CZAS BUDOWĘ ZACZĄĆ

ŚWIĄTYNIA ŚWIĘTEJ
OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Z biskupem pomocniczym Warszawy Marianem Dusiem -
prezesem Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej -
rozmawia te. Ireneusz Skubiś

KS. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Cała Polska z wielką uwagą śledzi wiadomości dotyczące budowy świątyni Opatrzności Bożej. Proszę przybliżyć Czytelnikom "Niedzieli" okoliczności powstania Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej.

BP MARIAN DUŚ: - Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, przemawiając wobec najwyższych władz państwowych na uroczystościach związanych z 400-leciem stołeczności Warszawy, przypomniał o niewypełnionym wotum, jakim miało być wybudowanie świątyni Świętej Bożej Opatrzności, za uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Wotum to zostało uchwalone przez Sejm Czteroletni i potwierdzone ustawą z 17 marca 1921 r. przez Sejm Ustawodawczy Polski Odrodzonej. Odzyskana w 1989 r. pełna wolność i suwerenność naszej Ojczyzny skłania nas wszystkich ponownie do wypełnienia zaległego zobowiązania. Sejm i Senat III Rzeczypospolitej, a także Rada Warszawy i samorządy wielu miast Polski poparły tę inicjatywę.

W nawiązaniu do tych decyzji Prymas Polski oraz Konferencja Episkopatu Polski i Archidiecezja Warszawska Kościoła Rzymskokatolickiego powołały w 1998 r. Fundację Budowy Świątyni Opatrzności Bożej - Wotum Narodu, z siedzibą w Warszawie.

- Proszę podać cele Fundacji.

- Głównym celem Fundacji jest organizowanie i finansowanie działań zmierzających do realizacji budowy świątyni Opatrzności Bożej. Jest to ogromne zadanie i będzie wymagało zaangażowania wszystkich Polaków.

- Został przyjęty nowy projekt świątyni. Jakie są założenia ideowe tego projektu?

- Rzeczywiście, po dłuższej dyskusji został przyjęty do realizacji projekt autorstwa Wojciecha i Lecha Szymborskich, który w swoich założeniach urbanistycznych uwzględnia cztery drogi, jakimi Polacy dążyli do wolności, a mianowicie: Drogę Walki, Drogę Kultury, Drogę Cierpienia i Drogę Modlitwy. Obecnie drogi te - zdaniem Księdza Prymasa - zmieniły się w konkretne zadania dla społeczeństwa.

Droga Walki ma być drogą jednania narodowego, ekumenicznego i europejskiego.

Droga Kultury "pozostaje zawsze aktualna przez głęboki humanizm i twórczą pracę i znajdzie swoje oparcie w Instytucie i Muzeum Jana Pawła II".

Droga Cierpienia i Ofiary będzie Instytutem Życia z hospicjum i miejscem pomocy społecznej.

Droga Modlitwy i Pracy to przyszły Instytut Odrodzenia, który skupi młodzież na problemach wychowania.

- Jakie są założenia techniczne i praktyczne nowego projektu?

-Autorzy, projektując świątynię, oparli się na pryncypiach leżących u podstaw architektury kościołów rzymskokatolickich. Zaprojektowana na planie krzyża greckiego bryła świątyni to rotunda zwieńczona kopułą, ujęta w cztery portale, symbolizujące drogi do wolności. Wokół nawy głównej zaprojektowano pierścień nawy bocznej, w której znajdują się wejścia do kaplicy nawrócenia i adoracji Najświętszego Sakramentu, do kaplicy Matki Bożej, gdzie zostanie umieszczony na stałe obraz Matki Bożej Częstochowskiej, od ponad 20 lat wędrujący po Polsce, oraz do kaplicy chrzcielnej i zakrystii. W nawie głównej świątyni będzie 1500 miejsc siedzących. Nad nawą boczną, okalającą nawę główną, zlokalizowano Muzeum Jana Pawła II, które będzie upamiętniać wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

- W projekcie jest mowa o czterech dziedzińcach. Jak należy je rozumieć?

