Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 18b(919b) rok XXI 1. maja 2021 roku.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie:
Ap 11,19a; 12,1. 3-6a. 10ab;
Psalm: Ps: Jdt 13,18bcda. 19-20;
II czytanie: Kol 1,12-16
Ewangelia: J 19,25-27
Pieśni: 701.1; W: 465; Pd: 277, 399; K: 207, 283; U: 751.10ab; Z: 381

.

.

3. maja
MNIEJ KORON, WIĘCEJ EWANGELII

Skąd wziął się tytuł "Królowa Polski"? Hymn "Bogurodzica" jest dowodem maryjnej pobożności Polaków, choć nie pojawia się w nim jeszcze żaden narodowy akcent. Jan Długosz nazwał Maryję "Panią świata i naszą". W XVI wieku poeta Grzegorz z Sambora sławił Matkę Bożą Częstochowską jako Królową Polski i Polaków. Do rozpowszechnienia tego tytułu przyczynił się w XVII wieku Włoch - o. Juliusz Mancinelli. Jemu to w roku 1617 miała objawić się Maryja i prosić: "nazywaj mnie Królową Polski". Mancinelli przybył z pielgrzymką do Polski i przekazał Polakom treść objawień.

Nadanie tytułu nastąpiło 1 kwietnia 1656r., po cudownej obronie Częstochowy w czasie najazdu szwedzkiego. W katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz ślubował: "Ciebie za patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram". Monarcha obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko wróg zostanie pokonany.

Obietnice nie zostały jednak zrealizowane z powodu sprzeciwu szlachty. Święto Królowej Polski zostało ustanowione dla całego kraju dopiero w roku 1924. W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza biskupi polscy z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonali ponownego zawierzenia całego kraju Maryi. 26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Czym dla współczesnych Polaków jest tytuł Królowej Polski? Czy tylko śladem po dawnej historii, w której wiara i pobożność maryjna odgrywały ważną rolę? Czy obieramy jeszcze ten tytuł jako moralne zobowiązanie? Maryi nie zależy na berłach i koronach. Bo sama była uczennicą swojego Syna. Chodzi raczej o to, by Polacy żyli bardziej ewangelicznie.

Oprac. K. Górecka

Parafianin Nr 17(805) rok XVIII 29. kwietnia 2018 roku.

góra .

.

Pierwsza Komunia Święta

.

Doświadczenie miłości uczy nas, że tym, co najlepsze dla człowieka, jest druga ukochana i kochająca osoba - ty, z którym czujemy się związani. Wielkim Ty w komunii jest Jezus, przebywający między, nami pod postacią wina i chleba: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Jest to najintymniejsze i najbardziej duchowe spotkanie dla wierzących. Jest ono nieskończenie dobre i dla dzieci, i dla wszystkich ludzi.

Wspólnota

"Komunia" znaczy "wspólnota", a najpierwszą wspólnotą, jakiej doświadcza dziecko, jest wspólnota ze swoimi rodzicami. Jak dobrze, gdy rodzice są przy swoim dziecku także na jego pierwszej wspólnej uczcie z Jezusem Chrystusem.

"Wielki dzień" Pierwszej Komunii Świętej jest o wiele więcej wart niż białe sukienki i nowe garnitury, o wiele więcej niż urok palących się świec, a wiele więcej niż trzydaniowy obiad w stylowej restauracji, o wiele więcej niż prześliczne zdjęcia do rodzinnego albumu. Jest początkiem nowej wspólnoty z Bogiem.

.

góra .

.

Niedziela, 2 maja 2021
V NIEDZIELA WIELKANOCNA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2 Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3 Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4 To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5 Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy
św. Jana Apostoła
(Ap 18,21-19,10)

Przepowiedziane gody Baranka

Potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński i rzucił w morze, mówiąc: "Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody, i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi".

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących: "Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług". I rzekli powtórnie: "Alleluja!" A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: "Amen! Alleluja!"

I wyszedł głos od tronu, mówiący: "Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!" I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: "Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty", bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.

I mówi mi: "Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!" I mówi mi: "Te prawdziwe słowa są Boże". I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi: "Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!" Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

RESPONSORIUM
(Ap 14,2; 19,6; 12,10; 19,5)

W. Usłyszałem z nieba + głos jakby głos wielkiego gromu: / Zakrólował Bóg nasz na wieki. * Albowiem teraz nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. / Alleluja.

