Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 38b(939b) rok XXI 19. września 2021 roku.

.

19.09.2021r.
MILCZENIE I SŁOWO DROGĄ EWANGELIZACJI
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Słowo i milczenie. Nauczyć się komunikowania znaczy zdobyć umiejętność słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy pracują na polu ewangelizacji: zarówno milczenie, jak i słowo są istotnymi i nieodłącznymi elementami działań podejmowanych przez Kościół w dziedzinie środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa we współczesnym świecie.

fragment. z orędzia Benedykta XVI
na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
ogłoszonego w Watykanie, 14 stycznia 2012r.,
w święto św. Franciszka Salezego

Ostatnio w programach telewizyjnych pojawiło się wiele chętnie oglądanych seriali o klasztorach albo plebaniach, które przedstawiają często sympatyczny, choć niekiedy też irytujący obraz Kościoła. Seriale te oczywiście są tylko pewnym aspektem relacji: religia - media. Oprócz tego rodzaju "obcych" prezentacji religii w mediach znajduje się w nich wiele jej samoprezentacji: radiowe i telewizyjne transmisje Mszy Świętej i innych uroczystości, transmisje pielgrzymek papieskich, serwisy informacyjne, a nawet własne stacje radiowe i telewizyjne z całodobowym programem.

Nie tak widocznym jak religia w mediach, ale znacznie bardziej brzemiennym w skutkach jest fakt, że media - a odnosi się to przede wszystkim do telewizji - same stają się religią: nieodzowny towarzysz codzienności, który kształtuje umysły, interpretuje życie i nadaje orientację. Ta "religia doczesności" stanowi dla Kościoła wyzwanie, na które nie powinien reagować krytyką kultury ani jej dewaluować, ale poważnie potraktować jako wyraz współczesnego poszukiwania sensu i dzisiejszych tęsknot, aby z orędziem chrześcijańskim - również w mediach - móc okazać się atrakcyjnym.

Parafianin Nr 31 (538) rok XII 16 września 2012 roku.

góra

.

Niedziela, 19 września 2021
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Ezechiela
(Ez 24,15-27)

Życie proroka znakiem dla ludu

Pan skierował do mnie te słowa: "Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jakby po umarłym, zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby".

Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona, i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie: "Czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz?" Wówczas powiedziałem do nich: Pan skierował do mnie te słowa: "Powiedz domowi Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak Ja uczyniłem: brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Pan.

O tak, synu człowieczy, prawdą jest, że w ów dzień, w którym zabiorę im to, co stanowiło ich siłę, ich dumną ozdobę, radość ich oczu, tęsknotę ich serc - ich synów i córki - że w ów dzień przyjdzie do ciebie zbieg, by donieść o tym twoim uszom. W ów dzień otworzą się usta twoje przed zbiegiem, aby mówić. Będziesz mówił i nie będziesz już niemy: Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan".

RESPONSORIUM
(Ez 24,24; Jl 2,13)

W. Ezechiel będzie dla was znakiem. + To, co on uczynił, będziecie i wy czynili. * I poznacie, że Ja jestem Pan.

K. Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty, i nawróćcie się do Pana Boga waszego. W. I poznacie, że Ja jestem Pan.

góra

.

Kazanie św. Augustyna, biskupa, O pasterzach
(Kazanie 46,13)

Chrześcijanie słabi

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Pan mówi: "Słabej nie umacnialiście". Mówi tak do złych i nieprawdziwych pasterzy, do tych, którzy szukają własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa. Korzystają z mleka i wełny, ale nie troszczą się o owce, nie umacniają słabych. Między tymi, które są słabe, czyli wątłe (bo także chore nazywa się słabymi), a zatem pomiędzy owcą słabą a chorą, to jest taką, której coś dolega, istnieje następująca - jak sądzę - różnica. Postaramy się ją ukazać, jak umiemy. Przy większej, być może, staranności potrafilibyśmy uczynić to lepiej my sami albo też ktoś bardziej doświadczony i o jaśniejszym umyśle. Tymczasem jednak, abyście nie ulegali błędom, powiem, co myślę, opierając się na słowach Pisma św. W wypadku człowieka słabego lękać się trzeba, aby nie spotkała go pokusa i nie załamała. Kto zaś jest chory, już niedomaga z powodu jakiejś pożądliwości powstrzymującej przed wkroczeniem na Bożą drogę i oddaniem się na służbę Chrystusa.

