Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 9(910) rok XXI 28. lutego 2021 roku.

II Niedziela Wielkiego Postu - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Rdz 22,1-2. 9-13. 15-18;
Psalm: 116,10. 15-19;
II czytanie: Rz 8,31b-34
Aklamacja: Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mt 17,5)
Ewangelia: Mk 9,2-10;
Pieśni: 701.1; W: 111, 611; Pd: 112; K: 266; U: 305, 296; Z: 614

.

góra

.

 
Ewangelia:

Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

góra

.

.

Niedziela, 28 lutego 2021
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 27,8-9)

O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Albo:
(por. Ps 25,6. 2. 22)

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków, * niech nasi wrogowie nie triumfują nad nami. * Wybaw nas, Boże Izraela, * ze wszystkich naszych ucisków.

Kolekta

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

I Czytanie

Ofiara Abrahama

(Rdz 22,1-2. 9-13. 15-18)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: "Abrahamie!" A gdy on odpowiedział: "Oto jestem" - powiedział: "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę".

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: "Abrahamie, Abrahamie!" A on rzekł: "Oto jestem". Anioł powiedział mu: "Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna". Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: "Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu".

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny
Graduale

góra

.

Psalm
Ps 116B (115), 10 i 15. 16-17. 18-19
(R.: por. Ps 116A [114], 9)

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

10 Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku".

15 Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

16 O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany, +

17 Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

18 Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

19 W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

góra

.

II Czytanie

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

(Rz 8,31b-34)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja
(Por. Mt 17,5)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

góra

.

Ewangelia

Pielgrzymując na ziemi
uczestniczymy w życiu wiecznym

(Mk 9,2-10)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".

Oto słowo Pańskie.

Źeódło: https://brewiarz.pl/

góra

góra

.

Biblia pyta:

Któż będzie ufał gromadzie żołnierzy,
co chodzi od miasta do miasta?
(Syr 37,26)

* * *

TŁUM

Szatan jest tchórz, boi się zostać w samotności,
I dlatego najczęściej między tłumem gości.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie gderaj.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o bardzo szczególnym "spotkaniu na szczycie". Jezus z kilkoma uczniami wchodzi na górę. Tam ukazują się im Eliasz i Mojżesz. Jezus rozmawia z owymi mężami. O czym rozmawiali, nie wiemy. Ale bardzo wymowne jest samo ich spotkanie. Eliasza i Mojżesza uważa się za największe postacie historii żydowskiej. Obaj doświadczyli bliskości Boga na wysokich górach: Mojżesz swego czasu wstąpił na górę Synaj, aby tam otrzymać tablice z dziesięcioma przykazaniami. Uważano go za największego prawodawcę żydowskiego. Na górze Horeb Eliasz rozpoznał głos Boga w łagodnym powiewie. Uchodzi za największego proroka żydowskiego. Jezus zatem znalazł się w znakomitym towarzystwie. Dzięki temu spotkaniu na szczycie staje się dla uczniów jasne, że Jezus należy do grona najważniejszych postaci żydowskich.

Co więcej - Bóg za pomocą znaku, chmury, potwierdza Jezusa Chrystusa jako swego umiłowanego Syna. Co w historii żydowskiej zaczęło się wraz z Mojżeszem i Eliaszem, osiąga swój punkt szczytowy przez Jezusa Chrystusa: sam Syn Boży przychodzi do nas, na ziemię. To jest rzeczywiście szczyt - w historii Boga i człowieka.

Peter Schott

Źródło: Parafianin Nr 11 (240) 12.03.2006 rok.

góra

.

Jego słuchajcie

Jezus powiedział wiele dobrych i pożytecznych słów. I według nich też żył. Jeśli Jego uczniowie i uczennice, jeśli my będziemy Go słuchać, nie zabraknie nam światła nawet w ciemnościach. Jeśli Go słuchamy, to jest tak, jakby wciąż stał obok nas i mówił: Nie lękajcie się.

góra

.

Boskie, światło

w nas rozjaśnia całe życie. Obietnica Boga, że także my jesteśmy Jego umiłowanymi synami i córkami, rozjaśnia każdą ciemność. Jeśli tylko dajemy Mu wiarę...

Tego, co istotne...

... nie możemy zatrzymać. Ani budując namioty, ani robiąc zdjęcia, ani kręcąc filmy. To, co istotne, znajduje mieszkanie w naszym sercu i odzwierciedla się w naszej duszy.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 910

następny Nr 911

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.