Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12(913) rok XXI 21. marca 2021 roku.

V Niedziela Wielkiego Postu - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Jr 31,31-34;
Psalm: Ps 51(50),3-4. 12-13. 14-15;
II czytanie: Hbr 5,7-9;
Aklamacja: Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa (J 12,26a);
Ewangelia: J 12,20-33;
Pieśni: 701.1; W: 135, 132; Pd: 131, 129; K: 14; U: 294. 289; Z: 137, 388

.

góra

.

 
Ewangelia:

A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

góra

.

.

Niedziela, 21 marca 2021
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 43,1-2)

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie * i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, * wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, * Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, ? udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Nowe przymierze

(Jr 31,31-34)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: "Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 51[50],3-4. 12-13. 14-15)
(R: por. 12a)

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

12 Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha.
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

14 Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
15 Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

(Hbr 5,7-9)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 12,26a)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

góra

.

Ewangelia

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,
przynosi plon obfity

(J 12,20-33)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!"

Wtem rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie".

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl

góra

.

Człowiek pyta:

Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona,
nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać?
Po cóż mnie przyjęły kolana a piersi podały mi pokarm?
(Hi 3,11-12)

Czy starczy mi sił, aby przetrwać?
Jakiż tu cel cierpliwości?
Czy moja siła z kamienia?
Czy ja mam ciało ze spiżu?
(Hi 6,11-12)

* * *

SFERA OWOCÓW

Musi drzewo, ażeby rozkwitać i rodzić,
Po liściach jak po szczeblach na powietrze wchodzić;
Chociaż soki pożywne z łona ziemi bierze,
Owocu dać nie może, tylko w wyższej sferze.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie oczekuj od życia sprawiedliwości.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia" 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Teraz zostaje pokonany władca tego świata, teraz zło zostaje pozbawione swego żądła. Owym "teraz" nie jest jednak zmartwychwstanie, lecz ukrzyżowanie. W śmierci zostaje pokonana śmierć. Wydaje się to paradoksem, ale zarazem ujawnia nam głęboką prawdę. Gdy ziarno pszeniczne wpada w ziemię i umiera, przynosi bogaty owoc.

W pewnej dalekowschodniej legendzie wojownik powiada do mnicha: "Czy nie wiesz, że mogę cię zabić bez mrugnięcia oka?" Na to odpowiada mnich: "Czy nie wiesz, że mogę się na to zgodzić bez mrugnięcia oka?" Kto jest gotowy, poświęcić się z miłości, codziennie umierać za innych, ten zwycięża śmierć. Kto już oddał się większej mocy, poświęcił tak wielkiemu zadaniu, że warto za nie umrzeć, zawierzył żyjącemu i wszechmocnemu Bogu, ten jest ponad wszelkie nieszczęścia, które mogą mu się przytrafić.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 14 (105) 6.04.2003 rok.

góra

.

góra

.

Chcielibyśmy
zobaczyć Jezusa

Pragnienie to jeszcze dzisiaj istnieje. W ostatnich latach ukazało się wiele książek, które mówią o historycznym Jezusie. Ale istnieje pewna różnica między tymi, którzy chcieliby naśladować Jezusa, a tymi, którzy Go podziwiają. Ten bowiem, kto Jezusa tylko podziwia, czyni to raczej z pewnego dystansu i trzyma się od Niego z dala. Natomiast naśladowanie każe zbliżyć się do Niego.

W słowach o ziarnie pszenicznym nie chodzi o nienawiść do samego siebie ani zniszczenie siebie, lecz o udane życie. Dlatego roszczenie Jezusa jest tak jasne: Nie może chodzić tylko o mnie, jeśli moje życie ma być udane. Ci, którzy tylko pytają: Jak być szczęśliwym? - nigdy nie będą naprawdę szczęśliwi.

góra

.

Pewność albo zaufanie

Zabezpieczenia i ubezpieczenia są czymś dobrym. Bez nich trudno byłoby nam żyć. Ale zabezpieczenia i ubezpieczenia niosą też z sobą pewne ryzyko, jeśli się im ślepo zaufa. Poza tym mogą pokryć wiele szkód, ale nie mogą uchronić życia. Życia nie można uchronić zabezpieczeniami ani ubezpieczeniami, a jedynie zaufaniem. Każde bowiem życie wymaga zaufania. Dlatego Jezus zaprasza nas, byśmy tak do końca zaufali Ojcu niebieskiemu, jak On sam Mu zaufał. Tak zaufać, że nie przywiązuje się już tak wielkiej wagi do swego życia, żeby je zachować.

