Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra

.

.

Niedziela, 4 kwietnia 2021
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ

Teksty liturgiczne
Msza święta w dzień

Antyfona na wejście
(por. Ps 139,18. 5-6)

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

Albo:
(por. Łk 24,34; Ap 1,6)

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. * Alleluja.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

Kolekta

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, + spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

(Dz 10,34a. 37-43)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: "Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm Responsoryjny
(Ps 118[117],1b-2. 16-17. 22-23)
(R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

1 Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki
2 Niech dom Izraela głosi: * 
"Jego łaska na wieki".

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

16 Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
17 Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

22 Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

(Kol 3, 1-4)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

Albo:

Drugie czytanie

Wyrzućcie stary kwas

(1Kor 5,6b-8)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

góra

.

Sekwencja Wielkanocna

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

góra

.

Aklamacja przed Ewangelią
(Por. 1Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

(J 20,1-9)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

W czasie Mszy wieczornej można odczytać:

Ewangelia

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

(Łk 24,13-35)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało".

Zapytał ich: "Cóż takiego?"

Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli".

Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie... kto właściwie jest w stanie zrozumieć, czym jest zmartwychwstanie? Zmarły ma znowu stać się żywy - mój rozum nie może przystać na coś takiego, poddaje się. A skoro już jestem tak skłonny do wyznań, to dopowiem, że miłości również nie jestem w stanie zrozumieć. Mogę się cieszyć, i to bardzo, z tego, że jest i że jej doświadczam. Ale zrozumieć? Tak wielu już się rozczarowało miłością, ale mimo to znowu pokochali. Kochający kłócą się, zrywają ze sobą, a nawet odchodzą od siebie... później jednak znowu się godzą albo po kilku dniach czy miesiącach znajdują nowych partnerów i na nowo zaczynają kochać i żyć. Niekiedy zaś wydaje się, że już wszystko skończone, ale nagle dochodzi do pojednania... Nad grobem ukochanej osoby myśli się: wszystko się skończyło; raz na zawsze. Ale znowu pojawia się ktoś, kto ukazuje nową drogę. Wszystko to bardzo piękne, ale jak zrozumieć miłość? Nie, miłości nie sposób zrozumieć. Tak samo jak nie można zrozumieć zmartwychwstania. Prawdopodobnie są takie same.

Bóg po prostu zaczyna od nowa. Ze mną, z Jezusem, ze światem. Prawdopodobnie dzieje się to tak. Nie muszę niczego rozumieć. Nie muszę wiedzieć, jak zmarły wychodzi z grobu i znowu zasiada do stołu ze swoimi przyjaciółmi, je i pije. Nie muszę wiedzieć, jak Bóg to wszystko uczynił. Bóg to po prostu sprawił. Kropka. Koniec. Bóg stworzył też miłość. Ona wciąż żyje. Chociaż umarła już wiele tysięcy razy i tysiące razy została przez nas pogrzebana. Żyje nadal, zawsze świeża i żywa, jakby zrodziła się dopiero dziś. Bóg po prostu zaczyna od nowa. I wtedy w Jerozolimie w poranek wielkanocny i dzisiaj każdego dnia z tobą i ze mną. Miłość nie umiera. A jeśli nawet umiera, to znowu budzi się do życia. Całkiem gdzie indziej. I zupełnie inaczej. Miłości nie można pogrzebać na zbyt długo. Nawet jeśli się pogrzebie, to nagle znowu jest przy mnie, rozjaśnia moje małe życie. Całkiem niespodziewanie. Jakby ją zesłało niebo.

Nie muszę Boga rozumieć. Bóg jedynie wie, jak to wszystko sprawił, że uczniowie głośno krzyczeli: Jezus żyje! Ważniejsze jest to, że to Jego uczniowie znowu ożyli. Powstali ze swego smutku. Głośno się śmiali, obejmowali, jedli i pili...

Michael Becker

Parafianin Nr 15 (383) rok IX 12 kwietnia 2009 rok.

góra

.

Czym właściwie jest zmartwychwstanie?

Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie umarłych.

Zmartwychwstanie oznacza wielką nadzieję, obietnicę, która może zmienić całe życie, która może nadać życiu sens, kazać zaangażować się na rzecz sprawiedliwości tam, gdzie panują jeszcze bardzo złe warunki społeczno-gospodarcze, i budzić ufność, że wszystko jest możliwe.

Zmartwychwstanie może być źle zrozumiane i może kojarzyć się z wyobrażeniem o ponownym zaistnieniu w tym świecie. Nic jednak nie może odebrać śmierci ostatecznego i dramatycznego charakteru. Śmierć jest nieusuwalną cezurą - nieuniknioną i nieodwracalną. Śmierć jest ostatecznym końcem ziemskiej egzystencji, ale zarazem przejściem do nowej, innej rzeczywistości. Zmartwychwstanie oznacza wejście do tej nowej rzeczywistości.

Zamiast o zmartwychwstaniu możemy mówić też o dopełnieniu. Dopełnienie kieruje nasze spojrzenie na to, że nasze życie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nawet spełnione i udane życie podlega skończoności, ograniczeniu w czasie i przestrzeni. Ludzie tęsknią za wyzwoleniem z tej ograniczoności, za nową rzeczywistością, która uzdrawia człowieka z tej tęsknoty i wyzwoli od tego, co go dręczy i przeszkadza mu być naprawdę człowiekiem: od chorób; od mocy, które go zwodzą i czynią nieludzkim; od braku odwagi; od niezdolności do zaangażowania się, w ogóle od dręczącej troski o jutro; od wszelkiego rodzaju pożegnań. Jezus przemawiając do sobie współczesnych, posługiwał się łatwo zrozumiałym obrazem - mówił o królestwie niebieskim, które oznacza radość, wspólnotę, dzielenie się, bycie sytym.

Zmartwychwstanie w królestwie niebieskim oznacza ostateczne zniesienie tego wszystkiego, co nas ogranicza: nieskończoność zamiast skończoności, wspólnota zamiast osamotnienia, spełnienie zamiast rozczarowania, miłość i opieka zamiast odrzucenia i izolacji.

Zmartwychwstanie i dopełnienie nie oznaczają, że tak czy owak wszystko będzie dobrze, że czyny i wydarzenia naszego życia nie mają żadnego znaczenia, że możemy wyrzec się odpowiedzialności. Odpowiedzialność pozostanie, bo nie chcemy nie być ludźmi. Nikt tego nie chce. Nie chce też Bóg. Zmartwychwstanie jako dopełnienie jest jednak nadzieją i obietnicą, że u Boga zostanie zbawione wszystko, co jest dalekiego od zbawienia.

Andreas Bolha

Parafianin Nr 15 (383) rok IX 12 kwietnia 2009 rok.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

4.04.2021r.

"Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy".

Zmartwychwstanie Chrystusa to szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Niech to daje nam radość i siłę do wyznawania wiary.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Zapraszamy dzisiaj na nieszpory świąteczne o godz. 16.00.

Zewnętrznymi oznakami czasu wielkanocnego są: Krzyż z czerwoną stułą, Paschał i figura Zmartwychwstałego Pana. Symbole pozostaną przy ołtarzu do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

W II dzień świąt Wielkanocy wypadają nieszpory, jest Msza św. o godz. 19.00. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i Nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 16.45 Msza szkolna.

Na przyszłą niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. - o godz. 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i po niej od razu odprawimy Nieszpory. Kolekta w tym dniu na cele Caritas archidiecezji..

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 916

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.