Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 41b(942b) rok XXI 10. października 2021 roku.

.

.

Niedziela, 10 października 2021
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Ps 130,2-4)

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, *
Panie, któż się ostoi. *
Ale Ty, nasz Boże, * udzielasz przebaczenia.

Kolekta

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Mądrość to skarb najcenniejszy

(Mdr 7,7-11)
Czytanie z Księgi Mądrości

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto.

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 90[89},12-13. 14-15. 16-17)
(R.: por. 14a)

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

12 Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
13 Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

14 Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
15 Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, * 
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

16 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
17 Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami +
i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

góra

.

Drugie czytanie

Skuteczność słowa Bożego

(Hbr 4,12-13)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Oto słowo Boże.

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Rada dobrowolnego ubóstwa

(Mk 10,17-30) dłuższa
(Mk 10,17-27) krótsza
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"

Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę".

On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości".

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: "Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego". Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego".
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?"

Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe".

Koniec krótszej perykopy

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą".

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

Niedziela, 10 października 2021
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Aggeusza
(Ag 1,1- 2,9)

Zachęta do odbudowania świątyni.
Chwała przyszłej świątyni

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: "Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: {{Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański}}". Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: "Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka!

Tak mówi Pan Zastępów: Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy i to niewiele znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem! Dlaczego tak się dzieje? Wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk".

Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza - jako że wysłał go ich Pan Bóg - i lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: "Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana".

Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu: przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku rządów króla Dariusza.

Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: "Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także Reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było?

Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!

Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd! Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom - mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej - mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju" - wyrocznia Pana Zastępów.

RESPONSORIUM
(por. Ag 1,8; Iz 56,7)

W. Pan mówi: Wyjdźcie na górę + i budujcie dom, * Bym sobie w nim upodobał.

K. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. W. Bym sobie w nim upodobał.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do Księgi Aggeusza
(rozdz. 14)

Moje imię jest sławione między narodami

Zakładki: 1. 2. 3.

W chwili przyjścia naszego Zbawiciela świątynia Boża objawiła się w sposób nieporównanie chwalebny; o tyle wspanialsza i wznioślejsza od dawnej, o ile kult starotestamentalny różni się od kultu chrześcijańskiego i ewangelicznego, a zapowiedź od rzeczywistości.

Na ten temat - jak sądzę - można powiedzieć, co następuje. Świątynia była jedna, i tylko w Jerozolimie. Ofiary sprawował w niej jeden lud izraelski. Odkąd jednak Jednorodzony Syn stał się nam podobny, chociaż był "Bogiem i Panem, oświecił nas" - jak powiada Pismo, odtąd cały świat napełnił się świątyniami i niezliczonymi czcicielami, którzy duchowymi ofiarami i kadzidłami wielbią Boga wszechświata. To właśnie, jak sądzę, zapowiadał Malachiasz w imieniu Boga: "Ja jestem wielkim Królem - mówi Pan - imię moje będzie sławione między narodami, a na każdym miejscu składany będzie mojemu imieniu dar kadzielny i ofiara czysta".

Tak więc wspaniałość nowej świątyni, czyli Kościoła, będzie o wiele bogatsza. Tym, którzy zabiegają i trudzą się przy budowie tej świątyni, zostanie udzielony od Boga dar i nagroda z nieba - Chrystus. On jest dla wszystkich pokojem i "przez Niego mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca". Pan zapowiada to w słowach: "Na tym miejscu udzielę pokoju, pokoju duszy, jako nagrody dla pracujących przy budowie tej świątyni". Na innym miejscu mówi także Chrystus: "Pokój mój daję wam". O tym, jak bardzo jest on pożyteczny, poucza święty Paweł: "Pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli". Także Izajasz, mędrzec, modlił się słowami: "Panie nasz, Boże, użycz nam pokoju, albowiem Ty odpłacasz wszystkie nasze czyny". Ci bowiem, co raz się stali godni pokoju Chrystusa, potrafią zachować swą duszę i skierować swe myśli ku przestrzeganiu cnoty.

Tak więc każdemu, kto buduje, obiecany jest pokój. Czy to gdy buduje Kościół, i jako mistagog wprowadzający w święte misteria postawiony jest na czele rodziny Bożej, czy też gdy doskonali własną duszę stając się żywym i duchowym kamieniem "świątyni Boga w Duchu", jako nagrodę osiągnie z łatwością zbawienie własnej duszy.

RESPONSORIUM
(Ps 84,5; Za 2,15)

W. Szczęśliwi, + którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * Nieustannie wielbiąc Ciebie.

K. Liczne narody przyznają się do Ciebie, Panie, i będą Twoim ludem. W. Nieustannie wielbiąc Ciebie.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen..

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwudziestą Ósma Niedzielę Zwykłą

10.10.2021r.

Eucharystia znaczy dziękczynienie. Niech udział w tej Mszy św. będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Jego dary. Przeżywając Dzień Papieski, dziękujmy za dar świętego Jana Pawła II, za świadectwo jego wiary i orędownictwo w niebie. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.

Za ofiary - Bóg zapłać.

Po mszach św. zbierane są przed kościołem ofiary na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Dzisiaj o godz. 18.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
Po Mszach św. młodzież oazowa zaprasza na papieskie kremówki. W ten sposób wspieramy ich udział w rekolekcjach oazowych.

W tygodniu nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15, w piątek o 17.45 - serdecznie zapraszamy.

Przez cały poniedziałek, wtorek, a w środę do godz. 12.00 prowadzimy zbiórkę elektrośmieci - zużytego sprzętu elektrycznego, by wspierać Siostry Loretanki na Misjach na Wschodzie. Tradycyjnie można to składać na placu za probostwem.

We wtorek o godz. 19.00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich Rodzice mają spotkanie formacyjne.

W środę przypada Dzień Fatimski. O 17.15 odmawiamy Różaniec. Po Mszy św. rozważania fatimskie, procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i relikwiami świętych Pastuszków i błogosławieństwo sakramentalne.

W czwartek i sobotę okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy w minionym roku szkolnym przygotowywali się do Bierzmowania w dniu 21 października, ma swoje spotkanie organizacyjne w czwartek 14 października o godz. 19.00.

W piątek po Mszy porannej w salce Herbatka u Tadka.
O 17.00 Msza wieczorna - szkolna.

Obchody liturgiczne tygodnia:
- środa - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego,
- czwartek - wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque,
- piątek - wspomnienie św. Teresy od Jezusa,
- sobota - uroczystość św. Jadwigi Śląskiej.

góra

następny Nr 943

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.