Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 10(911) rok XXI 7. marca 2021 roku.

III Niedziela Wielkiego Postu - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Wj 20,1-17;
Psalm: 19,8-9. 10-11;
II czytanie: 1Kor 1,22-25;
Aklamacja: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego
Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (J 3,16)
Ewangelia: J 2,13-25;
Pieśni: 701.1; W: 116; Pd: 117, 114; K: 287, 247; U: 304; Z: 150

.

góra

.

 
Ewangelia:

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.

góra

.

.

Niedziela, 7 marca 2021
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 25,15-16)

Oczy moje są zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

Albo:

(por. Ez 36,23-26)

Gdy zajaśnieje w was moja świętość, * zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, * i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, * i dam wam ducha nowego.

Kolekta

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, + przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Ogłoszenie przykazań Bożych

(Wj 20,1-17)
Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

"Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego.

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm Responsoryjny
(Ps 19(18),8-9. 10-11)
(R.: por. J 6,68c)

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

8 Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
9 Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

10 Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
11 Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

(1Kor 1,22-25)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków - Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. J 3,16)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

góra

.

Ewangelia

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

(J 2,13-25)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie".

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo".

Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?"

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Bóg pyta:

Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś?
(Rdz 3,9)

Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś?
(Rdz 3,13)

* * *

Ocena przedwczesnej śmierci sprawiedliwego,
(Mdr 4)

7. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek.
8. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy:
9. sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości - życie nieskalane.
10. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony.
11. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy:
12. bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
13. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele.
14. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca,
15. że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność.
16. Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych, i dopełniona wcześnie młodość - leciwą starość nieprawego.
17. Zobaczą bowiem kres roztropnego, a nie pojmą, co o nim Pan postanowił i w jakim celu zachował go bezpiecznym.
18. Patrzą i żywią pogardę, ale Pan ich wyśmieje.

* * *

Fałszywa moneta

Kłamca jest zły moneciarz; pozwól mu fałsz mnożyć,
To on sam jeden zdoła cały kraj zubożyć.

Adam Mickiewicz

* * *

Zaraz po ślubie zacznij oszczędzać
na kształcenie dzieci.

H. Jackson Brown, Jr. Mały poradnik życia 

Źródłó: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Takiego Jezusa właściwie nie znamy. Wychodzi z siebie. Dziwi nas sam fakt. Ale przede wszystkim dlatego, że Jezus jest miłośnikiem pokoju, bierze w obronę biednych i zepchniętych na margines społeczny, rozumie ludzi i dostrzega ich rany, nawet te, które starają się głęboko ukryć. Tym razem jednak ukazuje się w zupełnie innym świetle. Rozwścieczony, zrobiwszy sobie bicz, jak burza przeszedł przez plac świątynny i uświadomił tym, którzy uczynili sobie ze świątyni targowisko, co to znaczy święte miejsce. Szczerze mówiąc, słusznie dostało się im wszystkim, owym handlarzom i bankierom. Może nie? Możemy się kontentować cudzym nieszczęściem, ponieważ, oczywiście, nas w ogóle wydarzenie to nie dotyka. Czy rzeczywiście? Jak to jest z naszymi "świętymi miejscami"? Nie, nie chodzi o budynki kościelne, lecz o nas samych, o nasze wnętrze. Czy nie zamieniliśmy go już w targowisko, na którym królują spekulacje i interesy? Na ciszę i modlitwę nie ma już w nim miejsca. Być może nadszedł czas na zrobienie porządku i wypędzenie z naszego "świętego miejsca" wszystkiego, czego tam w ogóle nie powinno być. Nie trzeba tego czynić na siłę. Wielki Post jest właściwym czasem na spokojne wysprzątanie naszego "świętego miejsca".

Gundula Kuhneweg

Źródło: Parafianin Nr 12 (241) 19.03.2006 rok.

góra

.

To istotna myśl dzisiejszej Ewangelii o wypędzeniu ze świątyni bankierów i handlarzy. Wiara jest darem. Nie trzeba za nią składać w ofierze zwierząt ani nie ma potrzeby uiszczać za nią żadnego podatku świątynnego. I to nawet mając świadomość, że Kościołowi potrzebne są środki materialne, żeby mógł wypełniać wiele posług, do jakich czuje się zobowiązany ze względu na przykazanie miłości bliźniego. Wiara jest darem. A jeśli tak, to nie ma miejsca ani na wszelkiego rodzaju kramarzy, liczykrupów czy fałszywą zapobiegliwość.

góra

.

Święte miejsca

Pojęcie świętego miejsca stało się obce wielu chrześcijanom. Nic dziwnego, skoro wciąż się zdarza, gdzieś tam w świecie, że kościoły zmienia się na sale koncertowe albo magazyny zbożowe, albo siłownie. Spojrzenie na islam może nas wiele nauczyć. W meczetach nakaz, jaki Bóg wydał Mojżeszowi zbliżającemu się do gorejącego krzaku: "Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą", nadal pojmuje się dosłownie. Nie musimy naśladować pobożnych muzułmanów, ale zapewne powinniśmy odnowić w sobie szacunek do miejsc świętych.

góra

.


góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 911

następny Nr 912

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.