Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12l(890l) rok XX 31. maja 2020 roku.

Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego - rok A


I Czytanie: Dz 2,1-11;
Psalm: Psalm 104;
I Czytanie: 1Kor 12,3b-7. 12-13;
SEKWENCJA
Ewangelia: J 20,19-23;
Pieśni: 701.1; W: 195, 196; Pd: 194, 188; K: 239, 858; U: 299; Z: 190, 402

.

 
Ewangelia:

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

góra

.

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

góra

.

Rozważania do Ewangelii

s. Ingeborg-Marie Lovenskiold Grüner Kvam OP

KOŚCIÓŁ W AKCJI

 

Dzisiejszy krótki fragment Ewangelii opisuje dwa różne momenty z życia apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwszy ukazuje ich strach, życie w ukryciu, za zamkniętymi drzwiami. Drugi to pokój, radość i misja. Co spowodowało taką zmianę? Decydująca jest obecność Jezusa.

To naprawdę On. Pozdrawia przestraszonych uczniów i pokazuje im swoje ręce i bok. Radość uczniów to znak, że rozpoznali Pana i przyjęli Jego pokój. Odtąd zdolni są dzielić się nim z innymi.

Zesłanie Ducha Świętego to narodzenie Kościoła, który działa. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom radość i koi ich strach, aby mogli szeroko otworzyć drzwi serc i podjąć misję, do której ich posyła. Tak jak Jezus został posłany przez Ojca, aby głosić Boże miłosierdzie, tak też Jezus wzywa swój Kościół, to znaczy wszystkich swoich uczniów, do mówienia o Nim. Czy mamy tyle siły, żeby podjąć takie wezwanie? Tak, bo mamy Ducha Świętego, który prowadzi nas w sakramencie chrztu i bierzmowania. Każdy zgodnie ze swoim stanem i osobistymi darami zdolny jest do świadczenia o Bożej miłości. Ci z naszych wspólnot, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, dodatkowo kontynuują misję Chrystusa i służą w sakramencie pojednania, głosząc, że Bóg pokonuje nasz grzech. Każdy z nas może być więc czynnym uczestnikiem wspólnoty Kościoła. Odnowa Kościoła dokonuje się wtedy, gdy on wypełnia swoją misję na ziemi.

s. Ingeborg-Marie Lovenskiold Grüner Kvam OP
- mniszka dominikańska, mieszka w klasztorze w Oslo.

Źródło: https://brewiarz.pl/

http://miesiecznik.wdrodze.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 31 maja 2020
Zesłanie Ducha Świętego (rok A)
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Światło jasne i potężne,
Coś zesłało z nieba płomień
Apostołom Chrystusowym,
Ty napełniasz nasze myśli
I wzbogacasz zdolność mowy.

2 Ty, coś darem jest i dawcą,
Wszelkim dobrem dusz człowieczych,
Przybądź, o Pocieszycielu,
Namaść serca, rządź językiem,
Aby wspólnie Cię chwaliły.

3 My, synowie niegdyś grzechu,
Teraz zaś dziedzice łaski,
Będąc nowym już stworzeniem
Dzisiaj, Duchu, Cię prosimy,
Abyś miłość w nas zapalił.

4 Tyś jest Ojcem miłosierdzia,
Więc uwolnij nas od winy;
Odrodzonym przez Chrystusa
Udziel szczęścia i wesela
W doskonałej pełni życia. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 8,5-27

Ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi

Bracia, ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!" Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 3, 17, 1-3)

Zesłanie Ducha Świętego

Zakładki: 1. 2. 3.

Pan, dając swoim uczniom władzę odradzania ludzi w Bogu, rzekł im: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Już przez proroków obiecał wylać w czasach ostatecznych tego Ducha na sługi i służebnice swoje, aby prorokowali. Dlatego Duch zstąpił także na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, wraz z Nim przyzwyczajając się do przebywania wśród ludzi, do zamieszkania wśród nich i do spoczywania na tych, którzy są dziełem rąk Bożych, aby spełnić w nich wolę Ojca i zastarzałych w grzechu odrodzić do nowego życia w Chrystusie.

Po wniebowstąpieniu Pana, jak to podaje święty Łukasz, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch Święty, który ma władzę nad wszystkimi narodami, aby wprowadzić je do Życia i aby otworzyć Nowe Przymierze. Dlatego wszystkimi językami śpiewali oni wspólnie hymn ku chwale Boga, a Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze wszystkich narodów.

Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli niebios.

Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, dusze zaś zjednoczył Duch Święty.

Na Panu spoczął Duch Boga, "Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga". Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela na całą ziemię, tam właśnie, "gdzie szatan, wedle słów Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica". Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca i Syna, mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony zwrócić naszemu Panu.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

31.05.2020r.

W dzień Pięćdziesiątnicy Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą: "Przyjdź Duchu Święty!" i pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Dziś możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu "Przybądź Duchu Stworzycielu" i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 16.00. W tygodniu po mszy wieczornej nabożeństwa czerwcowe. Z racji pandemii zachęcamy do duchowej pielgrzymki do Matki Bożej Piekarskiej o godz. 13.00 na antenie TVP 3 Katowice.

W poniedziałek obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. O 18.00 Msza św. w intencji dzieci w dniu ich święta.

We wtorek Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nabożeństwie czerwcowym.

W środę wspominamy św. Karola Lwangę i Tow. Męczeństwa.

W czwartek przypada Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W I czwartek
07:30: Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania.
08:00: Msza św. w tej intencji.
17:30: Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

W I piątek
07:30: Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa Jezusa
08:00: Msza św. do Serca Pana Jezusa.

W I sobotę
09:00: odwiedzimy chorych. Prosimy o zgłoszenia.
17:30: Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Za tydzień Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2021. Wspomnijmy jubileusze. Prośmy w intencjach naszych najbliższych. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

Od poniedziałku obchodzimy Okres Zwykły roku liturgicznego.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890m

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.