Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 46b(947b) rok XXI 14. listopada 2021 roku.

.

.

Niedziela, 14 listopada 2021
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Jr 29,11. 12. 14)

Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, + albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

(Dn 12,1-3)
Czytanie z Księgi proroka Daniela

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 16[15],5 i 8. 9-10. 11)
(R.: por. 1b)

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

5 Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 
to On mój los zabezpiecza.
8 Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

9 Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
10 bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

11 Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

góra

.

Drugie czytanie

Skuteczność ofiary Chrystusa

(Hbr 10,11-14. 18)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.

Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, "aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy". Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Łk 21,36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Sąd ostateczny

(Mk 13,24-32)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
{{W owe dni, po wielkim ucisku, "słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie" zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i "zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba".

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 14 listopada 2021
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Joela
(Jl 2,21-3,5)

O czasach ostatecznych

To mówi Pan: Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą.

I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Wówczas naprawdę będziecie mogli się najeść do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony.

I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.

Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan.

RESPONSORIUM
(Łk 21,25. 31; Mk 13,33)

W. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, + a na ziemi trwoga narodów. * Gdy ujrzycie, że to się dzieje, / wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.

K. Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. W. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, / wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów

(Ps 94,14. 15)

Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu przyjściu,
abyśmy nie musieli obawiać się drugiego

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

"Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię". Raz już przyszedł, a przyjdzie powtórnie. Najpierw Jego głos zabrzmiał w Ewangelii: "Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich". Dlaczego: "Odtąd"? Czy Pan nie przybędzie później, gdy podniosą lament wszystkie ludy ziemi? Przybył wcześniej w swych głosicielach i napełnił cały świat.

Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu Jego przyjściu, abyśmy nie lękali się drugiego.

Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć światu. Co to znaczy? Znaczy to, aby posiadać doczesne dobra tak, jakby się ich nie posiadało. Tak bowiem mówi Apostoł: "Zresztą, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, byli jakby nieżonaci; ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci zaś, co się radują, jak gdyby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, jak gdyby nie używali; przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień". Ten, kto jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może (e09bz3) bardziej miłujemy nasze grzechy? Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy Tego, który przyjdzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie oznacza, że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przygotowanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza.

"I rozradują się wszystkie drzewa leśne". Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby sądzić ziemię. Ci, którzy za pierwszym Jego przyjściem uwierzyli, "że przyjdzie", spotkają Go rozradowani.

"Będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy". Co znaczy: ze słusznością i według prawdy? Zgromadzi wokół siebie swoich wybranych na sąd, pozostałych zaś oddzieli; jednych zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Cóż bowiem bardziej słuszne i odpowiadające prawdzie, jeśli nie to, aby ci, którzy przed przyjściem Sędziego nie chcieli być miłosierni, nie spodziewali się miłosierdzia od Sędziego, gdy przyjdzie. Ci zaś, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Do tych po prawicy powie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata". I przypomni czyny miłosierdzia:

"Byłem głodny, a daliście Mi jeść, pragnąłem, a daliście Mi pić", i tak dalej.

Tym zaś z lewej strony cóż wypomni? Że nie chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co z nimi? "Idźcie w ogień wieczny". Ta straszna nowina wywoła wielki lament. Ale cóż powiada inny psalm: "W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy; nie będzie się lękał złej nowiny". Jakaż to zła nowina? "Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom". Kogo uraduje nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy - ze słusznością; to znaczy - według prawdy.

Czyż dlatego, że jesteś niesprawiedliwy, Sędzia nie będzie sprawiedliwy? Albo dlatego, że jesteś kłamcą, Prawda przestanie być prawdomówną? Jeśli jednak pragniesz dostąpić miłosierdzia, bądź i ty miłosierny. Daruj, jeśli ktoś cię obraził; podziel się tym, czego masz pod dostatkiem. Zresztą, czymże się dzielisz, jeśli nie tym, co otrzymałeś od Pana? Gdybyś darował ze swego, byłaby to hojność z twojej strony, ponieważ jednak dajesz Jego własność, twój czyn jest oddawaniem. "Cóż bowiem masz, czego byś nie otrzymał?" Oto ofiary najbardziej miłe Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokój, miłość. Jeśli przeto starać się o nie będziemy, w pokoju oczekiwać możemy Sędziego, który "będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy".

RESPONSORIUM
(Mt 16,27; Ps 96,13)

W. Syn Człowieczy przyjdzie + w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi * I wtedy odda każdemu według jego postępowania.

K. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej prawdy. W. I wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, + albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Trzydziestą Trzecia Niedzielę Zwykłą

14.11.2021r.

Przeżywamy w naszej parafii Kiermasz z racji 152 rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękujmy Bogu, za naszą świątynie, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni.

Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich, a w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej. Po mszach przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach.

Kolekta specjalna na ten cel. Za ofiary - Bóg zapłać.

Dziś o 18.15 ostatnia modlitwa różańcowa za Zmarłych Zalecanych. Zapraszamy.

Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek i w sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek po Mszy porannej Herbatka u Tadka.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu o godz. 11.00 uroczysta Msza św. w intencji Proboszcza Seniora ks. Józefa Mazura z okazji jego 50 rocznicy święceń kapłańskich i 75 rocznica urodzin. Gościć będziemy księży z rocznika święceń Jubilata. Kolekta na potrzeby archidiecezji.

14.11.2021r. Światowy Dzień Ubogich 2017r.; 2018r.; 2019r.; 2020r. 2021r.;

góra

następny Nr 948

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.