24 października.

Błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter

.

Błogosławiony Jan Wojciech Balicki

Jan Wojciech Balicki urodził się 25 stycznia 1869r. w Staromieściu pod Rzeszowem. Pochodził z biednej, bardzo religijnej rodziny dróżnika kolejowego. Był synem grekokatolika Nicetasa Balickiego i jego rzymskokatolickiej żony Katarzyny. Zgodnie z wolą ojca został ochrzczony w Kościele grekokatolickim, choć ówczesne prawo kościelne nakazywało wychowywanie chłopców w obrządku ojca. Ponieważ o tym przepisie dowiedział się dopiero w czasie studiów teologicznych, zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na święcenia w obrządku łacińskim. Po ukończeniu seminarium duchownego w Przemyślu, w 1892r. został wyświęcony na kapłana. Został skierowany do pracy w parafiach jako wikary. Szybko dał się poznać jako świetny kaznodzieja i cierpliwy spowiednik.

Wkrótce potem podjął studia teologiczne w Rzymie, zakończone doktoratem. Po powrocie do kraju pracował w przemyskim seminarium, gdzie wykładał teologię dogmatyczną. Jego posługa profesorska była owiana duchem głębokiej wiary i umiłowaniem prawdy. W modlitwie najczęściej szukał mądrości Ducha Świętego. W latach 1928-1934 piastował urząd rektora.
Po przejściu na emeryturę wiele czasu poświęcał na posługę spowiedzi. Jeszcze jako młody ksiądz założył dom opieki dla prostytutek - z tego powodu wielokrotnie rzucano na niego oszczerstwa. Po wkroczeniu do Przemyśla Sowietów w czasie II wojny światowej dom ten został zlikwidowany. Jan Balicki zmarł w Przemyślu w opinii świętości 15 marca 1948r.

Po siedmiu latach, 31 października 1955r. - zgodnie z powszechnym życzeniem - ciało ks. Jana przeniesiono do osobnego grobowca. W 1959r. przemyskie seminarium duchowne poprosiło biskupa Franciszka Bardę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W 1963r. wszystkie akta przesłano do Rzymu, gdzie po zbadaniu zeznań świadków i analizie pism ks. Jana ogłoszono dekret o heroiczności jego cnót (grudzień 1994r.). Osobę ks. Balickiego dawał za wzór kapłanom kardynał Karol Wojtyła, który w 1975 roku pisał o nim:

"W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana diecezjalnego, w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje, niewierności oraz tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. W osobie ks. Balickiego kapłani mogą znaleźć wzór, w jaki sposób połączyć działalność duszpasterską z codzienną kontemplacją tajemnicy Boga".

Już jako papież dokonał beatyfikacji ks. Balickiego w sierpniu 2002 roku podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach. Powiedział m.in.:

Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski.

Wspominając o tym, zwracam się do kapłanów i seminarzystów: proszę was, bracia, nie zapominajcie, że na was, szafarzach Bożego miłosierdzia, spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie, że sam Chrystus umacnia was obietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: "Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim" (Dzienniczek, 1521).

.

Bł. Jan Wojciech Balicki, prezbiter
urodzony dla świata 25 stycznia 1869roku,
wyświęcony na kapłana w 1892 roku,
urodzony dla nieba 15 marca 1948 roku,
beatyfikowany w sierpniu 2002 roku,
wspomnienie 24 października

Źródło: brewiarz.pl Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013r.

góra

.

Modlitwa pokorna

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". W walce z grzechem, z pokusami i szatanem, bronią pewną jest modlitwa. Ona wyprasza pomoc Bożą, to jest łaskę skuteczną. Wielu modli się, a upada. Odpowiada św. Jakub Apostoł: "Nie otrzymujecie, bo się źle modlicie".

Kiedy modlitwa jest dobra? Wtedy, gdy jest przygotowana: "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca". Jest dobra, gdy zanoszona jest w imię Jezusa: "Zaprawdę, powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje". Modlitwa powinna być także pokorna, według tego, co naucza św. Piotr: "Wszyscy zaś wobec siebie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje". Pokornie, znaczy z uznaniem i wyznaniem absolutnej zależności od Boga, będąc wobec Niego nicością, grzechem, niemocą, nędzą z siebie samych i niegodni wysłuchania, a tylko z miłosierdzia spodziewamy się otrzymać to, o co prosimy.

Powinniśmy zawsze modlić się bez zniechęcenia, to kolejny warunek dobrej modlitwy: "Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was". W modlitwie trzeba być także wytrwałym i gorliwym, choć trudności zewnętrzne czy wewnętrzne mogą wzrastać, albo czekanie nużyć. Mówi bowiem Pismo: "Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali!". W gorliwości nie wolno nam opuszczać się, ale ją zwiększać.

Niech nasza modlitwa wychodzi z serca czystego, oczyszczonego przez skruchę, gdyż "Bóg sercem pokornym i skruszonym nie gardzi". Do modlitwy przystępujmy z wielką ufnością w to, że będzie ona wysłuchana. Raz dlatego, że z natury swej modlitwa jest wyrazem ufności, a po drugie, że jest obietnicą: proście, a otrzymacie. Toteż św. Jakub pisze: "Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi". Modlić się trzeba pobożnie, a to oznacza, że ze skupieniem myśleć o Bogu, okiem duszy patrzeć na Niego. Ostatni warunek dobrej modlitwy - to zanosić ją do Stwórcy przez zasługi męki i śmierci odkupieńczej naszego Pana Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Jego Matki Najświętszej i pod wpływem Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana Wojciecha, prezbitera, aby w pokorze serca służył dziełu Twojego miłosierdzia, + spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy naśladując uniżenie Twojego Syna, dostąpili radości Jego królestwa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z konferencji bł. Jana Balickiego, prezbitera, O modlitwie
(Pisma różne, t. II, s. 100-102)

Źródło: brewiarz.pl - Godzina czytań dn. 24.10.2016r.

góra

<< wywołanie menu święci i błogosławieni

.