Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 28b(929b) rok XXI 16. lipca 2021 roku.

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - rok B
Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

Teksty liturgii Mszy św.
I Czytanie: Wj 11,10-12,14;
Psalm: Ps 116b,12-13. 15 i 16bc. 17-18;
Śpiew przed ewangelią: Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną. (Por. J 10,27)
Ewangelia: Mt 12,1-8

.

góra

.

 
Ewangelia:

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary", nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

góra

.

Człowiek pyta:

Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak
Twego przyjścia i końca świata?

(Mt 24,3)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

.

Piątek, 16 lipca 2021
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMEL
Wspomnienie

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Iz 61,10)

Ogromnie się weselę w Panu, * dusza moja raduje się w Bogu moim, * bo mnie przyodział w szaty zbawienia * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości * jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

Kolekta

Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny, + spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy doszli do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Baranek paschalny

(Wj 11,10-12,14)
Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: "Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.

Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.

I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 116B[115],12-13. 15 i 16bc. 17-18)
(R.: por. 13)

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

12 Czym się Panu odpłacę * 
za wszystko, co mi wyświadczył?
13 Podniosę kielich zbawienia * 
i wezwę imienia Pana.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

15 Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
16 Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, * 
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

17 Tobie złożę ofiarę pochwalną * 
i wezwę imienia Pana.
18 Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Albo: Alleluja.

góra

.

Śpiew przed ewangelią
(Por. J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

(Mt 12,1-8)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: "Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat".

A On im odpowiedział: {{Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary", nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

Piątek, 16 lipca 2021
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
Wspomnienie

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ten, którego wielbi ziemia,
Niebo sławi, chwalą morza,
Ten, co rządzi przestworzami,
Zamknął się w Maryi łonie.

2 Tego, który rozkazuje
Słońcu, gwiazdom, księżycowi,
Nosi w sobie czysta Panna
Napełniona łaską z nieba.

3 Jakże wielka godność Matki,
Która stała się mieszkaniem
Stwórcy dzierżącego w dłoni
Cały wszechświat niezmierzony!

4 O szczęśliwa zwiastowaniem,
W którym anioł zapowiedział,
Że przez Ducha pocznie Syna,
Upragnienie wszystkich ludów!

5 Tobie, Jezu narodzony
Z czystej Matki i Dziewicy,
Niechaj będzie cześć i chwała
Z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Drugiej Księgi Kronik
(2Krn 20,1-9. 13-24)

Godne podziwu opowiadanie o Bożej pomocy
udzielonej wiernemu królowi Jozafatowi

W owych dniach Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: "Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi". Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: "Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: {{Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz}}".

Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza - lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on: "Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim! Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami!"

Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, donośnym i wysokim głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: "Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło". Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.

W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi: nikt nie uszedł z życiem.

RESPONSORIUM
(Ef 6,12. 14; 2Krn 20,17)

W. Nie toczymy walki + przeciw krwi i ciału, / lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, / przeciw pierwiastkom duchowym zła. * Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą.

K. Zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana. W. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 1 na Narodzenie Pańskie, 2. 3)

Maryja wcześniej poczęła duchem niż ciałem

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Z królewskiego rodu Dawida zostaje wybrana Dziewica. Przewidziana do świętego macierzyństwa, miała począć Syna Bożego i syna człowieka wcześniej w duchu aniżeli w ciele. Aby zaś w nieświadomości Bożych zamiarów nie ulękła się niezwyczajnego zjawiska, Anioł zapowiada, czego ma w Niej dokonać Duch Święty. Ta, która wkrótce ma się stać Bogarodzicą, wierzy, iż nie dozna szkody Jej dziewicza skromność. Dlaczego zresztą miałaby powątpiewać w niezwykłość poczęcia, skoro otrzymuje zapewnienie, iż dopełni się ono mocą Najwyższego? Jej mocną wiarę potwierdza ponadto dokonany uprzednio cud: Elżbieta nieoczekiwanie staje się matką. Ten, który niepłodnej dał zdolność poczęcia, może z pewnością dać ją również dziewicy.

