Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 25b(926b) rok XXI 24. czerwca 2021 roku.

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 49,1-6;
Psalm: Ps 139,1-3. 13-15;
II czytanie: Dz 13,22-26;
Aklamacja: Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę (Łk 1,76)
Ewangelia: Łk 1,57-66. 80;
Pieśni: 701.1; W: 501, 581; Pd: 222; K: 231; U: 303; Z: 548

.

góra

.

 
Ewangelia:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.

góra

.

Dobre słowo

Chcąc zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, trzeba wiedzieć o tym, co poprzedziło narodzenie Jana Chrzciciela. Elżbieta i Zachariasz przez lata nadaremnie oczekiwali dziecka i zapewne pogodzili się już ze swoją bezdzietnością. Wtedy przydarzyło się Zachariaszowi coś niezwykłego. Gdy pełnił służbę kapłańską w świątyni, ukazał mu się anioł Gabriel i przepowiedział narodzenie Jana. Zachariasz nie dał wiary aniołowi i za swój brak wiary został ukarany niemotą.

Symbol naszej historii wiary? Jakże często jesteśmy niemi w sprawach wiary, nie mówimy o tym, co nas porusza, o radościach, których doświadczamy w wierze. Być może dlatego, że słaba jest nasza wiara, za mało ufamy słowu Bożemu. Pozwólmy Bogu rozwiązać nam języki, nie wzbraniajmy się mówić o Bogu z ludźmi, o tym, co dla nas ważne. I dziękujmy - jak Zachariasz - Bogu i sławmy Go. Czy to możliwe? Czy stać nas na przezwyciężenie swoich zahamowań? Być może uda się nam tego dokonać, pokładając ufność w imieniu, które dla wielu stało się programem. "Jan", od hebrajskiego "Johanan", znaczy "Bóg jest łaskawy". Być może nie jest aż tak trudno opowiadać o łaskawości Boga. Być może nie trzeba aż tak wiele starań, by w swym życiu i życiu innych dostrzec znaki dobroci i przychylności Boga. Być może i nas stać na taki stosunek do ludzi, których spotykamy, by choć w małym stopniu odczuli, że Bóg jest łaskawy.

Michael Tillmann

Parafianin Nr 25 (532) rok XII 24 czerwca 2012 roku.

góra

.

Zwiastun światła

Gdy słonce osiąga najwyższy punkt na niebie i ciemność - niepostrzeżenie, ale pewnie - ustępuje, Kościół sławi narodzenie Jana Chrzciciela. Będzie zwiastunem tej światłości, która rozjaśnia wszelką ciemność, rozrywa noc śmierci, staje się zwiastunem światłości świata.

góra

.

Imię "Jan" znaczy "Bóg jest łaskawy". Już w jego imieniu kryje się zapowiedź tego, co będzie czynił, a mianowicie chrzcił. I tak też się stało. Energicznie zmywał to, co już minione, w imię Boże zmywał wodą winę. Cudowny znak, w którym wolno nam rozpoznać łaskawość Boga.

góra

.

Niedziela, 20 czerwca 2021
XII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszej Księgi Samuela
(1Sam 16,1-13)

Dawid namaszczony na króla

W owych dniach rzekł Pan do Samuela: "Dokąd się będziesz smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla". Samuel odrzekł: "Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie". Pan odpowiedział: "Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: {{Przybywam złożyć ofiarę Panu}}. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę".

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: "Czy twe przybycie oznacza pokój?" Odpowiedział: "Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę". Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: "Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce".

Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: "Ten też nie został wybrany przez Pana". Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: "Ten też nie został wybrany przez Pana". I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: "Nie ich wybrał Pan". Samuel więc zapytał Jessego: "Czy to już wszyscy młodzieńcy?" Odrzekł: "Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce". Samuel powiedział do Jessego: "Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie".

