Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 37aa(938aa) rok XXI 12. września 2021 roku.

.

Niedziela, 12 września 2021
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Ezechiela
(Ez 1,3-14. 22-28a)

Wizja chwały Pańskiej w ziemi wygnania

Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.

Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza i skrzydła owych czterech istot - skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie - nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie.

Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła; oblicza ich i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził; idąc nie odwracały się.

W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem jak gdyby błyskawice.

Nad głowami tych istot żyjących było coś jakby sklepienie niebieskie, jakby kryształ lśniący, rozpostarty ponad ich głowami, ku górze. Pod sklepieniem skrzydła ich były wzniesione, jedno obok drugiego; każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie.

Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos; gdy stały, skrzydła miały opuszczone.

Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej.

RESPONSORIUM
(por. Ez 1,26; 3,12; Ap 5,13b)

W. Zobaczyłem coś, co miało kształt tronu, + a na nim jakby zarys postaci człowieka / i usłyszałem odgłos jakby ogromnego grzmotu: * Błogosławiona chwała Pana w świętym Jego przybytku.

K. Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków. W. Błogosławiona chwała Pana w świętym Jego przybytku.

góra

.

II CZYTANIE

Początek kazania św. Augustyna, biskupa, O pasterzach
(Kazanie 46,1-2)

Jesteśmy chrześcijanami, a zarazem pasterzami

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Nie po raz pierwszy dowiadujecie się, iż cała nasza nadzieja złożona jest w Chrystusie i że On sam jest naszą prawdziwą i zbawienną chwałą. Wszak jesteście w owczarni Tego, który strzeże i pasie Izraela. Ponieważ jednak istnieją tacy pasterze, którzy pragną nazywać się pasterzami, ale obowiązków pasterzy wypełniać nie chcą, przypomnijmy słowa powiedziane im przez proroka. Słuchajcie więc z uwagą, my zaś będziemy słuchać z bojaźnią.

"Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela i powiedz im". Właśnie przed chwilą usłyszeliśmy ten wyjątek, i dlatego postanowiliśmy o nim do was mówić. Bóg udzieli pomocy, abyśmy powiedzieli prawdę, jeśli nie zechcemy szukać jej u siebie. Gdybyśmy bowiem głosili własną naukę, bylibyśmy pasterzami, którzy pasą siebie samych, a nie owce. Jeśli natomiast głosimy Jego naukę, On jest waszym Pasterzem, kimkolwiek byłby pośrednik. "Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec?" Oznacza to, iż prawdziwi pasterze nie powinni paść siebie, ale owce. I to jest pierwszy powód, dla którego pasterze spotykają się z naganą; pasą siebie, a nie owce. Którzy to są, co siebie samych pasą? To ci, o których Apostoł powiada: "Wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa".

My zaś, których Pan w swej dobroci, a nie dzięki naszym zasługom postawił na miejscu zobowiązującym do złożenia trudnego rachunku, powinniśmy jasno rozróżniać dwie sprawy: jedno, że jesteśmy chrześcijanami, drugie, że jesteśmy pasterzami. To, że jesteśmy chrześcijanami, dotyczy nas samych; że zaś jesteśmy pasterzami, odnosi się do was. Jako chrześcijanie mamy zabiegać o własne zbawienie, jako pasterze powinniśmy troszczyć się wyłącznie o wasze dobro.

Wielu jest chrześcijan, którzy nie są pasterzami. Zmierzają do Boga łatwiejszą - jak się zdaje - drogą i tym prędzej, im mniejszy dźwigają ciężar. My zaś, jako chrześcijanie, mamy zdać Bogu rachunek z własnego życia; ale ponadto jesteśmy pasterzami i dlatego będziemy składać rachunek również z naszego pasterzowania.

RESPONSORIUM
(Ps 23,1-2. 3)

W. Pan jest moim pasterzem: + niczego mi nie braknie; * Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

K. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę. W. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, + wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 12 września 2021
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Syr 36,15-16)

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, * aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. * Wysłuchaj prośby swojego sługi * oraz ludu Twojego.

Kolekta

Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, + wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

(Iz 50,5-9a)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 116A[114],1b-2. 3-4. 5-6. 8-9)
(R.: por. 9)

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Albo: Alleluja.

1 Miłuję Pana, albowiem usłyszał * 
głos mego błagania,
2 bo skłonił ku mnie swe ucho * 
w dniu, w którym wołałem.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Albo: Alleluja.

3 Oplotły mnie więzy śmierci, + 
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
4 Ale wezwałem imienia Pana: * 
"Panie, ratuj moje życie!"

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Albo: Alleluja.

5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, * 
Bóg nasz jest miłosierny.
6 Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Albo: Alleluja.

8 Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, * 
oczy od łez, nogi od upadku.
9 Będę chodził w obecności Pana * 
w krainie żyjących.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

(Jk 2,14-18)
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Ga 6,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Zapowiedź męki Chrystusa

(Mk 8,27-35)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"

Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".

On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej

12.09.2021r.

Gromadząc się na Eucharystii, wyznajemy, że Jezus jest Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go w niesieniu krzyża w codzienności, jak to czynili beatyfikowani dzisiaj Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka?

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać .

Dzisiaj w naszej archidiecezji po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka na pomoc pokrzywdzonym Afganistanie. Nieszpory o godz. 18.15. Zapraszamy.

W poniedziałki o godz. 17.00 w salkach będzie religia dla dzieci przedszkolnych z przygotowaniem do Wczesnej Komunii św. Zapraszamy dzieci 5 i 6 letnie. W tym dniu przypada Dzień Fatimski. Rozpoczniemy o 17.40 rozśpiewaniem ku czci Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. rozważania, Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy.

We wtorek wieczorem nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym dniu obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na Mszach poświęcimy krzyże przyniesione przez wiernych. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych. W ramach jedności międzyparafialnej Parafia św. Piusa X wraz z parafią św. Jadwigi i naszą organizuje przy krzyżu obok SP 30 przy ul. Chryzantem o godz. 19.00 nabożeństwo z poświęceniem krzyży. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

W środę wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W czwartek wspominamy św. Korneliusza i Cypriana.
Zgodnie z prośbą ks. Arcybiskupa, w czwartek na wieczorną Mszę św. zapraszamy Członków wszystkich wspólnot przyparafialnych. Zapraszamy Członków Żywego Różańca i grup modlitewnych, Radę Parafialną, Domowy Kościół, Oazę, Ministrantów i Dzieci Maryi na Mszę rozesłania.
O godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.
O godz. 19.00 w czwartek w kościele spotkanie dzieci klas III, które w maju przystąpią do I Komunii św. Szczególnie zapraszamy Rodziców.

W piątek po Mszy porannej zapraszamy chętnych na salki Herbatkę u Tadka.
O godz. 16.45 spowiedź i o 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W sobotę obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży.

W dniach: 23.09, 24.09, 30.09 i 01.10 o godz. 19.00 odbędą się Nauki Przedmałżeńskie.

W niedzielę 26.09 o godz. 17.15 odbędzie się Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

góra

CD 938b

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.