Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 6(907) rok XXI 7. lutego 2021 roku.

Piąta Niedziela Zwykła - rok B

I czytanie: Hi 7,1-4. 6-7;
Psalm: 147,1-6;
II czytanie: 1Kor 9,16-19. 22-23;
Aklamacja: Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby (Mt 8,17)
Ewangelia: Mk 1,29-39;
Pieśni: 701.1; W: 580, 621; Pd: 596, 633; K: 208, 272; U: 298; Z: 590

.

góra

.

 
Ewangelia:

Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała.

góra

.

I czytanie: Hi 7,1-4. 6-7

Życie poddane boleści

1 Czyż nie do bojowania* podobny byt człowieka?
   Czy nie pędzi on dni jak najemnik?
2 Jak niewolnik, co wzdycha do cienia,
   jak robotnik*, co czeka zapłaty.
3 Zyskałem miesiące męczarni,
   przeznaczono mi noce udręki.
4 Położę się, mówiąc do siebie:
  Kiedyż zaświta i wstanę?
  Lecz noc wiecznością się staje
  i boleść mną targa do zmroku.
.
6 Czas leci jak tkackie czółenko*
  i przemija bez nadziei.
7 Wspomnij, że dni me jak powiew.
   Ponownie oko me szczęścia nie zazna*.

góra

.

Głupi pyta:

Nauczać głupiego - to jakby nauczać drzemiącego,
który jeszcze w końcu zapyta: A o co chodzi?
(Syr 23,8)

* * *

WESELE I CIERPIENIE

Bóg w duchu swym wiecznego doznaje wesela,
A w nas cierpi o tyle, o ile się wciela.

Adam Mickiewicz

* * *

Jeżeli twoje dzieci uczą się muzyki,
kupuj im dobre instrumenty.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"
 

Źródło: https://www.katolik.pl

góra

.

Słowem

Opowieść Marka jest oszczędna i zwięzła: Teściowa Piotra ma gorączkę, Jezus idzie do niej, ujmuje ją za rękę i podnosi. W taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdrowił kobietę w podeszłym wieku. I życie potoczyło się dalej. Ale prostota tego opowiadania jest wielce wymowna. Kobieta jest, jakby mogło się wydawać, w swej chorobie opuszczona i niema. Nie rzuca się z krzykiem cudotwórcy do nóg jak opętany w synagodze, którego Jezus uwolnił od ducha nieczystego. Nie została też zaniesiona przez krewnych do Jezusa, jak to uczynili krewni paralityka, o czym opowiada Marek w następnym rozdziale. Po prostu leżała w gorączce: chora, bezradna i bezużyteczna. Piotr z tego banalnego powodu znalazł się w tarapatach. Według wschodnich zwyczajów jego teściowa powinna podejmować gości, powinna o nich zadbać i uprzyjemnić im pobyt w domu. To była jej powinność i odpowiadało jej godności jako najstarszej kobiecie w domu. Piotr mógł to wszystko jakoś pominąć milczeniem, nie chcąc nikogo z gości wprawić w zakłopotanie. Mógłby jakoś starać się zaradzić jej nieobecności czy skarżyć się na zawodność innych. Ale tak się nie stało. Marek po prostu opowiada: "Zaraz powiedzieli Mu o niej". Chora nie była opuszczona, nie musiała sama mówić. Pamiętała o niej wspólnota, jej życzeniu dali wyraz inni. Zdrowi zadbali o sprawy, stali się jej rzecznikami u Jezusa. Dlatego poszedł do niej. I uzdrowił - ponieważ inni, ci aktywni, skuteczni, głośni, młodzi, nie zapomnieli o niej. Wstawili się za nią.

Christina Bramkami

Źródło: Parafianin Nr 6 (374) 8.02.2009 rok.

góra

.

Pobieżnie czytając dzisiejszą Ewangelię, możemy czuć się nieco zaskoczeni: Zaledwie teściowa Piotra została uzdrowiona, a już usługiwała Jezusowi i Jego uczniom. Ale jej usługiwanie jest też dowodem całkowitego uzdrowienia. W kontekście współczesnych realiów jest dopuszczalna jeszcze inna wersja odczytania tego fragmentu: ludzie chorują, gdy mają poczucie, że nikt już nie potrzebuje tego, co jeszcze potrafią. Również w proteście przeciw tej chorobie Jezus zdziałał ten cud.

góra

.

Niedziela, 7 lutego 2021
V NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Listu
św. Pawła Apostoła do Galatów
(Ga 1,1-12)

Ewangelia Pawła

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji:

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen.

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

RESPONSORIUM
(Ga 1,3-4. 10)

W. Łaska wam i pokój + od Boga, Ojca naszego, / i od Pana Jezusa Chrystusa, * Który wydał samego siebie za nasze grzechy.

K. Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. W. Który wydał samego siebie za nasze grzechy.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa,
do Listu do Galatów
(Wstęp)

Zrozumiejmy łaskę Pana

Zakładki: 1. 2. 3.

Apostoł napisał List do Galatów, aby pouczyć, iż Boża łaska uczyniła ich wolnymi od Prawa. Kiedy bowiem Ewangelia została już im oznajmiona, pojawili się jacyś ludzie, z pochodzenia Żydzi, którzy wprawdzie nazywali się chrześcijanami, ale nie rozumieli jeszcze dobrodziejstwa łaski Ewangelii. Otóż ci ludzie pragnęli nadal podlegać Prawu, które Bóg nadał niegdyś sługom grzechu, nie zaś sprawiedliwości; ludziom grzesznym dał święte Prawo, aby ukazać ich grzechy, nie zaś aby je usunąć, ponieważ jedynie łaska wiary działająca przez miłość usuwa grzechy. Tak więc ludzie ci pragnęli dostępujących łaski Galatów poddać przepisom Prawa. Utrzymywali zatem, iż na nic zda się Ewangelia, jeżeli nie przyjmą obrzezania i nie poddadzą się pozostałym przepisom judaizmu.

Z tego powodu Galaci zaczęli podejrzewać apostoła Pawła, który oznajmił im Ewangelię, iż zaniedbuje wskazania pozostałych Apostołów, zobowiązujące pogan do życia według zasad judaizmu. Wobec niebezpieczeństwa zgorszenia ustąpił święty Piotr i został wmieszany w udawanie, jakoby i on sam uważał, iż Ewangelia jest bezowocna, jeżeli nie spełnia się przepisów Prawa. Od tego udawania odwiódł go święty Paweł, jak to sam w omawianym liście stwierdza. To samo zresztą zagadnienie przedstawia List do Rzymian. Wydaje się jednak, że pomiędzy obydwoma listami zaistniało coś, co zakończyło niezgodę i uporządkowało spór pomiędzy chrześcijanami pochodzącymi z judaizmu a tymi, którzy przedtem byli poganami.

W Liście do Galatów Apostoł pisze do tych, którzy zachwiali się pod wpływem autorytetu ludzi wywodzących się z judaizmu i nakłaniających do zachowania Prawa. Zaczęli im bowiem wierzyć, jakoby Paweł błędnie uczył przeciwstawiając się ich obrzezaniu. Toteż Apostoł rozpoczyna w ten sposób: "Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie przejść od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, do innej Ewangelii".

We wstępie zaznacza zatem krótko istotę sporu. Już w samym pozdrowieniu, nazywając się apostołem posłanym "nie przez ludzi ani za pośrednictwem człowieka", co nie znajduje się w żadnym innym liście, dostatecznie ukazuje, iż ci, którzy rozgłaszali owe błędne nauki, nie pochodzą od Boga, lecz od ludzi. Wykazuje też, iż nie należy uważać go za mniejszego od innych Apostołów w tym, co dotyczy powagi świadectwa apostolskiego. Wie bowiem, że jest apostołem, posłanym nie od ludzi bądź za pośrednictwem człowieka, lecz od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM
(Ga 3,24-25. 23)

W. Prawo stało się dla nas wychowawcą, + który miał prowadzić ku Chrystusowi, / abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. * Gdy jednak wiara nadeszła, / już nie jesteśmy poddani wychowawcy.

K. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. W. Gdy jednak wiara nadeszła, / już nie jesteśmy poddani wychowawcy.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, + a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 5 Niedzielę Zwykłą

7.02.2021r.

Ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa, chcieli o Nim wiedzieć wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często tak się zachowujemy. Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości w kroczeniu za Panem.

Kolekta dzisiejsza na archidiecezję - wspieranie domów rekolekcyjnych - za ofiary Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory niedzielne - serdecznie zapraszamy

W środę wspominamy św. Scholastykę,
w czwartek - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

W poniedziałek na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania.

We wtorek:
18.00 zapraszamy Czcicieli Matki Bożej na Mszę św. i nowennę
17.00 przymiarka strojów komunijnych dla dzieci z klasy 3A i innych szkół,
18.00 - dla dzieci z klas 3B i 3C. Będzie można również odsprzedać stroje z poprzedniego roku.
19.00 w kościele spotkanie drugiej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. ( Klasa 3B i 3C) wraz z rodzicami.

W czwartek z racji Dnia Chorych o godz. 8.00 na Mszy św. będziemy się modlić w intencji chorych i dla chorych indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Drzwi do kościoła od strony kaplicy Matki Bożej będą otwarte, by można było wjechać wózkiem inwalidzkim. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

W piątek o 16.45 Msza szkolna.

W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

W niedzielę 28.02.2021 r. o godz. 17.30 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 907b

następny Nr 908

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.