Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 31b(932b) rok XXI 6. sierpnia 2021 roku.

Przemienienie Pańskie

Teksty liturgii Mszy św.
I Czytanie: Dn 7,9-10. 13-14
Albo: 2P 1,16-19;
Psalm:Ps 97,1-2. 5-6. 9;
Aklamacja: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie. (Mt 17,5c)
Ewangelia: Mk 9,2-10;
Pieśni: 701.1; W: 342; Pd: 325; K: 227; U: 299; Z: 322

.

góra

.

 
Ewangelia:

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się* wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza".

góra

.

.

Piątek, 6 sierpnia 2021
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok B)
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Mt 17,5)

W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, *
i odezwał się głos Ojca: *
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, *
Jego słuchajcie.

Kolekta

Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, + spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Szata Jego była biała jak śnieg

(Dn 7,9-10. 13-14)
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Albo:

Pierwsze czytanie

Słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba

(2P 1,16-19)
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 97[96],1-2. 5-6. 9)
(R.: por. 1a i 9a)

Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

1 Pan króluje, wesel się, ziemio, * 
radujcie się, liczne wyspy!
2 Obłok i ciemność wokół Niego, * 
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

5 Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, * 
przed obliczem Władcy całej ziemi.
6 Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa * 
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

9 Ponad całą ziemią * 
Ty jesteś wywyższony 
i nieskończenie wyższy *
od wszystkich bogów.

Refren: Pan Bóg króluje ponad całą ziemią.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 17,5c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

To jest mój Syn umiłowany

(Mk 9,2-10)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

góra

.

Piątek, 6 sierpnia 2021
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok B)
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, któryś Synem jest Boga,
Zbawcą i świata nadzieją,
Dzisiaj wstąpiłeś na górę,
Aby swą chwałę ukazać.

2 Twoje oblicze jaśnieje
Bardziej niż słońce na niebie,
Szaty są bielsze od śniegu,
Blask Cię otacza wieczności.

3 Mojżesz i Eliasz przy Tobie:
Prawo i prorok Przymierza
Świadczą, żeś Ojca jest Słowem,
Pełnią świętości i łaski.

4 Pozwól nam patrzeć na Ciebie
W świetle spokojnym Taboru,
Aby, gdy przyjdzie godzina,
Z Tobą podążyć na mękę.

5 Bądź uwielbiony na zawsze,
Panie, co serca przemieniasz;
Chwała niech będzie bez końca
Ojcu z miłości Płomieniem. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
(2Kor 3,7-4,6)

Chwała nowego przymierza w Chrystusie

Bracia! Jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy, a nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. Ale stępiały ich umysły.

I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

RESPONSORIUM
(1J 3,1. 2b)

W. Popatrzcie, + jaką miłością obdarzył nas Ojciec: * Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, / i rzeczywiście nimi jesteśmy.

K. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. W. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, / i rzeczywiście nimi jesteśmy.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Anastazego Synaickiego
na uroczystość Przemienienia Pańskiego

(Nn. 6-10: Melanges d'archeologie
et d'histoire 67 [1955] 241-244)

Dobrze nam tu być

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Jezus objawił uczniom tę tajemnicę na górze Tabor. Gdy wędrował wraz z nimi, uczył o królestwie i o swoim powtórnym przyjściu w chwale. Oni jednak, jak się zdaje, nie dowierzali temu, co mówił im o królestwie. Aby więc przyjęli ową naukę całym sercem, aby wydarzenia obecne pomogły im uwierzyć w przyszłe, Jezus okazał cudownie swe Bóstwo na górze Tabor jako zapowiedź i obraz królestwa Bożego. To tak jak gdyby mówił: "Aby upływający czas oczekiwania nie stał się przyczyną waszego niedowiarstwa, już teraz, w tej chwili {{zaprawdę, mówię wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego}} w chwale swojego Ojca".