- Wspomniane drogi wyznaczają kształt czterech dziedzińców: Ojczyzny, Ludu Bożego, Życia i Chwały.

Dziedziniec Ojczyzny będzie miejscem gromadzenia się wiernych podczas wielkich uroczystości o charakterze kościelnym i religijno-patriotycznym. Będzie on mógł pomieścić ok. 20-25 tyś. ludzi.

Na Dziedzińcu Ludu Bożego będą rozmieszczone stacje Drogi Krzyżowej. Na cokołach mają być także płaskorzeźby odzwierciedlające "Polską Drogę Krzyżową", upamiętniające między innymi bitwy, które utorowały nam drogę do wolności.

Przy Dziedzińcu Życia zlokalizowane zostaną stacja krwiodawstwa i hospicjum. Stacja krwiodawstwa -to symbol krwi ratującej życie, ale przecież także krwi, którą przelewano w walkach o odzyskanie wolności. Hospicjum zapewni godne warunki przejścia z życia doczesnego do wiecznego nieuleczalnie chorym, ale także będzie przypominać o potrzebie poszanowania życia każdego człowieka - od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Dziedziniec Chwały zawierać będzie amfiteatr, wykorzystywany przede wszystkim przez młodzież. Głównym zadaniem młodzieży jest kształtowanie intelektu oraz postaw opartych na wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, które pozwolą jej podejmować odpowiedzialne zadania w życiu dorosłym. Dzięki odpowiedniemu systemowi stypendialnemu młodzież z ubogich rodzin, zwłaszcza ta szczególnie uzdolniona, będzie miała możliwość kształcenia się.

- Myślę, że sprawa budowy świątyni Opatrzności Bożej będzie wracać na nasze łamy. Na tym etapie proszę o wskazanie najbliższych planów budowy.

- Chciałbym w imieniu Zarządu Fundacji bardzo serdecznie podziękować za tę dzisiejszą rozmowę o świątyni Opatrzności Bożej. Wszyscy bowiem jesteśmy zaproszeni do współudziału w realizacji tego wyjątkowego ogólnonarodowego dzieła.

Realizacja budowy świątyni i całego kompleksu towarzyszącego jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie będzie budowana świątynia wraz z budynkiem administracyjno-duszpasterskim, przy czym planuje się, że świątynia w stanie surowym otwartym i budynek towarzyszący w stanie surowym zamkniętym powinny być gotowe do końca 2004 r. Prace wykończeniowe oraz wyposażanie świątyni potrwają znacznie dłużej. Dopiero w drugim etapie podejmiemy budowę obiektów towarzyszących, o których wspominałem.

- Ile będzie kosztować realizacja budowy świątyni? Co z funduszami? Czy projekt nie przerasta naszych polskich możliwości?

- Według przedstawionych przez generalnego wykonawcę i zweryfikowanych przez niezależny audyt kosztorysów, stan surowy świątyni i towarzyszącego jej obiektu będzie kosztować ok. 50 min zł. Jest to w przybliżeniu połowa kosztów.

Świątynię Opatrzności Bożej będziemy budować wszyscy. Zarówno Polacy mieszkający w kraju, jak i za granicą. Każdy z nas w swoim życiu doświadczył namacalnie opieki Bożej Opatrzności, która kieruje zarówno losami ludów i narodów, jak i losami pojedynczego człowieka. Mamy więc za co dziękować Bożej Opatrzności.

Ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest gromadzenie funduszy, które pozwolą na prowadzenie budowy bez zakłóceń. Każda ofiara, choćby najmniejsza, będzie stanowić pomoc w realizacji tego dzieła. Wszystkie darowizny będą odnotowane, a znaczniejsi ofiarodawcy jako fundatorzy będą mieli swoje tablice umieszczone na murach świątyni. Ufamy, że Redakcja Niedzieli, podejmując funkcję promotora budowy świątyni, będzie miała swoje miejsce na tablicy fundatorów.

- Dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę.

Tygodnik "niedziela" nr 3 -19 stycznia 2003

<< do przeglądu prasy