Księga Tobiasza (Tb)

.

Hymn dziękczynny Tobiasza*

1 I rzekł [Tobiasz starszy]:
2 <<Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki,
    i królestwo Jego.
    Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie,
    posyła do Otchłani pod ziemię
    i wyprowadza z największej zagłady.
    I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.
3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami,
    ponieważ On was rozproszył między nimi.
4 I tam okazywał* wam swoją wielkość,
    wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje,
    ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym.
    On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki.
5 On karci was za wasze nieprawości,
    ale zmiłuje się nad wami wszystkimi
    i zgromadzi* was spośród wszystkich narodów,
    między którym zostaliście rozproszeni.
6 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem
    i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie,
    wtedy On zwróci się do was
    i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.
7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył,
    i dziękujcie Mu pełnym głosem,
    uwielbiajcie Pana sprawiedliwego
    i wysławiajcie króla wieków!
8 * Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania
    i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego.
    Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie,
    kto wie, może sobie w was upodoba
    i okaże wam miłosierdzie?
9 Uwielbiam Boga mego,
    a dusza moja - Króla Niebios,
    i będzie się radować z majestatu Jego.
10 Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie;
    Jerozolimo - miasto święto!
    On ześle karę za czyny twych synów
    i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych.
11 Wysławiaj Pana godnie
    i chwal Króla wieków,
    aby znów odbudował twój namiot z radością.
12 Oby rozradował w tobie pojmanych
    i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych
    we wszystkich pokoleniach na wieki.
13 Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi.
    Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka
    i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi
    do świętego twego imienia.
    Dary mają w swych rękach
    dla Króla niebios.
    Z pokolenia na pokolenie oddawać ci będą chwałę,
    a imię "Wybranej" przejdzie na przyszłe pokolenia*.
14 Przeklęci niech będą wszyscy,
    którzy mówią [przeciw tobie] obraźliwie,
    przeklęci niech będą wszyscy,
    którzy cię burzą
    i wywracają mury twoje,
    i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają
    i palą twoje mieszkania.
    A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy,
    którzy czczą ciebie*.
15 A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych,
    bo wszyscy będą zgromadzeni
    i uwielbiać będą Pana wieków,
    szczęśliwi, którzy cię miłują,
    i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju.
16 Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą
    wszystkimi plagami twymi,
    ponieważ w tobie cieszyć się będą
    i oglądać wszelką radość twoją na wieki.
    Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla.
17 Ponieważ Jerozolima będzie odbudowana,
    w mieście dom Jego - na wszystkie wieki.
    Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego
    ujrzy twoją chwałę
    i uwielbiać będzie Króla niebios.
    Bramy Jerozolimy będą odbudowane
    z szafiru i ze szmaragdu,
    a wszystkie mury twoje z drogich kamieni.
    Wieże Jerozolimy będą zbudowane ze złota,
    a wały ochronne ze szczerego złota.
    Ulice Jerozolimy wyłożone będą
    rubinami i kamieniami z Ofiru*.
18 Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela,
    a wszystkie jej domy zawołają:
    "Alleluja*, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!"
    I błogosławieni będą błogosławić Imię święte
    na wieki i na zawsze>>.

Następny rozdział