Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23(924) rok XXI 6. czerwca 2021 roku.

Dziesiąta Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Rdz 3,9-15;
Psalm: Ps 130,1-8;
II czytanie: 2Kor 4,13-5,1;
Aklamacja: Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,31-32)
Ewangelia: Mk 3,20-35
Pieśni: 701.1; W: 597; Pd: 318; K: 265, 317; U: 605; Z: 314

.

 
Ewangelia:

I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

góra

.

Człowiek pyta:

Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli?
Skąd więc wziął się na niej chwast?

(Mt 13,27)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

W życiu doczesnym wciąż dosięga nas samotność. Liczymy na to, że ludzka miłość ją rozproszy, co jednak okazuje się iluzją. Po jakimś czasie samotność znów dochodzi do głosu, z jeszcze większą siłą. Szukamy więc w nieskończoność nowych miłości, nowych zaangażowań, dóbr... Pierwszym krokiem do nawrócenia jest odkrycie, że nieustanna tęsknota, odczuwana nawet w szczęściu, ciągłe poczucie nienasycenia i posmak smutku nawet najradośniejszych chwilach są wspomnieniem stwórczej Miłości, która dała początek naszemu istnieniu. Są pieczęcią naszego zaistnienia w sercu Boga, który nas zapragnął dla nas samych. Są najgłębszym wzdychaniem duszy, która bez Boga cierpi i usycha.

Małgorzata Wałejko, "Oremus" czerwiec 2012r.

Parafianin Nr 23 (530) rok XII 10 czerwca 2012 roku.

góra

.

Dobre słowo

Kościół - czy to katolicki, czy ewangelicki, czy prawosławny czy każdy inny - musi uznać, że jedyną jego miarą może być tylko Jezus Chrystus. Paweł Apostoł mówi o jednym fundamencie: "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus" (1Kor 3,11). Sens jest jednak podobny.

Wolno budować tylko na fundamencie, nie poza nim. Takie może być też jedynie trwałe znaczenie wszystkich autentycznych reform Kościoła, jakie podejmowano, podejmuje się czy będzie się podejmowało w jego dziejach. Tylko wtedy mają one sens i uzasadnienie. Zasada ta dotyczy także wszystkich ruchów odnowy. Miarą i reform, i ruchów odnowy, ale i sporów, i podziałów nie mogą być ani finanse, ani dogmaty, ani nasze modlitwy, ani nasze zamiary i osiągnięcia w budowie Kościoła, ale jedynie Chrystus i Jego Duch, który pochodzi od Boga. Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi jest niepodzielny. "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" - to Jego Kościół. Zapewne czasami Chrystus dobrodusznie się uśmiecha, widząc nasze starania budowania "prawdziwego" Kościoła, ale czasami z tego powodu ubolewa. On, który żył w wielu, zdawałoby się nienaruszalnych, granicach, które jednak niekiedy z taką łatwością przekraczał, oczekuje nie tyle naszego podziwu, co naśladowania. Trzeba przekraczać granice, a nie je mnożyć, bo "dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać".

-mb-

Parafianin Nr 23 (530) rok XII 10 czerwca 2012 roku.

góra

.

Skłócone

i podzielone wspólnoty: tu konserwatyści, tam progresiści, tu fundamenitaliści, tam liberałowie. Nikt nie zna całej prawdy, ale każdy po każdym spodziewa się niemal wszystkiego. Na dłuższą metę taki rozdarty twór nie może się ostać.

góra

.

Tak szalona, tak inna, tak niesłychana była Jego nauka, że nawet Jego bliscy mówili: "Odszedł od zmysłów". Zanim włożono Mu na głowę koronę cierniową, wpierw przybrano Go w czapkę szaleńca, błazna. "Lecz świat Go nie poznał" - powiada zrezygnowany ewangelista Jan, Apostoł.

Jezus opisuje doświadczenia, które nie są obce także współczesnym chrześcijanom. Kto się publicznie angażuje, naraża się najczęściej na ataki własnych szeregów, własnych ugrupowań, własnego Kościoła. Jezus upomina zarówno krytyków, jak i zaangażowanych, by swymi sądami i działaniami nie bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 6 czerwca 2021
X NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Syracydesa
(Syr 46,1-10)

Pochwała Jozuego i Kaleba

Dzielny w bitwie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim, stał się, stosownie do swego imienia, wielkim przez to, że ocalił Jego wybranych, że wywarł pomstę na opornych wrogach, by wprowadzić Izraela w jego dziedzictwo. Jakże się wsławił, gdy podniósł swoje ręce i gdy wyciągnął miecz przeciw miastom! Któż pierwszy przed nim takim się okazał? On bowiem prowadził wojny Pana! Czyż nie za jego sprawą zatrzymało się słońce i jeden dzień stał się jakby dwa? Wezwał Najwyższego Władcę, gdy wrogowie parli na niego zewsząd, i wysłuchał go Wielki Pan, bo zesłał grad kamienisty o wielkiej sile. Uderzył na wrogi naród i rozgromił przeciwników na pochyłości, aby poznały narody jego oręż, że wojnę toczy wobec Pana.

