Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 30b(931b) rok XXI 25. lipca 2021 roku.

.

.

Niedziela, 25 lipca 2021
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 68,6. 7. 36)

Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, *
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.

Kolekta

Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, + spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Elizeusz rozmnaża chleb

(2 Krl 4,42-44)
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: "Podaj ludziom i niech jedzą!" Lecz sługa jego odrzekł: "Jakże to rozdzielę między stu ludzi?"

A on odpowiedział: "Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki". Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 145[144],10-11. 15-16. 17-18)
(R.: por. 16)

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

10 Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

15 Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
16 Ty otwierasz swą rękę * 
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * 
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

góra

.

Drugie czytanie

Usiłujcie zachować jedność

(Ef 4,1-6)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Łk 7,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus rozmnaża chleb

(J 6,1-15)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?" A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: "Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać".

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?"

Jezus zaś rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: "Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat". Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 25 lipca 2021
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
(2kor 7,2-16)

Paweł doznał pociechy z pokuty Koryntian

Bracia! Otwórzcie się dla nas! Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali. Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku. Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że radowałem się jeszcze bardziej.

A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się - nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu - jakąż wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany. Dlatego też choć napisałem wam, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was. Tak więc doznaliśmy pociechy.

A radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu. Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa. Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.

RESPONSORIUM
(2Kor 7,10. por. 9)

W. Smutek, który jest z Boga, + dokonuje nawrócenia ku zbawieniu; * Smutek zaś tego świata sprawia śmierć.

K. Zasmuciliśmy się po Bożemu, tak iż nie ponieśliśmy przez to żadnej szkody. W. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian
(Homilia 14,1-2)

Pełnia radości pośród utrapień

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Na nowo święty Paweł podejmuje temat miłości, łagodząc surowość napomnień. Kiedy bowiem upomniał ich i zganił, iż tak bardzo umiłowani, nie odpłacili mu podobną miłością, ale się od niego odwrócili i złączyli z ludźmi przewrotnymi, od razu łagodzi ostrość swych upomnień, mówiąc: "Otwórzcie się dla nas", to znaczy: Miłujcie nas. Prosi o niewielką łaskę, w dodatku bardziej pożyteczną dla tych, którzy wyświadczają, niż tych, którzy przyjmują. Nie powiedział: "Miłujcie nas", ale z wielką delikatnością: "Otwórzcie się dla nas".

Któż - powiada - usunął mnie z waszych serc? Kto wyrzucił? Dlaczego jest nam tak ciasno w waszych sercach? Ponieważ uprzednio powiedział: "Ciasno jest w waszych sercach", dlatego teraz wyraźnie mówi: "Otwórzcie się dla nas". W ten sposób na nowo zdobywa ich dla siebie. Nic bowiem tak bardzo nie skłania umiłowanego do miłości, jak świadomość, iż miłujący gorąco jej pragnie.

"Powiedziałem wam wcześniej - rzecze - iż jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne z nami życie". Potęga miłości wyraża się w tym, że nawet odrzucony przez ludzi, pragnie z nimi żyć i umierać. Nie jesteście w naszym sercu w zwyczajny sposób, ale tak, jak powiedziałem wcześniej. Zdarza się bowiem, iż ktoś kocha, ale w obliczu niebezpieczeństw odchodzi: otóż z nami tak nie jest.

"Pełen jestem pociechy". Jakiej pociechy? Tej, która pochodzi od was. Skoro bowiem powróciliście na właściwą drogę, sprawiliście radość swym postępowaniem. Rzeczą właściwą dla kochającego jest się żalić, iż nie dość jest się miłowanym, oraz obawiać, aby nadmiernymi wymówkami nie przysporzyć przykrości temu, kogo się kocha. Dlatego powiada: "Pełen jestem pociechy, opływam w radość".

To tak jak gdyby powiedział: "Bardzo się martwiłem z waszego powodu, ale oto uczyniliście dla mnie więcej, niż należało, a przez to sprawiliście mi radość. Nie tylko bowiem usunęliście przyczynę smutku, ale napełniliście obfitą pociechą".

Swą wielkość okazuje Paweł nie tylko w słowach: "opływam w radość", ale także dodanych zaraz potem: "w każdym ucisku". Tak wielka jest radość, której od was doznałem, iż największe nawet utrapienia nie są w stanie jej przysłonić; swą wielkością przewyższa wszystkie spotkane przykrości i nie pozwala poddać się zniechęceniu.

RESPONSORIUM
(2Kor 12,12. 15)

W. Dowody mojego apostolstwa okazały się pośród was * Przez wielką cierpliwość, / a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.

K. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet samego siebie wydam za dusze wasze. W. Przez wielką cierpliwość, / a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, + spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Siedemnastą Niedzielę Zwykłą

25.07.2021r.

Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas karmić chlebem na życie wieczne. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by nasz Pan faktycznie mógł w nich królować.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez Papieża Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. O godz. 16.00 Nieszpory. W ramach archidiecezjalnych uroczystości ku czci św. Krzysztofa po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu obchodzimy:
- poniedziałek - wspomnienie św. Joachima i Anny,
- czwartek - wspomnienie św. Marty,
- sobota - wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.

Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na msze św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W sobotę o godz. 16.00 w ogrodzie farskim organizujmy mini festyn - agapę - z okazji 10-lecia posługi ks. proboszcza w naszej parafii. Proboszcz zaprasza Wszystkich chętnych na kawę, kołocz i grilla. Uroczystość uświetni koncert Chorzowskiego Brass Bandu. Szczegóły na plakacie. Jeszcze raz Wszystkich zapraszamy. W niedzielę o godz. 12.00 ks. Proboszcz odprawi Mszę św. dziękczynną.

W niedzielę rozpoczniemy miesiąc sierpień - miesiąc abstynencji i trzeźwości. Będzie wystawiona Księga Trzeźwościowa. Zachęcamy do deklaracji.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 932

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.