.

CZĘŚĆ PIERWSZA

W co wierzymy

.

DZIAŁ PIERWSZY

Dlaczego możemy wierzyć

1. Po co jesteśmy na ziemi?

Jesteśmy na ziemi, aby poznać i kochać Boga, zgodnie z Jego wolą czynić dobro i pewnego dnia pójść do nieba.
[1-3, 358]

Być człowiekiem oznacza: wyjść od Boga i zmierzać do Boga. Nasze pochodzenie sięga o wiele dalej niż nasi rodzice. Pochodzimy od Boga, w którym znajduje się całe szczęście nieba i ziemi, i oczekujemy udziału w Jego szczęśliwości bez końca. Pomiędzy tymi rzeczywistościami my żyjemy na tej ziemi. Czasami czujemy bliskość naszego Stwórcy, często nic nie czujemy. Żebyśmy mogli znaleźć drogę do domu, Bóg posłał do nas swojego Syna, który wyzwolł nas z grzechów, wybawił nas od zła i nieomylnie prowadzi nas do prawdziwego życia. On jest "drogą, prawdą i życiem" (J 14,6). 285

Pismo Święte: Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. 1Tm 2,4

2. Dlaczego Bóg nas stworzył?

Bóg stworzył nas z wolnej i niesamolubnej miłości. [1-3]

Kiedy człowiek kocha, uczucie przepełnia jego serce. Chciałby dzielić się swoją radością z innymi. To otrzymał od swojego Stwórcy. Chociaż Bóg jest tajemnicą, możemy przecież myśleć i mówić o Nim po ludzku: stwarza nas z "nadmiaru" swojej miłości. Chciałby się dzielić z nami, Stworzonymi z Jego miłości, swoją nieskończona radością.

Cytat: Ludzi i ludzkie sprawy trzeba poznać, żeby umiłować. Boga i sprawy Boże trzeba umiłować, żeby je poznać.
BLAISE PASCAL (1623-1662), francuski matematyk i filozof

Pismo Święte: Bóg jest miłością. 1J 4,16b

Cytat: Miarą miłości jest miłość bez miary.
ŚW. FRANCISZEK SALEZY (1567-1622), biskup, doktor Kościoła, genialny duszpasterz, założyciel zakonów

Cytat: Miłość jest radością z dobra; dobro jest jedynym powodem miłości. Kochać znaczy: chcieć komuś okazać dobro.
ŚW. TOMASZ Z AKWINU (1225-1274), doktor Kościoła i największy teolog Kościoła, średniowieczny myśliciel, twórca znaczącego kierunku filozoficznego

.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

My, Ludzie, jesteśmy otwarci na Boga

3. Dlaczego szukamy Boga?

Bóg zaszczepił w naszym sercu pragnienie stukania Go i znajdowania. Św. Augustyn powiedział: "Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie". To pragnienie Boga nazywamy RELIGIĄ. [27-30]

W naturze człowieka leży to, że szuka Boga. Całe jego dążenie ku prawdzie i szczęściu jest ostatecznie poszukiwaniem tego, co będzie go całkowicie podtrzymywać, co go całkowicie zadowoli, całkowicie pochłonie. Człowiek dopiero wtedy jest w pełni sobą, gdy znalazł Boga. "Kto szuka prawdy, szuka Boga, czy jest tego świadomy, czy też nie" (św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein). 5, 281-285

Definicja: RELIGIA Pod pojęciem religii można rozumieć odniesienie do tego, co Boże. Człowiek religijny uznaje, że Bóg jest tą siłą, która stworzyła jego i świat, od której jest zależny i ku której zmierza. Przez styl życia pragnie przypodobać się Bogu i wielbić Go.

Cytat: Źródłem chrześcijańskiej radości jest pewność bycia kochanym przez Boga, bycia kochanym osobiście przez naszego Stwórcę (...) żarliwą i wierną miłością, miłością, która jest większa niż nasza niewierność i nasze grzechy, miłością przebaczającą.
BENEDYKT XVI, 1.06.2006r.