I dlatego jeszcze, że Panu był doskonale posłuszny, a za dni Mojżesza okazał swą dobroć, on i Kaleb, syn Jefunnego, przez to, że stanęli przeciw zgromadzeniu, powstrzymali lud od grzechów i uspokoili niegodziwe szemranie. Oni dwaj tylko ocaleli z sześciuset tysięcy pieszych i zostali wprowadzeni do dziedzictwa, do ziemi opływającej w mleko i miód. Pan dał Kalebowi siły, które aż do starości z nim pozostały, mógł bowiem wstąpić na góry kraju, gdzie jego potomstwo otrzymało dziedzictwo, tak że widzieli wszyscy synowie Izraela, iż dobrze być Panu posłusznym.

RESPONSORIUM
(Syr 46,5. 3. 4)

W. Jozue wezwał Najwyższego Władcę, + gdy wrogowie parli na niego zewsząd. * I wysłuchał go Wielki Pan, / bo zesłał grad kamienisty o wielkiej sile.

K. Któż pierwszy przed nim takim się okazał? Czyż nie za jego sprawą zatrzymało się słońce? W. I wysłuchał go Wielki Pan, / bo zesłał grad kamienisty o wielkiej sile.

góra

.

II CZYTANIE

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, do Rzymian
(List 1,1 - 2,2)

Pragnę podobać się Bogu, a nie ludziom

Zakładki: 1. 2. 3.

Ignacy, nazywany również Teoforem, Kościołowi, który dostąpił miłosierdzia dzięki łaskawości Najwyższego Ojca i Jezusa Chrystusa, Jego Syna; Kościołowi umiłowanemu i oświeconemu wolą Tego, który swoim rozkazem powołał do istnienia wszystko dla wiary i miłości Jezusa Chrystusa, naszego Boga; Kościołowi, który zajmuje pierwsze miejsce, a znajduje się na obszarze Rzymu, godnemu Boga, godnemu czci, godnemu zwać się błogosławionym, godnemu chwały, urzeczywistnienia swych pragnień, godnemu z powodu czystości wiary; Kościołowi, który przewodniczy wspólnocie miłości, który posiadł prawo Chrystusa i naznaczony jest imieniem Ojca; temu Kościołowi przesyłam pozdrowienie w imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W Chrystusie Jezusie, naszym Bogu, życzę obfitej i nieskażonej radości tym wszystkim, którzy ciałem i duchem przylgnęli do Bożych przykazań, którzy na sposób trwały napełnieni zostali łaską Boga, którzy zostali oczyszczeni od wszelkiej niegodziwości.

Ponieważ w swych modlitwach błagałem Boga, abym mógł ujrzeć wasze święte oblicza, i ponieważ byłem wytrwałym w błaganiu, spodziewam się, jeżeli wola Boża uzna mnie za godnego dojścia do celu, przynieść wam jako więzień w Chrystusie Jezusie pozdrowienie. Początek był rzeczywiście dobry, bylebym tylko bez przeszkód dostąpił łaski osiągnięcia swej cząstki. Lękam się jednak, aby wasza miłość ku mnie nie stanęła mi na przeszkodzie, albowiem wam łatwo jest dokonać tego, co chcecie, mnie zaś bardzo trudno dojść do Boga, jeśli mi nie okażecie swej łaskawości.

Nie chcę, abyście podobali się ludziom, ale Bogu - jak to zresztą czynicie. Co do mnie, to już nigdy nie nadarzy mi się taka sposobność dojścia do Boga, ani też wy swym milczeniem nie potraficie przyczynić się do wspanialszego dzieła. Jeśli bowiem zachowacie milczenie i nie będziecie za mną przemawiać, stanę się słowem Boga, jeśli jednak umiłujecie moje ziemskie życie, będę w dalszym ciągu zwyczajnym głosem. Nie możecie oddać mi większej przysługi, jak ta, abym został złożony na ofiarę, skoro ołtarz stoi już przygotowany. Wy zaś zjednoczeni w miłości zaśpiewacie na chwałę Ojca w Jezusie Chrystusie, iż zechciał przyjąć biskupa Syrii, którego powołał ze Wschodu na Zachód. Dobra to rzecz odchodząc z tego świata dojść do Boga, aby w Nim powstać na nowo.

RESPONSORIUM
(Flp 1,21; Ga 6,14)

W. Dla mnie żyć - to Chrystus, + a umrzeć - to zysk. * Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, / jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.

K. Dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W. Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, / jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby + i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, * i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 924b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.