Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 1(902) rok XXI 3. stycznia 2021 roku.

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim - rok B

I czytanie: Syr 24,1-2. 8-12;
Psalm: Ps 147,12-15. 19-20;
II czytanie: Ef 1,3-6. 15-18;
Aklamacja: Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki (1Tm 3,16)
Ewangelia: J 1,1-18:
Pieśni:

.

góra

.

 
Ewangelia:

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

góra

.

Syr 24,1-2. 8-12

Przemowa mądrości

24.
1 Mądrość wychwala sama siebie,
  chlubi się pośród swego ludu.
2 Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
  i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
.
.
8 Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
  Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
  i rzekł: "W Jakubie rozbij namiot
  i w Izraelu obejmij dziedzictwo!"
9 Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
  i już nigdy istnieć nie przestanę.
10 W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
   i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
11 Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
   w Jeruzalem jest moja władza.
12 Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
   w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

góra

.

Biblia pyta:

Co zrobię, gdy Bóg powstanie? Co w czasie badań odpowiem? Jak mnie, tak jego we wnętrzu uczynił, On sam nas w łonie utworzył. Czy odmawiałem prośbie nędzarzy i pozwoliłem zagasnąć oczom wdowy? Czy chleb swój sam spożywałem, czy nie jadł go ze mną sierota? Od dziecka jak ojciec go wychowałem i prowadziłem od łona matki. Czy na biedaka nagiego patrzałem, kiedy nędzarzom zabrakło odzienia? Czy jego biodra mi nie dziękowały, że grzała je wełna mych jagniąt? Czy sierocie groziłem ręką, widząc obrońcę w sądzie?

(Hi 31,14-21)

* * *

NISKIE DRZWI

Pomiędzy dzieci Boże próżno ten wnijść pragnie,
Kto się u drzwi tak nisko jak dziecię nie nagnie.

Adam Mickiewicz 

* * *

Odłóż słuchawkę, jeżeli osoba, do której dzwonisz, każe ci czekać.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

W świetle dziennym wydarzenia Świętej Nocy wyglądają mniej romantycznie. Święty Jan w sposób bezbarwny opisuje wydarzenia bożonarodzeniowe, ani razu nie wspominając o Maryi czy Józefie. "Na początku było Słowo - Słowo stało się ciałem". Trudne i dziwne słowa wypowiada Ewangelista, gdy stajemy w stajence przed Dzieciną. Słowa, którym nie towarzyszy śpiew aniołów, jakby Słowo Boga nie potrzebowało żadnej miłej dla ucha muzyki. W święta Bożego Narodzenia przywykliśmy do barwniejszych obrazów i milszych tonów. Ale zdążyliśmy też przywyknąć do tego, że postaci Świętej Nocy stają się postaciami nader drugorzędnymi w kolejnych dniach roku.

Ewangelista Jan głosi na początku Boga w Słowie. Ono jest na początku. W naszym życiu na początku zwykle też pada wiele słów, których później nie potrafimy dotrzymać: obietnice, przyrzeczenia, nadzieje, przysięgi, zapewnienia. Na końcu często pozostaje tylko milczenie. Inaczej jest u Boga. U Boga było Słowo. On jest Słowem. Ono stwarza rzeczywistość. Nas. Słowo Boga nie jest już nam bardzo znane. Nawet nie w Boże Narodzenie. Brakuje nam słów, gdy ktoś pyta się nas o Boga. Dlatego Bóg wypowiedział się za nas. On stoi za swoim słowem, gdy ludzie pytają o Boga.

Boże Narodzenie jest programem Boga, Jego expose. Wydaje się nam że doświadcza, czego sam oczekuje od nas, ludzi. Dzieli z nami naszą rzeczywistość, nasze życie. Staje się tym, czym my jesteśmy. Staje się bezsilnym i bezbronnym dzieckiem. W nim, w dziecku, się wypowiedział. Nowy początek jako dar bożonarodzeniowy. Nowy rozdział z kroniki człowieka na drodze do Boga, który jest także w drodze do nas. "Dla nas zstąpił" w Słowie.

Bóg daje nam swoje Słowo. By Mu odpowiedzieć potrzebujemy dłuższego czasu niż liturgia Świętej Nocy. Ale ona jest początkiem.

Parafianin Nr 1(369) z dnia 4.01.2009r.

góra

.

Niedziela, 3 stycznia 2021
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (rok B)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

2 Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
Anielskich chórów, które wielbią Ojca,
Nam zaś zwiastują odnowę i pokój
Pełen wesela.

3 Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,
Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy;
Spraw, by na świecie uznano Twą władzę,
Jezu najmilszy.

4 Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;
Oświeć umysły i serca pociągnij
Więzią miłości.

