KSIĘGA PIĄTA

PSALM 145(144)*

.

Wielkość i dobroć Boga

1 Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef
Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Bet
2 Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.
Gimel
3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Dalet
4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
He
5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.
Waw
6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.
Zain
7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.
Chet
8 Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy*.
Tet
9 Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Jod
10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Kaf
11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,
Lamed
12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Mem
13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia*.
(Nun)
<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>*.
Samek
14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Ain
15 * Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
Pe
16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Sade
17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Kof
18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Resz
19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Szin
20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.
Taw
21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>*.

Następny Psalm