Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 48b(949b) rok XXII 28. listopada 2021 roku.

.

.

Niedziela, 28 listopada 2021
I NIEDZIELA ADWENTU C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 25,1-3)

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. * Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, * nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * nie będzie zawstydzony.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, + a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Potomek Dawida
będzie wymierzał sprawiedliwość

(Jr 33,14-16)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan:
"Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 25[24],4-5. 8-9. 10 i 14)
(R.: por. 1b)

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
5 Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

8 Dobry jest Pan i łaskawy, * 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 
dla strzegących Jego praw i przymierza.
14 Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom * 
i objawia im swoje przymierze.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

góra

.

Drugie czytanie

Utwierdzenie w świętości
na przyjście Chrystusa

(1Tes 3,12-4,2)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu - jak już zresztą postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Ps 85[84],8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Oczekiwanie na powtórne
przyjście Chrystusa

(Łk 21,25-28. 34-36)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 28 listopada 2021
I NIEDZIELA ADWENTU C

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

2 Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

3 Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

4 Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

5 Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Izajasza
(Iz 1,1-18)

Skarcenie ludu

Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.

Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: "Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela; Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie".

Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, wstecz się odwrócili.

Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce, i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą.

Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach; spustoszenie jak po zagładzie Sodomy.

Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy do Gomory.

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!

"Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?

Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.

Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna".

RESPONSORIUM
(Iz 1,16. 18. 17)

W. Obmyjcie się i oczyśćcie, / usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. * Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg wybieleją.

K. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszczcie się o sprawiedliwość. W. Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg wybieleją.

góra

.

II CZYTANIE

Z katechez św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 15, 1-3)

O podwójnym przyjściu Chrystusa

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Głosimy przyjście Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania.

Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze - ukryte, jak rosy na runo; drugie - jawne, to, które nastąpi.

Za pierwszym przyjściem został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami aniołów. Dlatego nie poprzestajemy na pierwszym Jego przyjściu, lecz wyczekujemy także i drugiego. Za pierwszym mówiliśmy: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". To samo powiemy i za drugim, a wychodząc z aniołami naprzeciw Panu, oddamy Mu hołd, wołając: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Przyjdzie więc Zbawiciel nie po to, aby Go sądzono, lecz po to, by wezwać na sąd tych, przez których niegdyś był postawiony przed sądem. Gdy wtedy był sądzony - milczał; teraz zaś przypomni owym zbrodniarzom, jak haniebnie się z Nim obeszli wiodąc Go na krzyż, i powie: "To uczyniłeś, a Ja milczałem".

Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pełen dobroci, przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, będą musieli poddać się Jego władzy.

To podwójne przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: "Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże. Albowiem jest On jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie wtedy, jakby miał przetapiać i oczyszczać".

O podwójnym przyjściu Pana pisze i apostoł Paweł w Liście do Tytusa: "Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa". Jak widzimy, rozróżnia tu Paweł pierwsze i drugie przyjście. Za pierwsze dzięki czyni; drugiego zaś oczekujemy. Dlatego, jak to nam zostało przekazane, wierzymy i wyznajemy Tego, "który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca".

Przyjdzie więc z nieba nasz Pan, Jezus Chrystus. Przyjdzie w chwale przy końcu świata, w dniu ostatecznym. Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, będzie odnowione.

RESPONSORIUM
(por. Ps 49,3; 80,2; 24,7. 9)

W. Patrząc z daleka, + widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok okrywający całą ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy, * Który ma panować nad ludem Izraela?

K. Wszyscy mieszkańcy ziemi i synowie ludzcy, / zarówno bogaci, jak i ubodzy, W. Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając:

K. Usłysz, Pasterzu Izraela, / który jak owce wiedziesz ród Józefa. W. Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy?

K. Otwórzcie, książęta, wasze bramy, / unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały. W. Który ma panować nad ludem Izraela.

K. Patrząc z daleka, W. Widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok okrywający całą ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy, * który ma panować nad ludem Izraela?

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli, + aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem * i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na I Niedzielę Adwentu

28.11.2021r.

Na początku Adwentu - Czasu Oczekiwania - Chrystus wzywa nas do czujności. Przez uczestnictwo w Eucharystii pozwólmy Bogu, by nas przeniknął i uzdolnił do odczytania Jego znaków w codzienności.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Po mszach przed kościołem zbiórka na rzecz migrantów z granicy polsko - białoruskiej. Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Po Mszach św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Z racji kolędy Nieszporów nie będzie.

Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

W tym roku Roraty w formie tradycyjnej. Od poniedziałku do czwartku o 18.00, a w piątek o 17.00. Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami. Jak zawsze wiele ciekawostek, konkursy i nagrody.

We wtorek Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

W I czwartek
07.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania.
08.00 Msza św. w tej intencji.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek
07.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.
17.00 Msza św. szkolna - Roraty.

W I sobotę
07.30 nabożeństwo z modlitwą różańcową ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę przypada wspomnienie św. Barbary. Górników w mundurach i ich rodziny jak również emerytów górniczych zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz.8.00. Zapraszamy górników do asysty przy prezbiterium.
O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła, a po mszach przed kościołem zbiórka za Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Przypominamy, iż w tym roku wracamy do tradycyjnych Odwiedzin Duszpasterskich - Kolędy. Spotkanie z kapłanem jest jak zawsze dobrowolne. W związku z sytuacją pandemiczną kapłan będzie chodził sam, zawsze w maseczce, dezynfekując ręce i nie podając ręki na powitanie. Rozumiemy wiernych, którzy w trosce o zdrowie zrezygnują z odwiedzin. Na koniec planujemy Msze z błogosławieństwem w intencji Wszystkich, szczególnie Tych, którzy nie mogli przyjąć Kolędy. W niepewnej sytuacji planujemy tylko z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W sobotę 11.12 planujemy przy kościele zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

* * *

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.
Rozpoczynamy o godz. 14.00:

27.11.2021 - sobota
* Nałkowskiej 4a (od 1-32) i 4 (od 15-1)
* Nałkowskiej 4b (od 1-32) i 4 (od 32-16)

28.11.2021 - niedziela
* Nałkowskiej 6 (od 33-1) i 6a (od 33-19)
* Nałkowskiej 6b (od 32 - 1) i 6b (od 18-1)

04.12.2021 - sobota
* Domy Jednorodzinne: Nałkowskiej, Norwida, Magazynowa
* Nałkowskiej 16 (od 1-40)

05.12.2021 - niedziela
* Nałkowskiej 2 (od 32 - 1) i 2a (od 32-19)
* Nałkowskiej 2b (od 32-1) i 2a (od 18-1)

11.12.2021 - sobota
* Norwida 24 (od 32-1) i 24a (od 32-19)
* Norwida 24b (od 32-1) i 24a (od 18-1)

12.12.2021 - niedziela
* Norwida 20, 20a, 20b
* Norwida 20c, 20d, 20e, 20f

góra

następny Nr 950

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.