Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

.

.

Niedziela, 16 maja 2021
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (rok B)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Dz 1,11)

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, + spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Uniósł się w ich obecności w górę

(Dz 1,1-11)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
"Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym".

Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
Ps 47(46),2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
3 bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

6 Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
7 Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Dojdziemy do miary wielkości
według Pełni Chrystusa

(Ef 4,1-13)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: "Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary". Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 28,19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus został wzięty do nieba
i zasiadł po prawicy Boga

(Mk 16,15-20)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie".

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Niedziela, 16 maja 2021
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (rok B)
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Królu odwieczny wszechświata
I Zbawco całej ludzkości,
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
Otwarło łaski podwoje.

2 Dzisiaj wstępujesz do nieba,
By zasiąść z Ojcem na tronie;
On Ci na wieki przekazał
Władanie wszelkim stworzeniem.

3 Wszystko, co żyje na ziemi,
Napełnia Otchłań i niebo,
Tobie poddane na zawsze,
Przed Tobą zgina kolano.

4 Drżą aniołowie zdumieni
Odmianą losu człowieka:
Ciało obmyte z przewiny
Króluje w Słowie Wcielonym.

5 Ty jesteś, Chryste, radością,
Nagrodą nam obiecaną;
Świata całością kierujesz,
Poskramiasz złudy doczesne.

6 Przeto prosimy Cię, Panie,
Byś wszystkim grzechy przebaczył,
Serca pociągnął ku Tobie
Przez łaskę z nieba wylaną.

7 Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić
Wśród chmur płonących czerwienią,
Daruj nam karę należną
I przywróć godność straconą.

8 Jezu, co w niebo wstępujesz,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Śpiew odkupionych wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Efezjan
(Ef 4,1-24)

Chrystus wstąpiwszy do nieba
rozdał ludziom dary

Bracia! Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: "Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary". Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

RESPONSORIUM
(por. J 14,27; 17,11; 16,7)

W. Nadeszła pora, + abym powrócił do Tego, który Mnie posłał. / Nie smućcie się, a serce wasze niech się nie trwoży. * Proszę za wami Ojca, aby On sam was zachował. / Alleluja.

K. Jeżeli Ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie, gdy odejdę, poślę Go do was. W. Proszę za wami Ojca, aby On sam was zachował. / Alleluja.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie o Wniebowstąpieniu Pańskim, Maj 98,1-2)

Nikt nie wstąpił do nieba,
tylko Ten, który przyszedł z nieba

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła, który mówi: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi". Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane.

Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?", oraz: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść".

Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteśmy, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą miłością, ale w Nim.

Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na ziemi, On sam stwierdza tymi słowami: "Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, który jest w niebie".

To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności: On jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak więc nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko On, bo i my Nim jesteśmy dzięki temu, że stał się Synem Człowieczym dla nas, a my synami Bożymi przez Niego.

Tak więc mówi Apostoł: "Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało; tak też jest i z Chrystusem". Nie jest powiedziane: "Tak też jest z Chrystusem", lecz: "Tak też jest i z Chrystusem". Chrystus więc ma wiele członków, ale jedno Ciało.

Chrystus zstąpił z nieba przez miłosierdzie i wstąpił tylko On sam, a my w Nim przez łaskę. I tak tylko Chrystus zstąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez to nie utożsamiamy bynajmniej Chrystusa, jako Głowy, z Jego Ciałem, lecz stwierdzamy nierozdzielną jedność Ciała z Jego Głową.

RESPONSORIUM
(Dz 1,3. 9. 4)

W. Jezus po swojej męce + ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni / i mówił o królestwie Bożym. * I uniósł się w ich obecności w górę, / i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. / Alleluja.

K. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. W. I uniósł się w ich obecności w górę, / i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. / Alleluja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, ? spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
KU NIEBU

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Zapatrzeni w niebo i ziemię

Wpatrujemy się w niebo i spoglądamy na ziemię. Nie wykluczają się te spojrzenia, więcej, tworzą jedność i są źródłem pociechy i umocnienia. Chrześcijanina serce bije w niebie, a stopy chodzą po okręgu ziemi. Niebo i ziemia się łączą w codzienności. Dzieje się to wtedy, kiedy wypełniamy posłanie Pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzenia.

Wtedy przychodzi niebo i zmierzamy do niego. Przecież naśladujemy naszego Pana we wszystkim. Jego drogi są naszymi drogami. Jego śmierć naszą śmiercią. Jego zmartwychwstanie naszym zmartwychwstaniem. Jego bycie po prawicy Ojca w niebie naszym "miejscem".

Bez głoszenia Dobrej nowiny jakże dotrzeć ma do naszych serc i serc naszych braci i sióstr wieść o zbawieniu? Sakrament chrztu otworzył nam bramy nieba. Teraz z naszej strony trzeba wejść na tę drogę, zrobić krok. Bez wyjścia nigdy nie dojdziemy do celu. Czemu stoicie? Ile jeszcze chcecie stać i czekać? Na co? Po co? Idziemy do nieba, za Panem Jezusem i za tymi, którzy naśladując Chrystusa już tam doszli.

Znaki towarzyszące

Kiedy idziemy na szczyt góry to staramy się pilnować oznakowanego szlaku. Znaki towarzyszące pomagają nam dojść do celu. Oczy zwrócone mamy ku szczytowi, ku niebu, bo tam jest nasz dom! Znamy trud wędrówki, ale przecież idzie o osiągnięcie celu - nie po trupach, ale z radością.

Nie musimy oczekiwać (wypatrywać z uporem!) niewiadome jakich znaków! Idąc szlakiem szukamy malutkiej strzałki. Ważnym jest to, że są one umieszczone w widocznych miejscach i w odpowiednich odległościach od siebie. Wiadomo, że są! Tylko uczyć się nam trzeba ich dostrzegania i rozpoznawania. Bóg nie bawi się nami w chowanego czy w podchody.

Oddanie się Bogu (uwierzenie w Boga i Bogu) sprawia, że stajemy się wolni, że język miłości dociera do każdego serca, że nic nam nie szkodzi, bo odnajdujemy wszystko w Nim. Jakże różna od ludzkiej jest lektura Boża! Wiara daje nam nowe spojrzenie. Jest to spojrzenie Boże! Już inaczej patrzymy na chorobę i zdrowie, na bogactwo i ubóstwo, na sytość i głód.

Każdy krok zbliża ku niebu!

Wniebowstąpienie Pańskie to nadzieja naszego wniebowstąpienia. Głowa podniesiona do góry to znak nieba. Uwaga, nie ręka, a głowa! Uczniowie wysłuchali słów Jezusa i ruszyli w drogę! Do nieba! Za Mistrzem i Panem!

W drodze głosili Ewangelię wszędzie, bo nie ma miejsca na ziemi, w której nie można byłoby ogłaszać Dobrej Nowiny. Idą i głoszą i wiedzą, że nie są sami, bo Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Tylko wyruszyć...

o. Robert

Parafianin Nr 19(807) rok XVIII 13. maja 2018 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

16.05.2021r.

W 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. On nie zostawił nas samych. Obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie z radością wielbili Boga po tym wydarzeniu. Przyłączmy się i my do tej radości.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary Bóg zapłać.

Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 16.00. W tygodniu o godz.17.30.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pomocy na nabożeństwie majowym.

W środę urodziny obchodzi ks. Abp Wiktor Skworc. Polecamy Go pamięci modlitewnej.

W czwartek i sobotę
o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W czwartek o 18.00 Poradnia Życia Rodzinnego dla Narzeczonych.

W piątek o godz.16.45 Msza św. szkolna

Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
W tym dniu o godz. 17.30 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 922

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.