla życia.

Niech Dziewica Maryja pomoże nam być współczującymi jak Jej Syn Jezus, który uczynił swoim własnym nasze cierpienie. Niech każdy z nas będzie blisko tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, stając się dla nich odblaskiem Bożej miłości i czułości, która wyzwala ze śmierci i sprawia, że zwycięża życie.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

W minionych dniach Sekretarz Generalny ONZ wystosował apel o "globalne i natychmiastowe zawieszenie broni we wszystkich zakątkach świata", przypominając o obecnej sytuacji kryzysowej z powodu wirusa COVID-19, który nie zna granic.

Przyłączam się do tych, którzy przyjęli to wezwanie i zachęcam wszystkich, by podjęli stosowne działania poprzez zaniechanie wszelkich form działań wojennych, poprzez sprzyjanie tworzeniu korytarzy pomocy humanitarnej, otwartość na dyplomację i zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w sytuacji największego zagrożenia.

Oby wspólne zaangażowanie przeciwko pandemii prowadziło wszystkich do uznania naszej potrzeby umocnienia więzi braterskich, jako członków jednej rodziny ludzkiej. Niech wzbudzi zwłaszcza w kierujących państwami oraz innych zainteresowanych stron odnowienie zaangażowania na rzecz przezwyciężania rywalizacji. Konfliktów nie rozwiązuje się poprzez wojnę! Konieczne jest przezwyciężenie antagonizmów i sporów na drodze dialogu i konstruktywnego poszukiwania pokoju.

Życzę wam wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia.

Papież Franciszek
29 marca 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

.

"Poniedziałek Anioła"

Regina Coeli
Ojcem Świętym Franciszkiem
13 kwietnia 2020r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w "Poniedziałek Anioła" rozbrzmiewa radosne obwieszczenie zmartwychwstania Chrystusa. Fragment Ewangelii (por. Mt 28,8-15) mówi nam, że przestraszone kobiety pośpiesznie oddaliły się od grobu Jezusa, który zastały pusty. Ale w drodze objawił się im sam Jezus, mówiąc: "Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą" (Mt 28,10). Tymi słowami Zmartwychwstały powierza kobietom nakaz misyjny w odniesieniu do apostołów. Istotnie dały one godny podziwu wzór wierności, poświęcenia i miłości względem Chrystusa w czasie Jego życia publicznego, jak również w czasie Jego Męki. Teraz są przez Niego nagrodzone szczególnym gestem uwagi i upodobania.

Najpierw kobiety, potem uczniowie, a zwłaszcza Piotr, stwierdzili rzeczywistość zmartwychwstania. Jezus wielokrotnie zapowiadał im, że po męce i krzyżu zmartwychwstanie, ale uczniowie nie rozumieli, ponieważ nie byli jeszcze gotowi. Ich wiara musiała dokonać skoku jakościowego, który mógł sprawić jedynie Duch Święty, dar Zmartwychwstałego.

Na początku Księgi Dziejów Apostolskich słyszymy, jak Piotr mówi otwarcie: "Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami" (Dz 2,32). Od tej chwili wieść, że Chrystus zmartwychwstał rozchodzi się wszędzie i dociera do każdego zakątka ziemi, stając się przesłaniem nadziei dla wszystkich. Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, lecz do życia. Wskrzeszając Jednorodzonego Syna, Bóg Ojciec w pełni objawił swoją miłość i miłosierdzie dla ludzkości wszystkich czasów.

Jeśli Chrystus zmartwychwstał, można z ufnością patrzeć na każde, nawet najtrudniejsze wydarzenia naszego życia, nawet te pełne udręki i niepewności. Oto orędzie paschalne, do którego głoszenia jesteśmy wezwani, słowem, a przede wszystkim świadectwem życia. Niech ta radosna wieść rozbrzmiewa w naszych domach i w naszych sercach: "Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!" (Sekwencja wielkanocna 167). Niech ta pewność umacnia wiarę każdego ochrzczonego i dodaje otuchy zwłaszcza tym, którzy stoją w obliczu szczególnego cierpienia i trudności.

Niech Maryja, będąca milczącym świadkiem śmierci i zmartwychwstania swego Syna Jezusa, pomoże nam mocno uwierzyć w tę tajemnicę zbawienia, która przyjęta z wiarą może zmienić nasze życie. Są to życzenia wielkanocne, które ponawiam dla wszystkich. Powierzam je Tobie, nasza Matko, którą teraz przyzywamy modlitwą "Królowo niebios".

Po Reginie Caeli

Drodzy bracia i siostry,

słyszeliśmy, że to kobiety ogłosiły przekazały uczniom wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiaj chciałbym wraz z wami uświadomić sobie, jak wiele dobra czyni wiele kobiet, choćby teraz podczas tego zagrożenia sanitarnego, przez zatroskanie o innych: kobiety-lekarze, pielęgniarki, kobiety pracujące w służbach porządkowych we więzieniach, w sklepach z produktami pierwszej potrzeby ... oraz wiele matek i sióstr, które są zamknięte w domu z całymi swoimi rodzinami, z dziećmi, ze staruszkami i niepełnosprawnymi. Niekiedy narażone są one na przemoc z powodu ponoszenia zasadniczego ciężaru odpowiedzialności za wzajemne współżycie. Módlmy się za nich, aby Pan dał im siłę i aby nasze wspólnoty mogły ich wspierać wraz z ich rodzinami.

Z serca ponawiam moje wielkanocne życzenia. Pozostańmy zjednoczeni na modlitwie i w zaangażowaniu się we wzajemnej pomocy jak bracia. Miłego obiadu i do widzenia.

Papież Franciszek
13 kwietnia 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

.

Niedziela Miłosierdzia

Regina Coeli
Ojcem Świętym Franciszkiem
19 kwietnia 2020r.

Zakładki: 1. 2.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W tę drugą niedzielę Wielkanocy znamienne było sprawowanie Eucharystii tutaj, w Kościele Ducha Świętego in Sassia, który św. Jan Paweł II ustanowił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Odpowiedzią chrześcijan w zawieruchach życia i dziejów może być jedynie miłosierdzie: miłość współczująca między nami i względem wszystkich, zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią, którym najtrudniej, którzy są opuszczeni... nie świętoszkowatość, nie opiekuńczość, ale współ-czucie, które wypływa z serca. A miłosierdzie Boże pochodzi z Serca Zmartwychwstałego Chrystusa. Wypływa z zawsze otwartej rany Jego serca, otwartego dla nas, zawsze potrzebujących przebaczenia i pocieszenia. Niech miłosierdzie chrześcijańskie inspiruje również sprawiedliwe dzielenie się między narodami i ich instytucjami, aby solidarnie stawić czoła obecnemu kryzysowi.

Składam życzenia braciom i siostrom Kościołów Wschodnich, którzy dziś obchodzą Święto Wielkanocy. Razem głośmy: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał" (Łk 24,34). Zwłaszcza w tym czasie próby, poczujmy, jak wielkim darem jest nadzieja, która rodzi się z tego, że zmartwychwstajemy razem z Chrystusem! W szczególności raduję się wraz ze wspólnotami katolickimi na Wschodzie, które z powodów ekumenicznych obchodzą Wielkanoc razem z prawosławnymi: niech to braterstwo będzie pocieszeniem tam, gdzie chrześcijanie stanowią niewielką mniejszość.

Z wielkanocną radością zwróćmy się teraz do Dziewicy Maryi, Matki Miłosierdzia.

Papież Franciszek
19 kwietnia 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

Papież Franciszek

.