K. I wyszedł głos od tronu mówiący: Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. W. Albowiem teraz nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazańca. / Alleluja.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu
(Kazanie 53,1-2. 4)

Chrystus jest dniem

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta świętego; umarli powracają do życia, przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia zwraca niebu swą własność, ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba.

Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym. I święty prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił.

Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy, dniem bez końca. Chrystus jest owym dniem, według słów Apostoła: "Noc minęła i przybliżył się dzień". "Noc minęła" - mówi - a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że gdy pojawia się światło Chrystusa, znikają mroki szatana i nie nastają ciemności grzechu, bo przed blaskiem tego światła pierzcha dawny mrok i żadne przestępstwo nie może się tam wcisnąć ukradkiem.

Albowiem dniem jest Syn, któremu Ojciec będący sam dniem, przekazał tajemnice swej boskości. On jest dniem, który mówi przez usta Salomona: "To Ja sprawiłem, że wzeszło na niebiosach niegasnące światło". Jak więc za dniem niebiańskim nie następuje żadna noc, tak za sprawiedliwością Chrystusa nie postępują ciemności grzechów. Dzień niebios zawsze jest skąpany w niekończącym się blasku i nie mogą go przysłonić żadne ciemności; tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje i żadna ciemność grzechów nie może go ogarnąć, i dlatego mówi Jan Ewangelista: "A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła". A więc, bracia, trzeba, abyśmy wszyscy radowali się w tym świętym dniu. Niech świadomość grzechów nikogo nie wyłącza od wspólnej radości, niech ciężar win nikogo nie odwołuje od publicznych modłów! Bo nawet i grzesznik nie powinien w takim dniu wątpić o przebaczeniu. Zaiste, jak wielkie to wyróżnienie! Jeśli bowiem łotr zasłużył na raj, to czyż chrześcijanin miałby nie otrzymać przebaczenia?

RESPONSORIUM

W. Piękność Pana + przewyższa gwiazdy, / Jego majestat ponad obłokami, * A Jego imię trwa na wieki. / Alleluja.

K. Wschodzi na krańcu nieba i biegnie aż po drugi kraniec. W. A Jego imię trwa na wieki. / Alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
WYTRWAŁOŚĆ ZAKORZENIENIA

Trwałość...

Cóż jest trwałe na tej ziemi? Pomalowane ściany po jakimś czasie wymagają ponownego pokrycia farbą. Obsiane pole co roku wymaga rekultywacji. Okna umyć trzeba. Dywan wytrzepać. Kurze wytrzeć z szaf.

To co na ziemi uchodzi za trwałe takowym nie jest... oglądamy "zabytki", które miały być niezniszczalne... znamy historie ludzkości, narodów, krajów czy systemów różnej maści postrzeganych jako "wieczne", które kończyły się z kretesem... niestety, w wielu wypadkach próbowano te wizje raju ziemskiego wprowadzać na siłę, co kosztowało bardzo drogo, bo płacili ludzie swoim życiem.

Tu na ziemi doświadczamy na co dzień nietrwałości. I z wielkim bólem i smutkiem oglądamy, że promowana jest niestałość. Wolność postrzegana w kategoriach samowoli, samodecydowania o tym, co dobre dla mnie bez odniesienia do wiecznych wartości. Tam, gdzie ich nie ma, tam nie ma trwałości. Zmienia się jak w kalejdoskopie. Dziś jestem na tak, a jutro wobec tej samej sprawy już mówię nie wiem, by pojutrze wybrzmiało nie. Myślę, że owa skleroza duchowa świadczy o niestałości naszych serc, o niezadbaniu o ich rozwój, pogłębienie, rozszerzenie.

(Wy)trwałość

Pan w ewangelii mówi nam o trwałości, która nie opiera się na kamieniach, zasobach, znajomościach, która nie opiera się na aparacie przemocy. Trwałość związana jest z więziami. Oczywiście nie idzie o to, by więzi przerodziły się w węzły, bo wtedy już mówimy o toksycznych relacjach, czy o zniewoleniu, czy wręcz niewolnictwie.