4. Czy możemy poznać Boga przy pomocy własnego rozumu?

Tak. Ludzki rozum może w sposób pewny poznać Boga. [31-36, 44-47]

Świat nie może mieć swego początku i swego celu w sobie samym. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co się widzi. Porządek, piękno i rozwój świata wskazują poza siebie i na Boga. Każdy człowiek jest otwarty na dobro, piękno i prawdę. Słyszy w swoim wnętrzu głos sumienia, który skłania go ku temu, co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kierując się rozsądkiem, podąża tym śladem, znajdzie Boga.

Pismo Święte: Uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli Go znaleźć choćby po omacku, bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem wszyscy żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dz 17,27-28a

5. Dlaczego ludzie przeczą istnieniu Boga, skoro przecież mogą Go poznać swoim rozumem?

Poznanie niewidzialnego Boga jest wielkim wyzwaniem dla Ludzkiego ducha. Wielu broni się przed tym. Niektórzy nie chcą poznać Boga, dlatego że musieliby wówczas zmienić swoje życie. Kto mówi, że pytanie o istnienie Boga jest bezsensowne, bo nie ma na nie odpowiedzi, nie podejmuje żadnego wysiłku. [37-38] 357

Cytat: Najwspanialszą siłą człowieka jest rozum. Najwyższym celem rozumu jest poznanie Boga.
ŚW. ALBERT WIELKI (ok. 1200-1280), dominikanin, doktor Kościoła i jeden z największych teologów

6. Czy Boga w ogóle można zawrzeć w pojęciach?
Czy można o Nim sensownie mówić?

Chociaż my, ludzie, jesteśmy w swoim pojmowaniu ograniczeni i nieskończona wielkość Boga nigdy nie da się ująć w skończonych Ludzkich pojęciach, to jednak możemy mówić o Bogu prawdę. [39-43, 48]

Mówiąc o Bogu, posługujemy się niedoskonałymi obrazami i ograniczonymi wyobrażeniami. Każde słowo o Bogu należy zatem wypowiadać z zastrzeżeniem, że nasz język nie dorasta do Jego wielkości. Dlatego nasze mówienie o Bogu musimy ciągle korygować i precyzować.

Cytat: Ludzie łatwo sugerują się błędem lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę.
PIUS XII, Humani generis. 2

.

ROZDZIAŁ DRUGI

Bóg wychodzi ku nam, ludziom

7. Dlaczego Bóg musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, jaki jest?

Posługując się rozumem, człowiek może poznać, że Bóg istnieje, ale nie jaki Bóg jest naprawdę. Ponieważ jednak Bóg zapragnął być poznany, objawił się. [50-53, 68-69]

Bóg nie musiał się objawić. Uczynił to z miłości. I podobnie jak w przypadku ludzkiej miłości można dowiedzieć się czegoś od kochającego człowieka, gdy otworzy przed nami swoje serce, tak samo my, ludzie, wiemy coś o najgłębszych myślach Boga, dlatego że wieczny i tajemniczy Bóg objawił się nam z miłości. Począwszy od stworzenia przez patriarchów i proroków aż do ostatecznego OBJAWIENIA w swoim Synu Jezusie Chrystusie Bóg ciągle przemawiał do ludzi. W Nim otwiera przed nami swoje serce i nieustannie, już na zawsze, ukazuje, jaki jest naprawdę.

Cytat: To, co niepojęte, nie jest przez to mniej rzeczywiste.
BLAISE PASCAL

8. Jak Bóg objawia się w Starym Testamencie?

Bóg ukazuje się w STARYM TESTAMENCIE jako Bóg, który stworzył świat z miłości i trwa wiernie przy ludziach nawet wówczas, gdy poprzez grzech odchodzą od Niego. [54-64, 70-72]

