Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 29b(930b) rok XXI 18. lipca 2021 roku.

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela - rok B

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 18 lipca 2021
NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Sprawco ludzkiego zbawienia,
Jezu, serc naszych radości,
Początku świata nowego,
Ogniu dla tych, co kochają!

2 Cóż to za dobroć sprawiła,
Że biorąc grzech nasz na siebie
Za nas umarłeś, niewinny,
By ludzi odebrać śmierci?

3 Łaskawość zmusza Cię Twoja
Nasz dług wyrównać z nadmiarem,
To Ty nas czynisz zdolnymi
W twarz Twoją patrzeć bez końca.

4 Niech Tobie Chryste, nasz Królu,
I Ojcu chwała rozbrzmiewa
Wraz z Duchem Pocieszycielem
Przez całe wieki, bez końca! Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 35,1-10)

On sam przychodzi, aby was zbawić

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was".

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

RESPONSORIUM
(Ps 78,35; Iz 12,2)

W. Przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, * Bóg Najwyższy jest ich Zbawicielem.

K. Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. W. Bóg Najwyższy jest ich Zbawicielem.

góra

.

II CZYTANIE

Z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II

("Lumen Pentium", n. 2, 3, 7)

Posłannictwo i Dzieło Chrystusa Pana

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Przedwieczny Ojciec na skutek najzupełniej wolnego i tajemniczego zamysłu swej mądrości i dobroci, stworzył świat cały, a ludzi postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym. Nie opuścił ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoc do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, Odkupiciela, "który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia". Wszystkich zaś wybranych Ojciec przed wiekami przewidział i przeznaczył, aby się stali podobni do Syna Jego, który miał być pierworodnym pomiędzy wielu braćmi.

Przyszedł tedy Syn zesłany przez Ojca, który wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata i do przybrania za synów Bożych przeznaczył, ponieważ w Nim spodobało Mu się odnowić wszystko. Żeby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo Niebieskie na ziemi i objawił nam tajemnicę Ojca, a posłuszeństwem swym dokonał odkupienia. Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe już teraz obecne w tajemnicy, dzięki mocy Bożej rośnie w sposób widzialny w świecie. Znakiem tego początku i wzrastania jest Krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego, a zapowiedzią słowa Pana odnoszące się do Jego śmierci na Krzyżu: "A Ja, gdy wywyższony zostanę ponad ziemią, wszystkich do siebie pociągnę". Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na "Paschę naszą ofiarowany został Chrystus", dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Równocześnie w sakramencie chleba eucharystycznego uprzytamnia się i dokonuje jedność wiernych, którzy stanowią jedno Ciało w Chrystusie. Wszyscy ludzie powołani są do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy, do którego zdążamy.

Syn Boży w naturze ludzkiej z Nim zjednoczonej zwyciężając śmierć przez śmierć i zmartwychwstanie swoje, odkupił człowieka i przemienił w Boże stworzenie. Udzielając bowiem ducha swego, braci swoich ze wszystkich narodów ustanowił w sposób mistyczny jako Ciało swoje.

Głową tego Ciała jest Chrystus. On jest obrazem Boga niewidzialnego, w Nim stworzone zostało wszystko. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. On jest Głową Ciała, którym jest Kościół, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Wielkością mocy swojej panuje nad niebem i ziemią, a niedościgłą swą doskonałością i działaniem napełnia całe Ciało bogactwem swej chwały.

RESPONSORIUM
(2Kor 5,17-19)

W. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. + To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. * Wszystko zaś to pochodzi od Boga, / który pojednał nas z sobą przez Chrystusa / i zlecił nam posługę jednania.

K. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, / nam zaś przekazując słowo jednania. W. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, / który pojednał nas z sobą przez Chrystusa / i zlecił nam posługę jednania.

Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś swego Jednorodzonego Syna Odkupicielem świata i przez Niego litościwie przywróciłeś nas do życia, + spraw, abyśmy rozważając Jego zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, miłowali Ciebie nade wszystko * i na wieki radowali się owocami tego odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 18 lipca 2021
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
(1Kor 1,1-14)

Dziękczynienie wśród utrapień

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.

Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.

Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, coście czytali i coście zrozumieli. Mam nadzieję, że i do końca będziecie nas rozumieć tak, jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie, że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.

RESPONSORIUM
(Ps 94,18-19; 2Kor 1,5)

W. Wspiera mnie Twoja łaska, Panie; * Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, / Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.

K. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. W. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, / Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.

góra

.

II CZYTANIE

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika, do Magnezjan

(nr 1,1-5,2)

Trzeba być chrześcijaninem nie tylko z imienia

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Ignacy, zwany również Teoforem, Kościołowi w Magnezji nad Meandrem, błogosławionemu łaską Boga Ojca w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu, pozdrowienie oraz życzenia obfitego zbawienia w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie.