5 Razem z głosami anielskich zastępów
Radosnym hymnem wysławiamy Boga:
Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu
Z Duchem miłości. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła Apostoła
do Kolosan (Kol 3,5-16)

Życie nowego człowieka

Bracia! Zadajcie śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wyście niegdyś tak postępowali, kiedyście tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych.

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

RESPONSORIUM
por. (Ga 3,27-28)

W. My wszyscy, + którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, / przyoblekliśmy się w Chrystusa. * Wszyscy bowiem jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

K. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. W. Wszyscy bowiem jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
(Traktat 17, 7-9)

Podwójne przykazanie miłości

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Przyszedł sam Pan, nauczyciel miłości i miłości pełen, wypełnić na ziemi swoje słowo i pouczył nas, że w podwójnym przykazaniu miłości jest zawarta cała nauka Prawa i Proroków.

Bracia! Rozważmy wspólnie, na czym ono polega. Powinno wam być tak znane, by nigdy nie było wymazane z waszych serc i by tkwiło w waszej świadomości nie tylko wtedy, gdy wam o nim przypominamy. A więc pamiętajcie stale o tym, że macie miłować Boga i bliźniego: "Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego jak siebie samego".

O tym trzeba pamiętać, to rozważać, tego się trzymać, to czynić i wypełniać. Miłość Boga jest pierwsza w dziedzinie przykazania, a miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania. Ten, który ci wskazał owo podwójne przykazanie miłości, nie polecił ci najpierw miłować bliźniego, a następnie Boga, lecz najpierw Boga, a potem bliźniego.

Ty jednak nie oglądasz jeszcze Boga, ale miłując bliźniego, stajesz się godnym ujrzenia Boga. Gdy miłujesz bliźniego, twoje spojrzenie staje się czyste, aby mogło ujrzeć Boga. Wyraża to jasno święty Jan w słowach: "Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi".

Oto zostało ci powiedziane: Miłuj Boga. A jeśli mi powiesz: Pokaż mi Tego, którego mam miłować, cóż ci odpowiem, jeśli nie to, co powiedział Jan: "Boga nikt nigdy nie widział". Abyś zaś nie sądził, że wobec tego nie możesz w ogóle oglądać Boga, posłuchaj słów Apostoła: "Bóg jest miłością; kto trwa w miłości, trwa w Bogu:. A więc miłuj bliźniego i rozpoznaj w sobie źródło tej miłości, a w nim dojrzysz Boga w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe.

Zacznij więc miłować bliźniego: "Podziel się swoim chlebem z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków". A co ci przyniesie takie postępowanie? "Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza". Oto twoim światłem jest Bóg. Jest On jak zorza, bo wzejdzie dla ciebie po ciemnej nocy czasu tej ziemi; to światło nie wschodzi ani nie zachodzi, ponieważ trwa zawsze.

Miłując bliźniego i troszcząc się o niego, przemierzasz drogę. Jaką drogę? Drogę wiodącą do Boga, którego mamy miłować całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Nie doszliśmy jeszcze do Boga, ale mamy z sobą naszego bliźniego. Umiej więc znosić tego, który ci towarzyszy w drodze, abyś doszedł do Tego, z którym pragniesz pozostać.

RESPONSORIUM
(1J 4,10-11. 16)

W. Bóg nas umiłował + i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. * Jeśli Bóg tak nas umiłował, / to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

K. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. W. Jeśli Bóg tak nas umiłował, / to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś światłem dla wierzących w Ciebie, + napełnij cały świat swoją chwałą * i daj się poznać wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło : https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

3.01.2021r.

Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu okazuje ogrom swej miłości. Kolekta na parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kontynuujemy Msze św. Kolędowe w intencji Parafian - Mieszkańców poszczególnych ulic. Plan w gablotce i na stronie internetowej MSZE KOLĘDOWE. Zapraszamy.

We wtorek po Mszy o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. To święto nakazane, Msze św. jak w niedziele. Kolekta na misje. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory Kolędowe z Poświęceniem kredy, którą będzie można zabrać do domu i oznaczyć swoje mieszkanie. Będzie również wspólne kolędowanie przy Żłóbku i specjalne Kolędowe błogosławieństwo oraz upominki dla dzieci.
W tym dniu przypada Dies Episcopi - w modlitwie pamiętamy o naszych Biskupach.

W I czwartek miesiąca o 7.30 Nabożeństwo w intencji Ojca św., biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie. O 8.00 Msza św. w tej intencji.

W piątek z racji ferii nie ma Mszy o 16.45.

W najbliższą sobotę o godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

W przyszłą niedzielę - Święto Chrztu Pańskiego - kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.

Msze św. kolędowe w intencji parafian

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 903

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.