Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 9(910) rok XXI 28. lutego 2021 roku.

góra

.

Niedziela, 28 lutego 2021
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2 Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3 Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4 Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Wyjścia
(Wj 13,17-14,9)

Wędrówka aż do Morza Czerwonego

Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: "Żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu". Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: "Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd moje kości ze sobą".

Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: "Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: {{Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę}}. Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę moją potęgę nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan". I uczynili w ten sposób.

Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego, i rzekli: "Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę?" Wówczas faraon rozkazał zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ze sobą swoich ludzi. Wziął sześćset wyborowych rydwanów oraz wszystkie inne egipskie rydwany, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który zarządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ich ścigali i dopędzili obozujących nad morzem - wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe jego wojsko - pod Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Sefon.

RESPONSORIUM
(Ps 114,1. 2; Wj 13,21)

W. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, + dom Jakuba od ludu obcego, * Przybytkiem jego stał się Juda, / Izrael jego królestwem.

K. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą. W. Przybytkiem jego stał się Juda, / Izrael jego królestwem.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 51,3-4. 8)

Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Chrystusa

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Pan ukazał przed wybranymi świadkami swoją chwałę i tę postać cielesną, którą dzielił wspólnie z innymi, rozjaśnił takim blaskiem, że Jego twarz stała się podobna do blasku słońca, a szaty dorównywały bieli śniegu.

W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została objawiona wspaniałość ukrytej godności.

Z nie mniejszą też troską podbudowywał Pan swoim przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, jaką zostało obdarowane mocą przemiany, i aby wszystkie jego członki mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła Głowa.

Powiedział już o tym sam Pan, gdy mówił o majestacie swojego przyjścia: "Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego". To samo głosi św. Paweł Apostoł: "Sądzę, że utrapienia obecnego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się ma w nas objawić". I znowu: "Umarliście i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale".

W cudzie przemienienia, który miał utwierdzić apostołów i doprowadzić ich do wszelkiej wiedzy, kryje się jeszcze inne pouczenie.

Oto bowiem w czasie jego trwania ukazali się Mojżesz i Eliasz (to znaczy Prawo i prorocy) rozmawiający z Panem, aby w obecności owych pięciu mężów dopełniło się jak najprawdziwiej to, o czym powiedziano: "Na słowie dwóch albo trzech świadków opiera się cała sprawa".

Cóż jest bardziej stałego i mocniejszego od słowa, w którego przepowiadaniu brzmi trąba Starego i Nowego Testamentu, a z nauką Ewangelii rozbrzmiewają wspólnie instrumenty starodawnych obietnic?

Przystają bowiem nawzajem do siebie stronice obydwu przymierzy i Ten, którego wcześniejsze znaki obiecywały pod zasłoną tajemnic, ukazuje się teraz wyraźny i przejrzysty w blasku obecnej chwały. Albowiem jak powiedział św. Jan: "Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa". W Nim stała się rzeczywistością obietnica zawarta w prorockich figurach i dopełniło się to wszystko, ku czemu zmierzały nakazy Prawa, ponieważ On przez swoją obecność stwierdza prawdę przepowiedni, a łaską swoją czyni możliwym zachowywanie przykazań.

Niechże więc przez głoszenie świętej Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony. Z tego też powodu niech się nikt nie boi cierpieć dla sprawiedliwości ani niech nie wątpi w osiągnięcie obiecanej nagrody, ponieważ przez pracę zdąża się do wytchnienia i przez śmierć do życia. Skoro Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co On zwyciężył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli tylko będziemy trwać w wierze i miłości względem Niego.

Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach brzmieć uprzedzający głos Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie".

RESPONSORIUM
(Hbr 12,22. 24. 25; Ps 95,8)

W. Przystąpiliście do Pośrednika + Nowego Testamentu, Jezusa. / Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu. * Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, / ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, / o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.

K. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. W. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, / ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, / o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.

Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Drugą Niedzielę
Wielkiego Postu

28.02.2021r.

Nasza ufność w Bogu opiera się na przekonaniu, że Bóg jest dobry i że nigdy nie zawodzi. Taka wiara owocuje błogosławieństwem na miarę hojności Boga. Chciejmy w czasie tej Eucharystii ofiarować Bogu wszystkie nasze sprawy ze świadomością, że Bóg chce zawsze naszego dobra.

Kolekta na potrzeby naszego kościoła.

Po Mszy św. zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

O godz. 16.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Zapraszamy.
O 17.30 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

W poniedziałek na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
- nowenna
O godz. 19.00 w kościele spotkanie pierwszej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
(Klasa 3A i z innych szkół) wraz z rodzicami.

W I czwartek
7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania, a o
8.00 Msza w intencji Ojca św. i duchowieństwo oraz o nowe powołania.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek
7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o
8.00 Msza do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
16.45 Msza szkolna.
17.15 DROGA KRZYŻOWA. Można składać zalecki za zmarłych.

W I sobotę
7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
9.00 odwiedzimy chorych - prosimy zgłosić ich w zakrystii lub kancelarii.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Po 21 marca TVP Katowice będzie nadawała rekolekcje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Szczegóły w późniejszym terminie.

Wieki Post 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 911

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.