Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12g(890g) rok XX 26. kwietnia 2020 roku.

III Niedziela Wielkanocna - rok A


I Czytanie: Dz 2,14. 22b-32;
Psalm: Psalm 16;
II Czytanie: 1P 1,17-21;
Ewangelia: Łk 24,13-35
Pieśni: 701.1; W: 162; Pd: 180; K: 170, 258; U: 300, 268; Z: 173, 172

.


Poznali Jezusa

 
Ewangelia:

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

góra

.

góra

.

Niedziela, 26 kwietnia 2020
III NIEDZIELA WIELKANOCNA A

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1  Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2  Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3  Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4  To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5  Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6  O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7  Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

I czytanie

Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła

Ap 6,1-17

Księga Boga otwarta przez Baranka

Ja, Jan, ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: "Przyjdź!" I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać.

A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: "Przyjdź!" I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz.

A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: "Przyjdź!" I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: "Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!"

A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: "Przyjdź!" I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.

A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: "Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?" I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: "Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?"

RESPONSORIUM

Ap 6,9. 10. 11

W. Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych. + I głosem donośnym tak zawołały: /Dokądże nie będziesz wymierzał kary za krew naszą? I powiedziano im, * By jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich bracia./ Alleluja.

K. I dano każdemu z nich białą szatę.
W. By jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich bracia. Alleluja.

góra

.

I czytanie

Z pierwszej Apologii chrześcijan św. Justyna, męczennika
(rozdz. 66-67)

Sprawowanie Eucharystii

Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak nauczał Chrystus.

Albowiem nie przyjmujemy tego pokarmu jak zwykły chleb albo zwykły napój. Lecz jak za sprawą Słowa Bożego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem i przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia, tak pokarm, który stał się Eucharystią przez modlitwę zawierającą Jego własne słowa, dzięki przemianie odżywia nasze ciało i krew naszą. Przekazano zaś nam w pouczeniu, że ów pokarm jest właśnie Ciałem i Krwią wcielonego Jezusa.

Apostołowie w napisanych przez siebie pamiętnikach, czyli Ewangeliach, podali nam, że takie przykazanie otrzymali od Jezusa, który wziął chleb, dzięki składał i rzekł: "To czyńcie na moją pamiątkę. To jest Ciało moje". Podobnie też wziął kielich, dzięki składał i rzekł: "To jest Krew moja". I rozdawał tylko im samym. Odtąd więc czynimy to samo na Jego pamiątkę, a zamożniejsi spośród nas wspierają tych wszystkich, którzy cierpią niedostatek, i tak zawsze stanowimy jedno. I przy każdej ofierze wielbimy Stwórcę wszechrzeczy przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego.

A w dniu zwanym Dniem Słońca zbieramy się wszyscy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy też ze wsi, i czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo Pisma prorockie tak długo, jak na to czas pozwala.

Gdy zaś lektor skończy czytać, ten, który przewodniczy, upomina nas i zachęca do wprowadzenia w życie tych przepięknych pouczeń.

Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się; po czym, jak to już powiedziano, gdy przestajemy się modlić, przynoszą chleb oraz wino i wodę, a ten, który przewodniczy, zanosi modlitwy dziękczynne, ile tylko może, a lud odpowiada "Amen". Wreszcie wszystkim obecnym rozdaje się i rozdziela to, co się stało Eucharystią, nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów.

Ci, którym się dobrze powodzi, dają dobrowolnie ze swego, co tylko chcą, a wszystko, co się zbierze, składa się na ręce przewodniczącego. On zaś przychodzi z pomocą sierotom, wdowom i chorym, i tym wszystkim, którzy dla jakiejkolwiek przyczyny cierpią niedostatek, a także więźniom i przybyszom z dalekich stron; jednym słowem, śpieszy on z pomocą wszystkim potrzebującym.

Dlatego zaś zbieramy się w Dniu Słońca, bo w tym pierwszym dniu Bóg przemienił ciemności i materię i stworzył świat. W tym też dniu zmartwychwstał nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. W przeddzień bowiem dnia Saturna, został On ukrzyżowany, a nazajutrz po owym dniu, czyli właśnie w Dniu Słońca, objawił się Apostołom i uczniom oraz pouczył ich o tym wszystkim, co właśnie przedstawiliśmy Wam tutaj do rozważenia.

RESPONSORIUM

W. Jezus + mając odejść z tego świata do Ojca, /na pamiątkę swojej śmierci * Ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej./ Alleluja.

K. Rozdając Ciało na pokarm, a Krew jako napój, powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę.

W. Ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej. Alleluja.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, + zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/iv_20/2604/godzczyt.php3

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III Niedzielę Wielkanocną

26.04.2020r.

Bóg, który wskrzesił Jezusa, także nas nie pozostawi w grobach. Taka jest nasza wiara, oparta na świadectwach tych, którzy widzieli i dotykali Go zmartwychwstałego. Ale i nam żyjącym dzisiaj, Bóg daje potwierdzenie tej nauki w naszych sercach, poruszając je oraz skłaniając do wiary i zgodnego z nią życia. Dzisiaj rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Bóg chce mówić do nas we Mszy św. i w lekturze Pisma św. Módlmy się, aby jak uczniom idącym do Emaus, dał nam zrozumieć i przyjąć sercem swoje słowo.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Bóg zapłać.

Kochani Parafianie. Cieszymy się, że ostrożnie wracamy do jako takiej normalności i choć w jeszcze w ograniczony sposób, możemy się już spotkać w kościele. Jest radość! Dzisiaj o godz. 16.00 odprawimy Nieszpory. Zapraszamy.

We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.

W środę w święto św. Katarzyny Sieneńskiej obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

W czwartek od godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek przypada święto św. Józefa Rzemieślnika.

Rozpoczniemy nabożeństwa majowe które będziemy odprawiać codziennie o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 16.00. Zapraszamy.

Z racji I piątku miesiąca o godz. 7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i o godz. 8.00 msza św. do Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. Na tej Mszy św. poświęcimy naszą nową figurę św. Józefa.

W sobotę przypada przeniesiona Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. o godz.: 8.00, 9.30 - za naszą Parafię, Miasto i Ojczyznę, i o 16.30. Msza o godz. 18.00 jest już mszą z niedzieli.

Z racji I soboty miesiąca o godz. 7.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą różańcową.
Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych. Prosimy o zgłoszenia.

Na przyszłą niedzielę Parafia św. Józefa obchodzi swój odpust. O godz. 9.30 Msza św. w intencji Dzieci, które przygotowują się do Wczesnej Komunii św.

To również Niedziela Dobrego Pasterza -
Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006; 2007r; 2008r; 2009r; 2010r; 2011r.; 2012r.; 2013r.; 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.; 2019r.; 2020r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890h

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.