Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 19(920) rok XXI 9. maja 2021 roku.

Szósta Niedziela Wielkanocna- rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 10,25-26. 34-35. 44-48;
Psalm: Ps 98,1-4;
II czytanie: 1J 4,7-10;
Aklamacja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy (J 14,23)
Ewangelia: J 15,9-17;
Pieśni: 701.1; W: 178, 181; Pd 165; K:159, 276; U: 298; Z: 172

.


Wytrwajcie w miłości mojej!
Ewangelia J 15,9-17

góra

.

 
Ewangelia:

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

góra

.

Bóg pyta:

.
Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej,
a nie uczyniłem w niej?
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała,
ona cierpkie dała jagody?
(Iz 5,4)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

"Miłujcie się wzajemnie!" - tak kończy się dzisiejsze czytanie Ewangelii. Nie kończy, dla mnie dopiero tak się zaczyna. Jezus zleca nam te dwa słowa.
Są Jego testamentem:

"Miłujcie się wzajemnie!" - ludy i narody.
"Miłujcie się wzajemnie!" - religie i ideologie.
"Miłujcie się wzajemnie!" - pracodawcy i szefowie.
"Miłujcie się wzajemnie!" - chorzy i zdrowi.
"Miłujcie się wzajemnie!" - ubodzy i bogaci.
"Miłujcie się wzajemnie!" - kobiety i mężczyźni.
"Miłujcie się wzajemnie!" - młodzi i starzy.
"Miłujcie się wzajemnie!" - marzyciele i realiści.
"Miłujcie się wzajemnie!" - zwaśnieni i wprowadzający pokój.
"Miłujcie się wzajemnie!" - silni i słabi.
"Miłujcie się wzajemnie!" - potężni i bezbronni.
"Miłujcie się wzajemnie!" - smutni i szczęśliwi.

Niech wszystko, co czynicie, będzie miłością.
W przeciwnym razie - raczej zaniechajcie.

"Miłujcie się wzajemnie!" - te dwa słowa wyrażają wszystko, co naprawdę liczy się w życiu... a także poza nim...

Peter Schott ku czci Danieli Schott

Parafianin Nr 20 (388) rok IX 17 maja 2009 rok.

góra

.

Dobre słowo

Jakże chętnie chciałbym faktycznie dać Bogu pierwszeństwo, uznać Jego kierownictwo i jakże bardzo chciałbym sercem i duszą, głową i ręką wierzyć, że to Bóg jest Tym, który kocha i wybiera, i obiecuje owoc. Niestety, sto, więcej - tysiąc razy biorę jednak wszystko na siebie w przekonaniu, że to ja muszę zrobić wszystko sam i że to ode mnie samego wszystko zależy. Mimo to, słowa z dzisiejszej Ewangelii św. Jana nie tracą nic ze swej urzekającej i zapraszającej siły. Bóg nie przestaje o mnie zabiegać, mnie wybierać, mnie przeznaczać na to, bym poszedł i przyniósł owoc, i by owoc ten trwał.

Mnie i nas wszystkich przeznaczył Bóg na to, byśmy szli. Słowo "iść" ma wiele znaczeń. I to najoczywistsze: wybrać się w drogę, przenosić się z miejsca na miejsce. Ale też dalsze, choć nie mniej jasne: pozostawić za sobą rzeczy znane od dawna, wyprawiać się, nacierać, atakować, zagłębiać się, wchodzić w coś, działać, rozwijać się, być obróconym czy przeznaczonym na coś... Z pewnością znaczy też pielgrzymować, a tym samym znaleźć się w gronie tych, którzy jako chrześcijanie lub nie wybrali się w drogę poszukiwania życia. "Iść" może więc też znaczyć opuścić bezpieczne miejsce, dotychczasowe schronienie, wyjść naprzeciw temu, co nowe, narazić się na zranienie, pozwolić się dotknąć przez to, co inne, i przez innych... Po co? By moje życie stało się bardziej sensowne i przynosiło obfitszy owoc dla mnie i dla innych. Wszystko to kryje się w przesłaniu dzisiejszej Ewangelii: Bóg wybiera i posyła nas, byśmy przynieśli owoc.

Christine Rod MC

Parafianin Nr 19 (526) rok XII 13 maja 2012 roku.

góra

.

Pozór miłości To, co zwykle zajmuje nas w życiu, jest tylko pozorem losu, miłość także. Ale z pewnością jest ona najpiękniejszym z nich wszystkich...

Ezdzard Schaper

Ciebie, nauczycielko, i ciebie, siostro, i ciebie, matko, i ciebie, księże, i ciebie, wychowawco, i ciebie, dziecko, i ciebie - właśnie ciebie, abyś się otworzył i wydał owoc, którym inni mogliby się nasycić Mną.

góra

.

Pierwsza Komunia Święta

Więź wspólnoty

Dzieci pierwszokomunijne potrzebują w przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej wsparcia swoich rodziców. Często zdarza się, że rodzice dzięki swoim dzieciom pierwszokomunijnym odnawiają swoją więź z Chrystusem, a ich wiara zostaje cudownie ożywiona. Rodzice i dzieci są sobie potrzebni i powinni w tym czasie być szczególnie dla siebie obecni, jak obecny jest dla nich sam Bóg. Łącząca ich więź wspólnoty jest zwierciadlanym odbiciem więzi łączącej ich wszystkich z Jezusem.

góra

.

Maryja w maju

"Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki..". Od końca XVIII wieku Kościół czci w maju Matkę Boską, ponieważ "najpiękniejszy miesiąc roku powinien być poświęcony najpiękniejszej z wszystkich kobiet". Radość z przyrody budzącej się do życia przypomina Maryję, która urodziła Chrystusa, zbawienie świata. Dlatego często przedstawia się Maryję pośród kwiatów, które są wspomnieniem utraconego raju.

Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach. Zwłaszcza od czasu Soboru Efeskiego wzrastał przedziwnie kult Ludu Bożego dla Maryi wyrażający się we czci i miłości, w inwokacjach i naśladowaniu, zgodnie z proroczymi słowami Jej samej: "Błogosławioną zwać mię będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest" (Łk 1,48).

Sobór Watykański II

Parafianin Nr 19 (526) rok XII 13 maja 2012 roku.

góra

.

.

Niedziela, 9 maja 2021
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Iz 48,20)

Głoście radosną nowinę, * niech będzie słyszana, * po krańce ziemi rozpowiadajcie, * że Pan wyzwolił swój naród. * Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; + niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Powołanie pogan do Kościoła

(Dz 10,25-26. 34-35. 44-48)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem".

Wtedy Piotr przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie".

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?"

I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
Ps 98(97),1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

2 Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg jest miłością

(1J 4,7-10)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Przykazanie miłości

(J 15,9-17)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 920b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.