"Zważaj na siebie, umrzesz!"
wołam z niepokojem do ziarna pszenicznego,
gdy bezbronne wpada w bruzdę ziemi.

"Niechybnie powrócę i przyniosę obfity plon!"
obiecuje mi z całych sił.
anim niknie pod skibą ciepłej ziemi.

C Pefer Schoff

góra

.

Niedziela, 21 marca 2021
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2 Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3 Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4 Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu do Hebrajczyków
(Hbr 1,1-2,4)

Syn Boży jest dziedzicem wszystkich rzeczy
i został wywyższony ponad aniołów

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził"? I znowu: "Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem". Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: "Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży".

Do aniołów zaś powie: "Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia". Do Syna zaś: "Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy". Oraz: "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz, i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą". Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: "Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp"? Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?

Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.

RESPONSORIUM
(Hbr 1,3; 12,2)

W. Chrystus Jezus, + który jest odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty, / podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, / a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, * Zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

K. Jezus, który nas przywiódł do wiary i ją udoskonala, zamiast radości, którą Mu obiecywano, krzyż przecierpiał. W. Zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

tego świata jest głupstwem u Boga.

góra

.

II CZYTANIE

List wielkanocny św. Atanazego, biskupa
(List 14,1-2)

Zbliżającą się uroczystość Pańską
uczcijmy nie słowami, lecz czynami

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Bardzo bliskie jest nam to Słowo, które dla nas stało się wszystkim - Pan nasz, Jezus Chrystus, który przyrzekł uroczyście, iż pozostanie na zawsze z nami. Dlatego wołał mówiąc: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

On sam bowiem jest nie tylko pasterzem, najwyższym kapłanem, drogą i bramą, a równocześnie Tym, który się stał dla nas wszystkim. On również objawił się nam jako święto i uroczystość, bo jak mówi Apostoł: "Chrystus", na którego oczekiwano, "został złożony w ofierze jako nasza Pascha".

Rozumiemy teraz słowa modlącego się Psalmisty: "Radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mnie oblegli". To jest dopiero rzetelna radość i prawdziwe święto, gdy się odrzuci precz wszelkie zło. Aby dojść do takiej radości, trzeba być człowiekiem nieskazitelnie prawym i mieć umysł pogrążony w rozmyślaniu nad pokojem wynikającym z bojaźni Bożej.

W taki właśnie sposób cieszyli się na ziemi święci, dla których każdy okres życia był jakby uroczystością. Jeden z nich, mianowicie błogosławiony Dawid, wstawał w nocy nie raz, ale siedem razy, aby zanosić do Boga błagania. Inny zaś - wielki Mojżesz cieszył się śpiewając hymny i zanosząc pieśni pochwalne z okazji zwycięstwa nad faraonem i nad tymi wszystkimi, którzy ciężką pracą uciskali Hebrajczyków. Jeszcze inni z nieustanną radością pełnili służbę Bożą, jak ów wielki Samuel czy błogosławiony Eliasz, którzy prawością swojego życia osiągnęli wolność i teraz świętują w niebie radośnie wspominając swoją ziemską pielgrzymkę tam, gdzie już potrafią odróżnić rzeczywistość od figury.

A na jakie my wejdziemy drogi obchodząc teraz wielkanocną uroczystość? Jakiego będziemy mieli przewodnika zbliżając się do tego święta? Zapewne nikogo innego, moi umiłowani, jak tylko Tego, którego wraz ze mną nazwiecie Panem naszym: Jezusa Chrystusa, który mówi: "Ja jestem drogą". On sam jest Tym, o którym św. Jan Chrzciciel powiedział, że "gładzi grzech świata". On sam oczyszcza nasze dusze, jak mówi prorok Jeremiasz: "Stańcie na drogach i patrzcie; zapytajcie, jaka droga jest dobra, i idźcie po niej, a znajdziecie wytchnienie dla dusz waszych".

Dawniej krew kozłów i popiół z cielca rozsypany nad nieczystymi mogły jedynie oczyścić ciało. Teraz zaś każdy dostępuje obfitego oczyszczenia przez łaskę Słowa Bożego. Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem. Mistrzami tej łaski byli w przeszłości i są dla nas obecnie święci Apostołowie, którzy poszli za swoim wodzem Zbawicielem. Powiedzieli przecież: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Idźmy i my za Panem i wypełnijmy Jego święto nie tylko słowami, lecz czynami.

RESPONSORIUM
(por. Hbr 6,20; J 1,29)

W. Baranek bez skazy, + jako nasz poprzednik wszedł do Miejsca Świętego, * Stał się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. W. Stał się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, + udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 913b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.