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. - Pan rzekł: "Wstań i namaść go, to ten". Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

RESPONSORIUM
(Ps 89,20. 22. 21)

W. Na głowę mocarza włożyłem koronę, + wyniosłem wybrańca z ludu, * By ręka moja zawsze przy nim była.

K. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem. W. By ręka moja zawsze przy nim była.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu Faustyna, kapłana, O Trójcy Świętej
(nr 39-40)

Chrystus królem i kapłanem na wieki

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Nasz Zbawiciel przyjąwszy ciało ludzkie stał się rzeczywiście Chrystusem, prawdziwym królem i prawdziwym kapłanem. Jest królem i kapłanem, albowiem Zbawicielowi nie może zabraknąć żadnej godności. Posłuchaj, jak oto sam opowiada o swym ustanowieniu na króla: "Ja zaś zostałem ustanowiony przez Niego królem na Syjonie, na świętej Jego górze". Posłuchaj także, jak Ojciec potwierdza Jego kapłańską godność: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka". Aaron został namaszczony na kapłana jako pierwszy w Starym Testamencie. Bóg jednak nie powiedział "na wzór Aarona", aby nikt nie sądził, że kapłaństwo Zbawiciela można otrzymać przez dziedziczenie. Kapłaństwo bowiem Aarona trwało dzięki dziedziczeniu; natomiast kapłaństwo Chrystusa nie przechodzi na innych, bo On pozostaje kapłanem na zawsze, zgodnie ze słowami Pisma: "Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka".

Zbawiciel jest zatem w swym ludzkim ciele kapłanem i królem, namaszczonym nie w sposób cielesny, ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali w Izraelu namaszczenie na króla albo kapłana, stawali się królami albo kapłanami. Nikt jednak nie był równocześnie królem i kapłanem, lecz albo królem, albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi przysługuje wszelka doskonałość i cała pełnia jako Temu, który przyszedł, aby wypełnić Prawo.

I chociaż nikt dotąd nie był równocześnie królem i kapłanem, to jednak otrzymawszy namaszczenie królewskie albo kapłańskie, przyjmował imię pomazańca. Zbawiciel natomiast jako prawdziwy Pomazaniec został namaszczony Duchem Świętym, aby wypełniły się o Nim słowa Pisma: "Dlatego namaścił Cię twój Bóg olejem radości obficiej niż twych towarzyszy". Dlatego został namaszczony bardziej niż inni, ponieważ Jego namaszczenie dokonało się olejem radości, to jest samym Duchem Świętym.

Że tak jest naprawdę, dowiadujemy się od Zbawiciela. Gdy wziął Księgę Izajasza, otworzył i przeczytał: "Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił", wtedy powiedział słuchającym, że to proroctwo już się wypełniło. Również Piotr, Książę Apostołów, kiedy - jak podają Dzieje Apostolskie - przemawiał do pobożnego i bogobojnego setnika, uczył, że tym olejem, który wskazał na Zbawiciela jako Pomazańca, jest Duch Święty, inaczej mówiąc, moc Boża. Powiedział wtedy między innymi: "Zaczęło się to w Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On czyniąc wielkie znaki i cuda oraz uwalniał wszystkich, którzy byli w mocy diabła".

Jak zatem widzisz, również i święty Piotr stwierdza, iż Jezus w swoim ludzkim ciele został namaszczony: "Duchem Świętym i mocą". Dlatego właśnie Jezus stał się Chrystusem według ciała, iż dzięki namaszczeniu Duchem Świętym stał się królem i kapłanem na wieki.

RESPONSORIUM

W. Rozważcie, kim jest Ten, + który przychodzi zbawić narody. * Jest On królem sprawiedliwości, / a Jego pochodzenie nie ma początku ani końca.

K. Jako Poprzednik wchodzi za nas poza zasłonę, stawszy się arcykapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka. W. Jest On królem sprawiedliwości, / a Jego pochodzenie nie ma początku ani końca.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, + albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
W RĘKACH BOGA

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Istotnie ręka Pańska była z nim!

Oto werset, który jest doświadczeniem każdego wierzącego. Wielu kiwa głowami z niedowierzaniem szepcząc pod nosem czy w sercu: ...ale nie moje doświadczenia Ten, który ufa Bogu wie na sto procent (pewnością wiary), że ręka Pańska jest z nim, że Bóg nie opuszcza swego stworzenia, nawet wtedy, gdy ono odwraca się od Niego.

Elżbieta i Zachariasz są świadkami owej obecności. Doświadczenie ręki Pańskiej to nie jednorazowe odkrycie. To cały ciąg zdarzeń, od początku do końca. Widzą, bo wierzą. Widzą, choć w niektórych etapach poruszają się po omacku. Ich widzenie jest owocem wiary głębokiej i pokornej.

Ignacy Loyola dyktując autobiografię uświadamia sobie i tym się dzieli, że Bóg przez całe życie prowadził go za rękę. Pan jest wspaniałym pedagogiem. Wszechwiedzący daje wszystko w odpowiednim czasie, a gdy to jest konieczne to nie daje, by nie zniszczyć dzieła miłości.

