Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 11(912) rok XXI 14. marca 2021 roku.

IV Niedziela Wielkiego Postu - rok B
Laetare

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: 2Krn 36,14-16. 19-23;
Psalm: Ps 137,1-6;
II czytanie: Ef 2,4-10;
Aklamacja: Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że dał Syna swego Jednorodzonego, każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (J 3,16);
Ewangelia: J 3,14-21;
Pieśni: 701.1; W: 618; Pd: 113, 318; K: 262, 210; U: 206; Z: 134. 133

.

góra

.

 
Ewangelia:

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

góra

.

.

Niedziela, 14 marca 2021
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B - LAETARE

Teksty liturgii Mszy św.

góra

Antyfona na wejście
(por. Iz 66,10-11)

Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

Kolekta

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

.

góra

Pierwsze czytanie

Gniew i miłosierdzie Boże

(2Krn 36,14-16. 19-23)
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku.

Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza: "Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat".

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: "Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!"

Oto słowo Boże.

.

góra

Psalm responsoryjny
(Ps 137(136),1-2. 3. 4-5. 6
(R.: por. 6b)

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

1 Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, * 
płacząc na wspomnienie Syjonu.
2 Na topolach tamtej krainy * 
zawiesiliśmy nasze harfy.

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

3 Bo ci, którzy nas uprowadzili, * 
żądali od nas pieśni. 
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
"Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!"

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

4 Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską * 
w obcej krainie?
5 Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, * 
niech uschnie moja prawica.

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

6 Niech mi język przyschnie do gardła, * 
jeśli nie będę o tobie pamiętał, 
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką swoją radość.

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

.

góra

Drugie czytanie

Umarli wskutek grzechu
zostali zbawieni przez łaskę

(Ef 2,4-10)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia - łaską bowiem jesteście zbawieni - razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

.

góra

Aklamacja przed ewangelią
(Por. J 3,16)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

.

góra

Ewangelia

Bóg posłał swego Syna,
aby świat został zbawiony

(J 3,14-21)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Niedziela Laetare

IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą radości - Laetare - od pierwszych słów antyfony na wejście - introitu:

Lsetáre, lerúsalem, et convúntum fácite omnes qui diligitis eam: gaudéte cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestrse. Lsetátus sum in his quge dicta suntmihi: in domum Dómini ibimus.

Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu Pańskiego.

Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym - dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete.

źródło: www.sanctus.pl

Parafianin Nr 11(518) 18.03.2012 roku.

góra

.

Człowiek pyta:

Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?
(Wj 14,11)

Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok coś tego Izraelici pytali się wzajemnie: Co to jest?
(Wj 16,14-15)

* * *

HISTORIA I PROFETIA

Czas przeszły równie od nas jak przyszły daleki;
Ten tylko pojmie przeszłe, kto zgadł przyszłe wieki.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie rzucaj pracy, póki nie masz umówionej innej.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia" 

Więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osiągnąć życie wieczne? A Jezus stale odpowiadał: Ja jestem drogą. Tylko ja. Tak też było w nocy, gdy Nikodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn Boży. Rozmowa nie mogła się kleić. Musiało dojść do nieporozumienia.

Bogu dzięki, że dzisiaj wiemy wszystko lepiej. Znamy Jezusa i historię Kościoła. Wiemy, że życie wieczne jest innym słowem na sensowne, spełnione życie nie dopiero kiedyś i gdzieś tam, lecz już teraz i tu. Kto pełni wolę Boga i słucha słów Syna Bożego, już ma życie wieczne. Grzechy, które kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone. Nie, nie tak po prostu, lecz przez gorzką śmierć Jezusa. Krzyż, mówi Jezus do Żyda Nikodema, stanie się tym, czym był niegdyś wąż na pustyni. Kto spogląda na krzyż i bierze go sobie do serca, jest na drodze ocalenia. Kto może zaufać Bogu nawet wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie zginie.

Michael Becker
Parafianin - 12 (380) 22.02.2009 rok.

góra

.

Refleksja

Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osiągnąć życie wieczne? A Jezus stale odpowiadał: Ja jestem drogą. Tylko ja. Tak też było w nocy, gdy Nikodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn Boży. Rozmowa nie mogła się kleić. Musiało dojść do nieporozumienia.

Bogu dzięki, że dzisiaj wiemy wszystko lepiej. Znamy Jezusa i historię Kościoła. Wiemy, że życie wieczne jest innym słowem na sensowne, spełnione życie nie dopiero kiedyś i gdzieś tam, lecz już teraz i tu. Kto pełni wolę Boga i słucha słów Syna Bożego, już ma życie wieczne. Grzechy, które kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone. Nie, nie tak po prostu, lecz przez gorzką śmierć Jezusa. Krzyż, mówi Jezus do Żyda Nikodema, stanie się tym, czym był niegdyś wąż na pustyni. Kto spogląda na krzyż i bierze go sobie do serca, jest na drodze ocalenia. Kto może zaufać Bogu nawet wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie zginie.

Michael Becker

Parafianin Nr 10(798) 11.03.2018 roku.

góra

.

Nikodem przyszedł do Jezusa
nocą i powiedział Mu.

Wiara chrześcijańska jest
nieustannym dialogiem - z Bogiem i człowiekiem.

góra

.

Testament

Nikodem na swojej drodze wiary mógł zapytać o radę samego Jezusa. Takiej szansy my już nie mamy. Ale mamy nad Nikodemem tę przewagę, że Jezus swoim życiem i działalnością pozostawił nam pewne dziedzictwo, które zostało zapisane dla nas w Testamencie. Warto by było od czasu do czasu do niego zajrzeć.

góra

.

Nawrócenie zdarza się wtedy, gdy twoja dusza jest ci droższa niż wszystkie skarby tego świata.

Boża kotwica ratunku

Podnieść krzyż:
Spojrzeć, otworzyć oczy,
uświadomić sobie -
Bóg zstąpił na ziemię,
aby nas podnieść do nieba.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 912

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.