Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 8(909) rok XXI 21. lutego 2021 roku.

I Niedziela Wielkiego Postu - rok B

I czytanie: Rdz 9,8-15;
Psalm: 25,4-9;
II czytanie: 1P 3,18-22
Aklamacja: Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b)
Ewangelia: Mk 1,12-15;
Pieśni: 701.1; W: 111, 611; Pd: 112; K: 266; U: 305, 296; Z: 614

.


Ważne tło
Ewangelia: Mk 1,12-15

góra

.

 
Ewangelia:

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana, żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

góra

.

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju
(Rdz 9,8-15)

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: "Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię".

Po czym Bóg dodał: "A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia".

Oto słowo Boże.

góra

.

Biblia pyta:

Kto jest zły dla siebie,
czyż będzie dobry dla innych?
- nie ucieszy się on swoimi pieniędzmi.
(Syr 15,5)

* * *

NAUKA BEZBOŻNYCH

Kiedy nad naukami bezbożnik pracuje,
Strzeż się go: jest to zbójca, który broń kupuje.

Adam Mickiewicz

* * *

Mów pierwszy: dzień dobry.

H. Jackson Brown, Jr. Mały poradnik życia
 

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Jezus rzeczywiście nie ułatwia sobie życia. Uskrzydlony słowami, że jest umiłowanym Synem Boga, mógł od razu wyruszyć w drogę, by głosić Dobrą Nowinę o nadejściu królestwa Bożego. Ale Jezus pozwolił poprowadzić siebie na pustynię. Na własnym ciele, jeśli można tak powiedzieć, wypróbować, czy nadzieja, o której chce mówić ludziom, jest w stanie oprzeć się pokusom diabelskim i ostać się wobec trudności życia.

Jakże inaczej można by z przekonaniem mówić o sprawiedliwości, która jest w stanie ostać się w obliczu mocy zła, nie stając wpierw z ową mocą oko w oko. Jezus zatem nie ucieka od doświadczenia pustyni. Tu, na skrawku Ziemi, nie chronionej przez nic i nikogo, szatanowi zostają dane prawie nie ograniczona przestrzeń i nieograniczony czas, by dowieść swej mocy.

W tej niebezpiecznej sytuacji Jezusowi towarzyszą aniołowie - delikatni i cisi zwiastuni Bożego "mimo". Dlatego w Dobrej Nowinie, którą później głosił ludziom, wyczuwa się w jego słowach anielską pociechę: sprawiedliwość Boża nie pozwala, byśmy byli całkowicie wydani tylko mocy zła. Kto w szczerości serca staje w obliczu zarówno zbawczych, jak i zgubnych stron swego życia, już pozbawia zło władzy. Trudno w to uwierzyć wobec tylu pokus, nieprawości i nieszczęść w świecie. A jednak. I właśnie dlatego trzeba w to wierzyć, pamiętając o aniołach, zwiastunach Bożego "mimo".

Susanne Brandt

Źródło: Parafianin Nr 10 (239) 5.02.2006 rok.

góra

.

Największy sukces diabła to wywołanie wrażenia, że go nie ma. Nawet wtedy, gdy uchwycił już świat w swoje łapy. Jego sztuczka polega na tym, że potrafi ukryć się w człowieku.

góra

.

Wielki Post

Światłe w ciemnościach

Wydaje się, że cierpienie i śmierć gasi w Wielki Piątek wszelkie światło. Ale chrześcijanie mogą spojrzeć poza wielkopiątkowy horyzont. Widzą już światło poranka wielkanocnego. Wielki Post zaprasza do przygotowania się na ten radosny dzień.

Cisza jest trendy

Niedawno futurolog Matthias Horx zwrócił uwagę na nowy trend: Cisza. Dla coraz większej liczby ludzi staje się dzisiaj ważne znalezienie sfer ciszy sprzyjającej skupieniu.

góra

.

Dar Boży

Bogu dzięki, że w ciemnościach życia jest promyk nadziei, który można przekazać innym: światło wiary, które wskazuje kierunek i płomień miłości, który rozjaśnia drogę. Musimy dbać o nie, żeby nie zgasły.

góra

.

Niedziela, 21 lutego 2021
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2 Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3 Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4 Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Wyjścia
(Wj 5,1-6,1)

Ucisk ludu

W owych dniach Mojżesz i Aaron udali się do faraona i powiedzieli mu: "Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci". Faraon odpowiedział: "Kimże jest Pan, abym musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela". Rzekli: "Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem". Na to odpowiedział im król egipski: "Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót". I powiedział jeszcze faraon: "Oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy".

Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom robót ludu i pisarzom: "Nie będziecie więcej dostarczać ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd niech sami się starają o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: {{Pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu}}. Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom".

Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i ogłosili ludowi: "Tak rozkazał faraon: Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń". I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Dozorcy zaś robót przynaglali i mówili: "Winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy dostarczano wam słomy". Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: "Czemu nie wykonaliście powinności waszej i nie dostarczyliście cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio?"

Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona i narzekali mówiąc: "Czemu postępujesz w ten sposób z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy twoim sługom i mówią nam: {{Róbcie cegły}}. Oto twoi słudzy są bici, i winę przypisuje się ludowi". Faraon im odpowiedział: "Jesteście bardzo leniwi, i dlatego mówicie: {{Chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu}}. Teraz idźcie, ale do pracy! Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł".

Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu: "Nie umniejszajcie nic z dziennego wyrobu cegieł". Gdy wychodzili od faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali. I powiedzieli do nich: "Niechaj Pan wejrzy na was i osądzi, gdyż naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan. Wy to podaliście miecz w ich rękę, aby nas zabijali".

Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: "Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu".

Pan rzekł wtedy do Mojżesza: "Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Zmuszony mocną ręką, wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju".

RESPONSORIUM
(Wj 5,1. 3)

W. Udał się Mojżesz + do faraona i powiedział mu: / Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: * Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku czci mojej.

K. Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie mówiąc: W. Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku czci mojej.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 61,2-3)

W Chrystusie byliśmy kuszeni
i w Nim zwyciężyliśmy diabła

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

.
"Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją".
Kto o (e09bz1) to mówi? Jakby jeden. Zobacz jednak czy jeden: "Od krańców ziemi wołałem do Ciebie, gdy było zatrwożone moje serce". A więc już nie jeden. Dlatego wszakże jeden, że jeden jest Chrystus, którego wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem "jeden" człowiek woła od krańców ziemi? Woła od tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano samemu Synowi: "Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi".

A zatem ta posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chrystusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców ziemi. O co zaś woła? O to, o czym powiedziałem wyżej: "Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją; od krańców ziemi wołałem do Ciebie". O to wołałem "od krańców ziemi", to znaczy zewsząd.

Ale dlaczego o to wołałem? Bo "zatrwożone było moje serce". Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane jest wielkiej pokusie.

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.

Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki.

Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła!

W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony,
ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie;
z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie;
od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty;
a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo.

Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.

RESPONSORIUM
(Jr 1,19; 39,18)

W. Będą walczyć przeciw tobie, + ale nie zdołają cię zwyciężyć, * Gdyż Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać.

K. Nie będziesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz. W. Gdyż Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Pierwszą Niedzielę
Wielkiego Postu

21.02.2021r.

Tylko krzyż Chrystusa potrafi przemienić nasz smutek w radość, której już nikt nam odebrać nie zdoła. Tą radością jest życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Po każdej Mszy św. krótkie nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Jest wyłożona Księga Trzeźwości - zachęcamy do deklaracji.

Kolekta dzisiejsza to tzw. "Jałmużna Postna"- przeznaczona na biednych. Za ofiary - Bóg zapłać.

O godz. 16.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjn. Serdecznie zapraszamy.

We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O godz. 19.00 w kościele spotkanie drugiej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (Klasa 3B i 3C) wraz z rodzicami.

W czwartek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji ks. Łukasza Iwanowskiego z okazji urodzin. Zapraszamy.

W piątek o godz. 16.30 Msza szkolna.

O godz. 17.15 DROGA KRZYŻOWA. Można składać zalecki za zmarłych.

Zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Przypominamy że wierni, którzy odprawiają pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

W przyszłą niedzielę przed kościołem po mszach zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
O godz. 17.30 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

W związku z niepewną sytuacją pandemiczną na razie nie planujemy Rekolekcji Wielkopostnych. Zachęcamy do korzystania ze strony holyweek.pl, gdzie znajdziemy bardzo ciekawe propozycje pomagające przeżyć Wielki Post.
Na naszej stronie parafialnej https://mbrruda.pl/aktualnosci/z-milosci-do-slowa znajdziemy bardzo ciekawe komentarze do liturgii słowa.
W gablocie znajdziemy zaproszenie na indywidualne rekolekcje w diecezjalnych domach rekolekcyjnych.

Wieki Post 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 910

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.