Tak więc Słowo Boga, Bóg i Syn Boży, Ten, który "na początku był u Boga, przez którego wszystko się stało, a bez którego nie stało się nic", stał się człowiekiem dla wybawienia człowieka od śmierci wiecznej. Przyjął naszą ułomność, bez szkody dla swego majestatu. Pozostając, czym był, a stając się, czym nie był, złączył naturę sługi z naturą równą Bogu Ojcu. Obydwie natury zjednoczył w sposób tak przedziwny, iż ani niższa nie została wchłonięta przez majestat, do którego została wyniesiona, ani też jej wyniesienie nie umniejszyło majestatu wyższej.

W jednej osobie spotykają się niezmienione przymioty obydwóch natur: ułomność zostaje przyjęta przez majestat, słabość przez moc, śmiertelność przez wieczność.

Dla zapłacenia długu ludzkości niezmienna natura zjednoczyła się z naturą podległą zmianom: prawdziwe Bóstwo i prawdziwe człowieczeństwo łączą się w jedności Pana. W taki sposób, zgodnie z tym, czego wymagało nasze zbawienie, ten sam "jeden Pośrednik między Bogiem a ludźmi" mógł umrzeć z racji posiadanej ludzkiej natury, zmartwychwstać z racji Boskiej. Słusznie przeto narodzenie zbawienia nie przyniosło żadnej szkody dziewiczości, albowiem przybycie na świat Prawdy było obroną czystości.

Takie oto narodziny, umiłowani, przystały Chrystusowi, który jest "mocą i mądrością Bożą". Przez nie zrównał się z nami w człowieczeństwie, zachowując wyższość swego Bóstwa. Gdyby bowiem nie był prawdziwym Bogiem, nie mógłby przynieść zbawienia, nie będąc zaś prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem.

Przy narodzinach Pana aniołowie radośnie śpiewają: "Chwała na wysokości Bogu" i zwiastują "na ziemi pokój ludziom Jego upodobania". Widzą bowiem, jak ze wszystkich narodów ziemi buduje się niebieskie Jeruzalem. Jakże powinni się radować tak niewysłowionym dziełem Bożej dobroci biedni ludzie, skoro tak bardzo radują się nim wspaniali aniołowie.

RESPONSORIUM

W. Uczcijmy godnie + wspomnienie chwalebnej Dziewicy Maryi, / na której pokorę Pan wejrzał. * Ona za zwiastowaniem anielskim poczęła Zbawiciela świata.

K. Uwielbiajmy Chrystusa w tę świętą uroczystość podziwu godnej Bożej Rodzicielki. W. Ona za zwiastowaniem anielskim poczęła Zbawiciela świata.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny, + spraw za Jej wstawiennictwem, * abyśmy doszli do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Piętnastą Niedzielę Zwykłą

11.07.2021r.

Bóg przeznaczył nas dla siebie jako synów, z miłości. Gromadząc się na tej Eucharystii w Imię Jezusa Chrystusa, otwórzmy się na tę miłość.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory. Zapraszamy serdecznie.

We wtorek Dzień Fatimski. Rozpoczniemy o 17.40 rozśpiewaniem ku czci Matki Bożej. Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół Kościoła i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Serdecznie zapraszamy.

W czwartek od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W sobotę 17 lipca przypada w naszej parafii coroczna wieczna Adoracja Najświętszego Sakramentu.Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 8.00, a zakończy się uroczystym błogosławieństwem przed Mszą o godz. 18.00. Z przerwą na ślub. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na osobiste spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Propozycja adoracji ulicami:
08.30 - Szczęść Boże, Bujoczka,
09.30 - Starowiejska, Janasa, Plac Chopina,
10.30 - Mickiewicza,
11.30 - Kościelna, Staszica, Promienna, Porębska,
12.30 - do 13.45 Nałkowskiej i Norwida
... przerwą na ślub
15.00 - Wieniawskiego i Wolności
16.00 - Curie-Skłodowskiej, Ligonia, Macieja, Miarki, Mielęckiego, Miłosza, Morcinka,
17.00 - Sieronia, Smołki, Żeleńskiego.
Od godz. 17.30 spowiedź św.

W sobotę 17 lipca razem z parafią św. Józefa organizujemy ślubowaną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Dla osób starszych będzie autokar z parafii św. Józefa. Msza św. w Bazylice Piekarskiej o godz. 10.00. Zapisy na autokar w parafii św. Józefa. Powrót nastąpi po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Koszt wyjazdu 20 zł.

Są jeszcze wolne Intencje Mszalne w miesiącu lipcu, sierpniu i do końca roku.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 930

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.