Skoro tylko dowiedziałem się o waszej doskonałej miłości względem Boga, uradowany wielce, postanowiłem przemówić do was w wierze Jezusa Chrystusa. Ozdobiony zaszczytnym imieniem, ja, więzień, śpiewam chwałę Kościołów i życzę im jedności z ciałem i duchem Jezusa Chrystusa, życiem naszym wiekuistym, życzę zjednoczenia w wierze i miłości, która jest ponad wszystkim, a zwłaszcza jedności z Jezusem i Ojcem. W Nim, opierając się i wyzwalając od wszelkich zakusów Księcia tego świata, zdołamy dojść do Boga.

Doznałem radości zobaczenia was w osobie waszego biskupa, zasłużonego przed Bogiem, Damasa, a także w osobach zacnych kapłanów: Bassusa i Apoloniusza oraz mego współsługi diakona Zotiona, którego obecnością obym się zawsze mógł cieszyć. Jest bowiem poddany biskupowi jak łasce Bożej, a kolegium prezbiterów - jak przykazaniom Jezusa Chrystusa.

Ale i wam nie godzi się nadużywać młodego wieku waszego biskupa, lecz ze względu na moc Boga, otoczyć go wszelką czcią. Dowiedziałem się zresztą, że święci kapłani nie nadużyli jego młodego wieku, ale roztropni w Bogu, poddali się biskupowi, nie tyle jemu, ale Ojcu Jezusa Chrystusa, który jest Biskupem wszystkich. Przeto dla chwały Tego, który nas umiłował, należy zachować posłuszeństwo bez jakiegokolwiek udawania; bo nie widzialnego biskupa się okłamuje, ale usiłuje się wprowadzić w błąd niewidzialnego. Sprawy te nie dotyczą tylko człowieka, ale Boga, który zna rzeczy ukryte.

Trzeba więc nie tylko nazywać się chrześcijaninem, ale być nim w rzeczywistości. Tymczasem istnieją tacy, którzy się powołują wprawdzie na biskupa, ale wszystko czynią bez niego. Tacy nie mogą mieć dobrego sumienia, a ich zgromadzenia nie są ważne ani zgodne z przykazaniem Pana.

Wszystko bowiem ma swój koniec i dwie rzeczy stoją przed nami: "śmierć i życie", a każdy pójdzie na "swoje miejsce". Podobnie jak dwie monety, jedna Boża, druga należąca do świata, a każda z nich ma własny swój znak: niewierni - znak tego świata, wierni zaś, którzy trwają w miłości - znak Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Jeśli na wzór Jego Męki nie jesteśmy gotowi umrzeć dla Niego, to nie ma w nas Jego życia.

RESPONSORIUM
(1Tm 4,12. 16. 15)

W. Wzorem bądź dla wiernych + w mowie, w obejściu, / w miłości, w wierze, w czystości. * To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, / i tych, którzy cię słuchają.

K. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. W. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, / i tych, którzy cię słuchają.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, + aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Szesnastą Niedzielę Zwykłą

18.07.2021r.

Jezus Chrystus dzisiaj gromadzi nas w tej wspólnocie wiary, aby pouczyć nas o tym, iż - jak to usłyszymy w liturgii słowa - to On "jest naszym pokojem". Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Jego pokoju w nas.

Za ofiary na potrzeby naszej parafii - serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory Niedzielne.

W tym tygodniu obchodzimy:
- w czwartek święto św. Marii Magdaleny,
- w piątek- święto św. Brygidy zakonnicy - patronki Europy,
- w sobotę - wspomnienie św. Kingi.

We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek
17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 18:00 Poradnia życia Rodzinnego dla Narzeczonych.

W sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W przyszłą niedzielę archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Krzysztofa. U nas po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów.

W sobotę 31 lipca o godz. 16.00 w ogrodzie farskim organizujmy mini festyn z okazji 10-lecia posługi ks. proboszcza w naszej parafii. Proboszcz zaprasza Wszystkich chętnych na kawę, kołocz i grilla. Uroczystość uświetni koncert Chorzowskiego Brass Bandu. Szczegóły na plakacie. Jeszcze raz Wszystkich zapraszamy.

Bóg zapłać Wszystkim, którzy włączyli się w coroczną wieczną adoracja Najświętszego Sakramentui ślubowaną pielgrzymkę do Piekar.

Są jeszcze wolne intencje w miesiącu lipcu, sierpniu i do końca roku. Przyjmujemy też intencje mszalne na rok 2022.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 931

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.