.

SKRÓTY BIBLIJNE

ST Stary Testament

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłańska
Lb Księga Liczb
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa

Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Księga Rut
1Sm Pierwsza Księga Samuela
2Sm Druga Księga Samuela
1Krl Pierwsza Księga Królewska
2Krl Druga Księga Królewska
1Krn Pierwsza Księga Kronik
2Krn Druga Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Ne Księga Nehemiasza
Tb Księga Tobiasza
Jdt Księga Judyty
Est Księga Estery
1Mch Pi. Księga Machabejska
2Mch Dr. Księga Machabejska
Hi Księga Hioba
Ps Księga Psalmów
Prz Księga Przysłów
Koh Księga Koheleta
Pnp Pieśń nad Pieśniami
Mdr Księga Mądrości

NT Nowy Testament

Mt Ewangelia św. Mateusza
Mk Ewangelia św. Marka
Łk Ewangelia św. Łukasza
J Ewangelia św. Jana

Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1Kor Pierwszy List do Koryntian
2Kor Drugi List do Koryntian
Ga List do Galatów
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1Tes Pi. List do Tesaloniczan
2Tes Dr. List do Tesaloniczan
1Tm Pi. List do Tymoteusza
2Tm Dr. List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List św. Jakuba
1P Pierwszy List św. Piotra
2P Drugi List św. Piotra
1J Pierwszy List św. Jana
2J Drugi List św. Jana
3J Trzeci List św. Jana
Jud List św. Judy
Ap Apokalipsa św. Jana

Syr Mądrość Syracydesa
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Lm Księga Lamentacji
Ba Księga Barucha
Ez Księga Ezechiela
Dn Księga Daniela
Oz Księga Ozeasza
Jl Księga Joela
Am Księga Amosa
Ab Księga Abdiasza
Jon Księga Jonasza
Mi Księga Micheasza
Na Księga Nahuma
Ha Księga Habakuka
So Księga Sofoniasza
Ag Księga Aggeusza
Za Księga Zachariasza
Ml Księga Malachiasza
 

góra

Następna strona

Powrót