Cnota trwałości zasadza się na trwaniu w relacji z Bogiem. A jest to trwanie stałe - jak konary i gałęzie złączone są z pniem, z którego wyrastają korzenie podtrzymujące i chroniące przed upadkiem. Latorośle bez krzewu winnego są skazane na śmierć. Więzi tej potrzebujemy jak chleba, jak wody, jak powietrza. Bez niej umieramy w strasznych męczarniach, bo z głodu i pragnienia. Dusimy się! Nawet jeśli udajemy, że nic się nie dzieje. Obojętność też jest wyrokiem śmierci, bo nie jest ona trwaniem.

O trwałość należy modlić się i troszczyć. Latorośle, które nie przynoszą owoców gospodarz odcina i wyrzuca i usychają i ogień je spala. Te natomiast, które owocują dobry gospodarz przycina, by owoc jeszcze obfitszy przynosiły. Nasuwa się obraz św. Teresy z Lisieux, która mówiła, że każdy nasyci się Bogiem wedle tego jakim jest "narzędziem". To może być naparstek, kubek, wiadro, cysterna. A może też być strumień, rzeka czy wręcz ocean.

Trwali na wieki!

W tym miejscu warto zacytować słowa św. Jana Apostoła: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Bo wytrwałość jest owocem miłości! Małżonkowie, którzy trwają ze sobą i przy sobie przez dziesiątki lat. Chrześcijanie, którzy trwają przy wierze także w obliczu prześladowań. Mamy i ojcowie, którzy spalają się dla swoich dzieci każdego dnia. Parafianie żyjący wspólnotą parafialną. Wierzący trwający w Kościele.

Uwierz i miłuj! Oto wskazania, które zostawia nam Pan Jezus. Uwierz, że jesteś zakorzeniony w Krzewie Winnym, że z Jezusa czerpiesz to wszystko, co potrzebne nie do wegetacji, a do życia - pięknego, obfitego, owocnego. Miłuj zgodnie z przykazaniem miłości, które w Jezusie wypełniło się w całej pełni. Nie idzie o przestrzeganie, ale o napełnienie myśli, decyzji, słów i czynów miłością.

Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony! Oto wytrwałość, która jest wieczna, niezniszczalna. Złączeni z Krzewem winnym żyjemy na wieki. Bo jeśli Pan Jezus jest najważniejszy to... nikt ani nic nie może nas oderwać od miłości Chrystusowej, od źródła miłości, wiary i nadziei, od źródła życia.

o. Robert

Parafianin Nr 17(805) rok XVIII 29. kwietnia 2018 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Piątą Niedzielę Wielkanocną

2.05.2021r.

"Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko". Niech ta świadomość pomaga nam coraz bardziej otwierać się na działanie Bożej łaski w naszych sercach i świętować Dzień Pański.

Kolekta na potrzeby Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach;
za ofiary - szczere Bóg zapłać.

Nabożeństwo majowe wyjątkowo dzisiaj o godz.15.00. Poprowadzą je dzieci Wczesnokomunijne, które przystąpiły do I Komunii św.
W tygodniu Nabożeństwa Majowe o godz. 17.30. Zapraszamy.

W poniedziałek przypada
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Msze św. o godz.: 8.00, 9.30 w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śl. i o 18.00.

We wtorek wspominamy św. Floriana, patrona archidiecezji. Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie majowego.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania w tym tygodniu na wieczornych Mszach w dwóch grupach. W środę kandydaci o nazwiskach od A do P, a w czwartek od R do Z.

W I czwartek obchodzimy święto św. Filipa i Jakuba. O godz. 7.30 nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji duchowieństwa. Później Msza w tej intencji.
O godz. 19.00 obowiązkowa próba dla dzieci i rodziców przed I Komunią św.
W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek miesiąca o godz. 7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i o godz. 8.00 msza św. do Serca Pana Jezusa w intencji Parafian. O godz. 16.45 msza św. szkolna.

W sobotę obchodzimy uroczystość św. Stanisława bpa, głównego patrona Polski.
O 9.30 i 10.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. mają spowiedź św.

W przyszłą niedzielę dzieci z klas III przystąpią do I Komunii św. na 4 mszach: o godz. 9.30, 11.00, 12.15 i 13.30. Wejście na Mszę św. tylko z indywidualnym zaproszeniem. Parafian prosimy o zaplanowanie mszy o innej godzinie. Dziękujemy za wyrozumiałość.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 920

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.