Misje Parafialne.

Wstanę i wrócę do mego Ojca

3 ÷ 11 października 2015 roku

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

.

Modlitwa o łaski misyjne

Dobry i Miłosierny Boże!

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii.

Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje.

Boże! Dopomóż nam przygotować się dobrze do Misji Świętej, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

góra

.

Czym są Misje Parafialne?

Misje Parafialne to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas mówi: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!". Nakaz misyjny Jezusa dany Apostołom, by: "głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu", trwa po dzień dzisiejszy w Kościele.

Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich na Misje Parafianie.
- Zapraszamy wierzących szczerze i głęboko, aby pogłębili swoją wiarę.
- Zapraszamy Was wątpiących, abyście znaleźli odpowiedzi na pytania związane z sensem życia.
- Zapraszamy również Was niewierzących, abyście się nawrócili i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Duszpasterze
i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

góra

.

Misje Święte wygłoszą
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

Naśladujcie cnoty i przykład naszego Zbawiciela Jesusa Chrystusa, oddając się przede wszystkim głoszeniu słowa Bożego ubogim - takie zadanie wyznaczył w 1816 roku Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej ich Założyciel, św. Eugeniusz de Mazenod.

Swoje posługi Oblaci wypełniają poprzez głoszenie Ewangelii na misjach zagranicznych w 72 krajach świata (od Północnej Kanady aż po Madagaskar, od Chin aż po kraje Ameryki Południowej), a także podczas rekolekcji i misji parafialnych w kraju. Przez ich posługę realizuje się misyjny nakaz Jezusa Chrystusa: "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody".

góra

.

Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MISJI ŚWIĘTEJ.

Wspólnota Parafii
Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

Wasz Duszpasterz zwrócił się do nas, kapłanów ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z prośbą przeprowadzenia pośród Was Misji Parafialnej. Z wielką, radością przyjęliśmy to zaproszenie i powierzone nam zadanie duchowej odnowy, które może się dokonać poprzez głoszenia Słowa Bożego i sprawowanie świętych sakramentów.

Z pewnością wiecie, że w dniach od 3 do 11 października 2015 roku będzie miało miejsce w Waszej Wspólnocie Parafialnej doniosłe wydarzenie Boże -MISJA PARAFIALNA, to znaczy dzieło duchowej odnowy i powrotu do Boga.

Już teraz zapraszamy:

- Najpierw katolików, wiernych Bogu i Kościołowi, aby jeszcze bardziej rozpalili w sobie miłość ku Ojcu Niebieskiemu. "Kto jest sprawiedliwy, niech będzie sprawiedliwszy; a święty niech się stanie jeszcze świętszy" (Ap 22.11).

- Następnie oziębłych, żeby się poprawili z niedbalstwa. Pan mówi: "Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś... Bądź więc gorliwy i nawróć się!" (Ap 3,15a. 19b).

- Wreszcie zapraszamy tych, którzy zapomnieli już drogi do Kościoła. Pan Bóg mówi: "Ja nie pragną śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył" (Ez 33,11b). Najwięksi grzesznicy mogą liczyć na miłosierdzie Boże, bo nie ma grzechu, który nie mógłby być odpuszczony podczas Misji Parafialnej, o ile tego człowiek pragnie. Prorok Pański mówi: "Choćby wasze grzechy byty jak szkarłat, jak śnieg wybieleją" (Iz 1,18b).

Jednym słowem. Misje Parafialne są dla wszystkich - kto choć trochę czuje się odpowiedzialny za swoje życie, ten może i powinien z Misji Świętej skorzystać.

Słowa naszego posłania kierujemy do wszystkich!

Tych, którzy wierzą wzywamy do modlitwy, a także apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Wzywamy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą swoją Parafię, bo ta modlitwa potrzebna jest wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.

Wzywamy rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo "cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał" (Mt 16,26), a utracił wiarę - przypomina Chrystus!

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara w Jezusa Chrystusa, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim oprzeć całe swe życie.

Tak więc pragniemy zaprosić Wszystkich Parafian do czynnego udziału w tym Świętym Czasie. Niech czas Misji będzie sposobnością do odnowy serc i umocnienia wiary.

"Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas, bo Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz".

Modląc się za Was - serdecznie pozdrawiamy
o. Daniel Biedniak OMI i o. Michał Tomczak OMI
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

Katowice, 6 sierpnia 2015 roku
W święto Przemienia Pańskiego

góra

.

Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

LIST DO CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN

"Zewsząd znosimy cierpienia lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Nosimy nieustannie w ciele naszym udręczenie i konanie Jezusa. Wierzymy bowiem, że utrapień czasu obecnego ani na moment nie można porównać z przyszłą chwałą, która się w nas objawi..."

(św. Paweł)

Drodzy Chorzy i Seniorzy
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej

Przed laty papież Pius XII, przemawiając do chorych i cierpiących na całym świecie, wypowiedział między innymi takie słowa: "Wy apostołowie cierpienia i ofiarnej modlitwy jesteście szczególniej powołani przez Opatrzność Bożą. Wy jesteście dzisiejszemu światu bardzo potrzebni, abyście, łącząc wasze ofiary, modlitwy i cierpienia z Chrystusową Ofiarą Krzyża, wypraszali światu miłosierdzie Boże, a łaskę nawrócenia dla grzeszników". Sługa Boży, Jan Paweł II, nazywa Was: "Skarbem Kościoła", bo w swoim cierpieniu przypominacie Kościołowi cierpienie samego Chrystusa.