Wykazując, że Chrystus mógł dokonać wszystkiego, co zechciał, ewangelista dodaje: "Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim". Oto są Boże cuda dzisiejszej uroczystości, oto zbawienne misterium dokonane dzisiaj dla nas na górze; gromadzi nas razem śmierć i uwielbienie Chrystusa. Abyśmy więc wraz z wybranymi spośród natchnionych przez Boga uczniów mogli wniknąć w głębię owych niewyrażalnych świętych misteriów, wsłuchajmy się w święty głos Boży, który z wysoka, ze szczytu góry, ustawicznie przyzywa nas do siebie.

Ku owej górze trzeba nam zatem podążać - odważę się powiedzieć - jak Jezus, który tam w niebie jest poprzednikiem naszym i wodzem. Wraz z Nim zajaśniejemy blaskiem, na który patrzeć potrafią jedynie oczy ducha. Odnowieni na duszy, upodobnieni do Jego obrazu, jako uczestnicy Bożej natury będziemy przysposobieni do życia wiecznego.

Biegnijmy tam ufni i radośni: wejdźmy w obłok podobnie jak Mojżesz i Eliasz, podobnie jak Jakub i Jan. Bądźmy jak Piotr, pochłonięci oglądaniem i kontemplacją Boga, przemienieni chwalebnym Przemienieniem, oddaleni od świata, oderwani od ziemi. Porzućmy ciało, pozostawmy stworzenia i zwróćmy się ku Stwórcy, do którego Piotr mówił w zachwycie: "Panie, dobrze nam tu być".

Bez wątpienia, Piotrze, rzeczywiście "dobrze nam tu być" z Jezusem i na zawsze tu pozostać. Cóż bardziej szczęśliwego, cóż wznioślejszego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? Oto każdy z nas mając Boga w swoim sercu, przemieniony na obraz Boży, niechaj zawoła z radością: "Dobrze nam tu być", gdzie wszystko wypełnione jest światłem, gdzie panuje szczęście, radość i wesele, gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą, gdzie ogląda się Boga (Chrystusa), gdzie On sam wraz z Ojcem gotuje dla siebie mieszkanie i przychodząc mówi: "Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie"; gdzie wraz z Chrystusem znajdują się i gromadzą skarby dóbr wiecznych, gdzie jakby w zwierciadle ukazują się pierwociny i obrazy przyszłych wieków.

RESPONSORIUM
(Mt 17,2. 3; por. Łk 9,32. 34)

W. Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce. * A uczniowie widząc Jego chwałę, / upadli na twarz i bardzo się zlękli.

K. Ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. W. A uczniowie widząc Jego chwałę, / upadli na twarz i bardzo się zlękli.

Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, + spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, * stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Osiemnastą Niedzielę Zwykłą

1.08.2021r.

"Nowy Człowiek" - o którym pisze św. Paweł - wie, że już żyje życiem wiecznym, dlatego uwalnia się od zniewoleń. Dzisiaj rozpoczynamy miesiąc sierpień - miesiąc abstynencji i trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Zachęcamy do deklaracji.

Kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Za wszystkie ofiary "Bóg zapłać".

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu obchodzimy:
- w środę - wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a,
- w piątek - święto Przemienienia Pańskiego.

W poniedziałek przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.

We wtorek na Mszę wieczorną i nabożeństwo zapraszamy Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W I czwartek
8.00 Msza św. w intencji Ojca św. i duchowieństwa oraz o nowe powołania; po Mszy nabożeństwo.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi (także w sobotę).

W I piątek
8.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian; po Mszy nabożeństwo.

W I sobotę
8.00 Msza św. wynagradzająca do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; po Mszy nabożeństwo.
9.00 będziemy odwiedzać chorych. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii lub w kancelarii.
19.00 Nauka Chrzcielna.

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia.

Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim, którzy wzięli udział w naszej Agapie - mini festynie w ogrodzie farskim.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 933

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.