W przeciwnościach

Widać owo doświadczenie w przeciwnościach, które nas dotykają. Płodność i niepłodność u Elżbiety. Niemota i ponowne odzyskanie daru mowy w niedowierzaniu Zachariasza. Przeżywanie przekleństwa (bezpłodność w pobożnej rodzinie) i przeżycie wielkiego miłosierdzia w narodzinach dziecka. Ile takich, mniejszych czy większych walk jest naszym udziałem!?

Zwyciężając ci, którzy zaufali Panu. Nie męczą się długą drogą. Nie lękają się bezradności i bezsilności. Powoli, ale systematycznie plany Boże przedkładają nad swoje. Mają oni, jak powtarza psalmista skrzydła orła, które niosą ich w przestworza i tam pozwalają się utrzymać.

Ich zawołaniem są maryjne słowa niech mi się stanie według słowa Twego i jezusowe wyznanie z Ogrójca: nie Moja, lecz Twoja wola Ojcze niech się dzieje... okazuje się, że z największych przeciwności Ojciec wyprowadza dobro, o jakim nikomu się nie marzyło. Posłuszeństwo serca i woli widać u Elżbiety i Zachariasza w nadaniu imienia dziecku. Tylko kapłan miał widzenie. Czy matka je miała nie wiemy, ale jej zdecydowanie mówi tak wiele. Wbrew wszystkim woła: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Potwierdza to, ku zdumieniu uczestników zdarzenia ojciec, który pisze na tabliczce: Jan będzie mu na imię.

Uwielbienie i przemiana

Owocem zaś posłuszeństwa Bożemu słowu jest uwielbienie. Rzekłbym główny zainteresowany, który przez swoje niedowiarstwo utracił dar mowy odzyskuje go w chwili dopełnienia usłyszanej obietnicy: natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.

Czy wiele się zmieniło w życiu Elżbiety i Zachariasza po narodzinach Jana? Niby niewiele, a w rzeczywistości wszystko. Wejście Boga w życie człowieka owocuje przewróceniem świata do góry nogami. Dokładnie możemy mówić o uporządkowaniu, którego bliscy i sąsiedzi nie zrozumieją. Będą się dziwić, co więcej padnie strach na ich wszystkich. I będą w całej krainie rozpowiadać o tym wszystkim, co się zdarzyło. Oby ci, którzy widzą i słyszą brali sobie do serca to doświadczenie. Oby zadawali sobie pytanie: o czym Pan do mnie mówi? Co z tego wyniknie? Jakie dziecię się narodzi i dokądże On nas/mnie poprowadzi?

Świadkowie wierzą i widzą, że ręka Pańska jest z nimi. Opierają się na tym, co Boga. Wsłuchują się w Jego słowo i rosną i wzmacniają się duchem wypełniając dzień za dniem plan miłości Ojca. Doświadczenie pustkowia nie musi być porażką. Przyjdzie dzień ukazania się przed tymi, których stawia na drodze. Przyjdzie chwila wypełnienia orędzia i misji otrzymanej od Pana.

o. Robert

Parafianin Nr 25(813) rok XVIII 24. czerwca 2018 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwunastą Niedzielę Zwykłą

20.06.2021r.

Chrystus przemawia do nas także przez cuda. Prawda cudów Jezusa sięga o wiele głębiej, niż tylko w historyczną przeszłość, sięga bowiem głębin samego Boga i naszego życia.

Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach. Kolekta specjalna na ten cel. Za ofiary - Bóg zapłać.

Od dzisiaj wakacyjny porządek nabożeństw. Pierwsza Msza św. w niedzielę o godz. 8.00.
W czasie wakacji kancelaria parafialna w środę jest nieczynna.
Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.00. W tygodniu po Mszy wieczornej.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nabożeństwie czerwcowym.

W czwartek obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
W czwartek i sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi od 17.30.

W piątek o godz. 16.45 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

Zachęcamy Rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

Przypominamy, iż po złagodzeniu restrykcji, w naszym kościele może przebywać 200 osób. Maseczki nadal obowiązkowe. Od dzisiaj Episkopat zniósł dyspensę od obecności na Mszy św. w kościele. Tylko osoby ciężko chore mogą uczestniczyć przez media.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 927

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.