Z pewnością wiecie, że w dniach od 3 do 11 października 2015 roku będzie miało miejsce w Waszej Wspólnocie Parafialnej doniosłe wydarzenie Boże - MISJA PARAFIALNA, to znaczy dzieło duchowej odnowy i powrotu do Boga.

Wy, jesteście zawsze bliscy naszej kapłańskiej troskliwości. Jesteśmy przekonani, że u Boga macie szczególniejsze upodobanie. Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z gorącą prośbą: ofiarujcie jak zawsze wspaniałomyślnie, Wasze cierpienia, słabości, osamotnienia i modlitwy w intencji naszej Misji Parafialnej. Pan Bóg z pewnością obficie wynagrodzi Wam ten prawdziwie apostolski trud modlitwy i cierpienia.

W związku z tym zapraszamy Was wszystkich w dniu 6 października 2015 roku, o godzinie 10:30 do Waszej Kościoła Parafialnego, na uroczystą Mszę Świętą z kazaniem misyjnym, w czasie której będzie można przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy Świętej odprawimy wspólnie nabożeństwo Lourdzkie i powierzymy się opiece Marce Bożej.

Pozdrawiamy Was serdecznie Drodzy chorzy, Czcigodni staruszkowie oraz wszyscy cierpiący i zapewniamy Was o nieustannej pamięci w modlitwie.

Z darem modlitwy:
o. Daniel Biedniak OMI i o. Michał Tomczak OMI
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej

Katowice, 6 sierpnia 2015 roku
W święto Przemienia Pańskiego

góra

.

Plan Misji Parafialnych
3 ÷ 11 października 2015 roku
Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

SOBOTA, 3 PAŹDZIERNIKA 2015r.
18.00 - Msza święta na rozpoczęcie Misji Parafialnej z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy

NIEDZIELA, 4 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Bóg wychodzi na przeciw człowiekowi
Msze święte: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 19.00
20.30 - Procesja różańcowa ulicami parafii

PONIEDZIAŁEK, 5 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Prawo Boże drogowskazem życia
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną Ogłoszenie PRAW SYNAJU
16.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
- Procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych
21.00 - Apel misyjny

WTOREK, 6 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Człowiek własnością Boga
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną
10.30 - Msza święta dla chorych z sakramentem namaszczenia
- i błogosławieństwem Lourdzkim
16.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
- Nauka stanowa dla małżeństw
21.00 - Apel misyjny

ŚRODA, 7 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Człowiek powraca do źródła Miłości
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną
16.30 - Msza święta dla dzieci
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
Nauka stanowa dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i kandydatów do sakramentu bierzmowania
21.00 - Apel misyjny

CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Bóg ofiaruje sie człowiekowi
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną
10.00 - 12.00 - Sakrament pokuty i pojednania
15.30 - 17.30 - Sakrament pokuty i pojednania
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
Nabożeństwo uwielbienia Jezusa w Eucharystii
i dziękczynienie za sakrament kapłaństwa

19.30 - Nauka stanowa dla osób samotnych
21.00 - Apel misyjny

PIĄTEK, 9 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Człowiek ofiaruje sie Bogu
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną
15.00 - Godzina miłosierdzia Bożego
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
- Nabożeństwo przebłagania Jezusa ukrzyżowanego
20.00 - Droga krzyżowa ulicami Parafii

SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Bóg przez Maryję we wspólnocie z człowiekiem
7.30 - Różaniec
8.00 - Msza święta z nauką misyjną
10.00 - 12.00 - Odwiedziny chorych w domach
- z posługą sakramentalną
14.00 - Msza święta z błogosławieństwem dla rodzin
- oczekujących potomstwa i rodzin z małymi dziećmi
17.30 - Różaniec
18.00 - Msza święta z nauką misyjną
- Nabożeństwo zawierzenia Parafii Maryi Niepokalanej
21.00 - Apel misyjny

NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA 2015r.
Bóg wzywa człowieka do dawania świadectwa
Msze święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 19.00
15.00 - Zakończenie Misji Parafialnej przy krzyżu misyjnym

góra

.

Możliwość zyskania odpustu zupełnego lub cząstkowego
w dzień zakończenia Misji Świętej.

Błogosławieństwo, z którym związany jest odpust zupełny, będzie udzielane podczas Mszy świętych w dzień zakończenia Misji Parafialnej. Na podstawie Wykazu odpustów, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską i Trybunału Penitentiaria Apostolica oraz na mocy dekretu z dnia 16 lipca 1999 roku: "Udziela się, pod zwykłymi warunkami, odpustu zupełnego wiernym, którzy przynajmniej przez pełne trzy dni uczestniczyli w Misjach Świętych (rekolekcjach)". Na wypełnienie zwykłych warunków odpustu składa się: bycie w stanie Łaski Uświęcającej, skorzystanie z sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Świętej, względnie uczynienie tego w najbliższym czasie, wyznanie wiary, modlitwa na intencje Ojca Świętego, wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu - nawet lekkiego, wzbudzenie intencji dla kogo chce się zyskać odpust zupełny (dla siebie, bądź jednej osoby zmarłej). Jeśli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, odpust który możemy zyskać, jest odpustem cząstkowym.

góra

.

<< wywołwnie menu Parafia