Bóg pozwala się doświadczać w historii: zawiera z Noem przymierze ratujące wszystkie istoty żyjące. Powołuje Abrahama, aby go uczynić "ojcem wielu narodów" (Rdz 17,5) i aby w nim otrzymały błogosławieństwo "wszystkie ludy ziemi" (Rdz 12,3). Wywodzący się od Abrahama lud Izraela staje się Jego szczególną własnością. Mojżeszowi przedstawia się po imieniu. Jego tajemnicze imię JHWH, czytane najczęściej -} JAHWE, oznacza "Jestem" (Wj 3,14). Wybawia Izraela z niewoli egipskiej, zawiera przymierze na Synaju i za pośrednictwem Mojżesza daje mu Prawo. Bóg nieustannie posyła do swojego ludu proroków, aby wzywać go do nawrócenia i odnowienia przymierza. Prorocy zwiastują, że Bóg zawrze kiedyś nowe i wieczne Przymierze, które spowoduje radykalną odnowę i ostateczne zbawienie. To przymierze będzie otwarte na wszystkich ludzi.

Cytat: Między Stwórcą a stworzeniem nie można stwierdzić tak dużego podobieństwa, żeby nie można było stwierdzić jeszcze większego niepodobieństwa.
SOBÓR LATERAŃSKI, 1215r.

9. Co Bóg objawia o sobie samym,
kiedy posyła do nas swojego Syna?

Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie całą głębię swojej miłosiernej miłości. [65-66, 73]

Przez Jezusa Chrystusa niewidzialny Bóg staje się widzialny. Staje się człowiekiem jak my. To pokazuje nam, jak daleko sięga Boża miłość: niesie cały nasz ciężar. Idzie z nami wszystkimi drogami. Jest w naszym opuszczeniu, naszych cierpieniach, naszym strachu przed śmiercią. Jest tam, gdzie my mie jesteśmy już dalej w stanie otworzyć się na życie. 314.

Cytat: Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ujawnić tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury.
SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dei Verbum, 2

10. Czy w Jezusie Chrystusie wszystko zostało już powiedziane, czy też po Nim Objawienie nadal będzie trwało?

W Jezusie Chrystusie sam Bóg przyszedł na świat. On jest ostatnim Słowem Boga. Wsłuchując się w Niego, wszyscy ludzie wszystkich czasów mogą poznać, kim jest Bóg i co jest niezbędne dla ich zbawienia. [66-67]

W Ewangelii Jezusa Chrystusa OBJAWIENIE Boże osiąga całkowitą pełnię. Żeby ono nas oświeciło. Duch Święty prowadzi nas coraz głębiej ku prawdzie. W życie niektórych ludzi światło Boże wpada tak mocno, że widzą "niebo otwarte" (Dz 7,56). W ten sposób powstały wielkie ośrodki pielgrzymkowe jak Guadalupe w Meksyku czy Lourdes we Francji. "Prywatne objawienia" doznawane przez wizjonerów nie mogą w niczym ulepszyć Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie mają powagi objawienia publicznego. Mogą jednakże pomóc nam lepiej zrozumieć Ewangelię. Ich autentyczność jest weryfikowana przez KOŚCIÓŁ.

Definicja: OBJAWIENIE można streścić krótko w następujący sposób: Bóg otwiera się, pokazuje się, mówi do świata, bo tak chce.

Cytat: Szczęście, którego szukacie, szczęście, do którego macie prawo, - ma imię, twarz: to Jezus z Nazaretu.
BENEDYKT XVI, 18.08.2005r.

Definicja: WCIELENIE (łac. incarnatio) Przyjęcie przez Boga ludzkiej natury w Jezusie Chrystusie. To fundament wiary chrześcijańskiej i nadziei zbawienia człowieka.

Cytat: W Jezusie Chrystusie Bóg przyjął ludzkie oblicze i stał się naszym przyjacielem i bratem.
BENEDYKT XVI, 6.09.2006r.

Pismo Święte: Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Hbr 1,1-2

Cytat: Bez Jezusa Chrystusa nie wiemy ani kto to jest Bóg, co to jest życie, śmierć, ani kim sami jesteśmy.
BLAISE PASCAL

Definicja: MISJA (łac. missio - posłanie); misja jest istotą Kościoła i zleconym przez Jezusa wszystkim chrześcijanom zadaniem głoszenia Ewangelii słowem i czynem, ażeby wszyscy ludzie mogli dobrowolnie opowiedzieć się za Chrystusem.

Następna strona

Powrót