Spójrzcie na tych, którzy pragną żyć dobrze, którzy postanawiają żyć dobrze, ale nie tak bardzo umieją znosić zło, jak czynić dobro. Tymczasem siła chrześcijanina to nie tylko czynienie dobra, ale także znoszenie zła. Ci zatem, którzy zdają się być gorliwymi w czynieniu dobra, lecz nie umieją ani nie chcą znosić pojawiających się cierpień, należą do ludzi słabych. Tacy zaś, którzy miłując świat, na skutek jakiejś pożądliwości są odrywani od czynów dobrych, to chorzy i ociężali. Choroba zdaje się odbierać im wszystkie siły, tak iż nic dobrego nie potrafią czynić.

Takim właśnie na duszy był ów paralityk, którego niosący nie mogli stawić przed Panem. Zdjęli przeto dach i położyli chorego przed Nim. Także i ty powinieneś tak postąpić, jeśli chcesz dokonać w duszy tego samego: trzeba zdjąć dach i złożyć przed Panem duszę sparaliżowaną, unieruchomioną we wszystkich swych członkach, osłabioną chorobliwą pożądliwością. Jeśli przeto wszystkie członki są nieruchome i nastąpił paraliż wewnętrzny, uniemożliwiający przyjście do Lekarza - być może Lekarz jest ukryty i znajduje się wewnątrz: jest nim prawdziwe znaczenie ukryte w Piśmie - wówczas odsłaniając to, co zakryte, otwórz dach i połóż paralityka.

Słyszeliście , jaki wyrzut spotkał tych, którzy zaniedbują to czynić i nie czynią: "Słabej nie umacnialiście, skaleczonej nie opatrywaliście". Mówiliśmy już o tym. Złamany był człowiek lękiem wobec grożących doświadczeń. Lekarstwem na złamanie są słowa pociechy: "Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, ale zsyłając pokusę, wskaże równocześnie sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać".

RESPONSORIUM
(1Kor 9,22-23)

W. Dla słabych stałem się jak słaby, + by pozyskać słabych. * Stałem się wszystkim dla wszystkich, / żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.

K. Wszystko czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. W. Stałem się wszystkim dla wszystkich, / żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 19 września 2021
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, *
w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, *
Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

Kolekta

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się za nim

(Mdr 2,12. 17-20)
Czytanie z Księgi Mądrości

Bezbożni mówili:
"Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności.

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników.

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 54[53],3-4. 5. 6 i 8)
(R.: por. 6b)

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

3 Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
4 Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

5 Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

6 Oto mi Bóg dopomaga, * 
Pan podtrzymuje me życie.
8 Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

góra

.

Drugie czytanie

Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

(Jk 3,16-4,3)
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Najmilsi:
Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. 2Tes 2,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jeśli ktoś chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich

(Mk 9,30-37)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwudziestą Piątą Niedzielę Zwykła

19.09.2021r.

Przejście Jezusa Chrystusa przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne na godz. 18.15.

W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszamy na religię z przygotowaniem do Wczesnej Komunii św. dla 5 i 6-latków.

We wtorek obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i ewangelisty. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Mszę wieczorną i nabożeństwo. O godz. 19.00 na probostwie zebranie Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy.

W czwartek wspominamy św. O. Pio z Pietrelciny.

W czwartek i sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. od godz. 17.30.

W piątek o 16.45 spowiedź św. dla dzieci, a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W dniach: 23.09, 24.09, 30.09 i 01.10 o godz. 19.00 odbędą się Nauki Przedmałżeńskie.

W niedzielę 26.09 o godz. 17.15 odbędzie się Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

W przyszłą niedzielę imieniny obchodzi ks. Abp Senior Damian Zimoń. Polecamy go pamięci modlitewnej.

góra

następny Nr 940

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.