Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 49b(950b) rok XXII 5. grudnia 2021 roku.

.

.

Niedziela, 5 grudnia 2021
II NIEDZIELA ADWENTU C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Iz 30,19. 30)

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; *
Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały *
i uraduje się wasze serce.

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, + spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

W drodze do nowego Jeruzalem

(Ba 5,1-9)
Czytanie z Księgi proroka Barucha

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: "Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!"

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 126[125],1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)
(R.: por. 3a)

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

1 Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy.
2 Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między narodami: * 
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
3 Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
i radość nas ogarnęła.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

4 Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
5 Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

6 Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

góra

.

Drugie czytanie

Bądźcie czyści i bez zarzutu
na dzień Chrystusa

(Flp 1,4-6. 8-11)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich - z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Łk 3,4c. 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

(Łk 3,1-6)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
"Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 5 grudnia 2021
II NIEDZIELA ADWENTU C

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie.

2 Ty, który w łonie Dziewicy
Poczęty z Ducha zostałeś,
Przyjdź po raz drugi na ziemię
I okaż swoją potęgę.

3 Bądź dla nas Nowym Przymierzem,
Pojednaj z Ojcem grzeszników,
Twoim pokojem nas obdarz
I rozpal serca miłością.

4 Kiedy zabłyśnie na niebie
Twojego sądu zapowiedź,
Wspomnij na gwiazdę promienną,
Co ludziom łaskę wieściła.

5 Tobie, którego pragniemy
I przyzywamy z ufnością,
Z Ojcem i Duchem Najświętszym
Niech będzie chwała na wieki. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 22,8-23)

Przeciw pysze Jerozolimy i Szebny

Tak odkryto osłonę Judy. Tyś spoglądało w ów dzień na zbrojownię w Domu Lasu. Widzieliście też, jak były liczne szczerby w murach Miasta Dawidowego; zebraliście wodę w Dolnej Sadzawce; przeliczyliście domy w Jeruzalem i zburzyliście budynki, by wzmocnić mur miejski. Między dwoma murami urządziliście zbiornik na wodę Starej Sadzawki; ale nie zważaliście na Twórcę tych rzeczy ani nie dostrzegaliście Tego, który je z dawna ukształtował. Pan zaś, Bóg Zastępów, wezwał was w ów dzień do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i przywdziania woru. A tu tymczasem uciechy i zabawy, zabijanie wołów i zarzynanie baranów, zajadanie mięsa i zapijanie winem: "Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy!" Lecz Pan Zastępów dał się słyszeć uszom moim: "Na pewno ta nieprawość nie będzie wam odpuszczona, dopóki nie pomrzecie". Powiedział Pan, Bóg Zastępów.

Tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Idź, wejdź do tego ministra, do Szebny, zarządcy pałacu, który sobie wykuwa grobowiec wysoko i w skale drąży dla siebie komnatę. "Co tu posiadasz i kogo masz tutaj, że sobie tu wykułeś grobowiec?" Oto Pan zrzuci cię, człowiecze, z wielkim rozmachem i uchwyci cię jednym ruchem, i tocząc cię, zwinie w kłębek, jak piłkę rzucając po ziemi rozległej. Tam umrzesz i tam pójdą pojazdy, z których się chlubiłeś, o ty, zakało domu twego pana!

Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.

RESPONSORIUM
(Ap 3,7. 8)

W. To mówi Święty i Prawdomówny, + który posiada klucz Dawida: * Oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, / których nikt nie może zamknąć.

K. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. W. Oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, / których nikt nie może zamknąć.

czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg wybieleją.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza Euzebiusza, biskupa Cezarei, do proroctwa Izajasza
(rozdz. 40)

Głos wołającego na pustyni

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

"Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego". Prorok stwierdza wyraźnie, że ta zapowiedź spełni się na pustyni, a nie w Jerozolimie. Mianowicie, przyjdzie czas, kiedy ukaże się chwała Pańska, a wiadomość o zbawieniu Bożym dojdzie do każdego człowieka.

Spełniło się to istotnie i w dosłownym znaczeniu wtedy, gdy Jan Chrzciciel na pustyni, nad brzegami Jordanu, głosił zbawcze przyjście Boga, gdzie też ujrzano zbawienie Boże. Albowiem wtedy Chrystus ukazał wszystkim swą chwałę, bo po Jego chrzcie otworzyło się niebo, a Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy i spoczął na Nim. Wówczas dał się słyszeć głos Ojca i takie o Nim wydał świadectwo: "Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

To wszystko zostało powiedziane, ponieważ Bóg miał przyjść na pustynię od wieków niedostępną i nieprzebytą. A ludy nie miały żadnego poznania Boga, sprawiedliwi i prorocy trzymali się od nich z daleka. Dlatego głos proroka każe gotować drogę Temu, który jest Słowem Boga; wyprostować kręte drogi i wyrównać bezdroża, aby Bóg, przybywając, mógł nimi kroczyć. "Przygotujcie drogę Panu!" Oto dobra nowina, przynosząca znów pociechę, aby wieść o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi.

"Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!" Te słowa doskonale odpowiadają poprzednim. Tam była mowa o głosie wołającym na pustyni, tu zaś jest powiedziane o zwiastunach Boga i o Jego przyjściu do ludzi. Słusznie więc po zapowiedzi dotyczącej Jana Chrzciciela wymienia się tych, którzy mają głosić dobrą nowinę.

O jakiż tu Syjon chodzi? Właśnie o Jeruzalem, bo ono było położone na górze, jak o tym świadczy Pismo: "Góra Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę", a także: "Przystąpiliście do góry Syjon". A może te słowa wskazują na Apostołów wezwanych spośród narodu wybranego?

Oni właśnie są Syjonem i Jeruzalem, które przyjęły zbawienie Boże, bo i oni wznoszą się na górze Boga, czyli na Jednorodzonym Słowie Bożym. Im to polecono głosić słowo zbawienia z tego wzniosłego szczytu. Otóż, kto głosi dobrą nowinę, jak nie grono apostolskie? A na czym polega jej głoszenie? Na zwiastowaniu wszystkim ludziom, poczynając od miast Judy, przyjścia Chrystusa na ziemię.

RESPONSORIUM
(por. Mt 11,11. 9)

W. Przyszedł Poprzednik Pana, + o którym On sam daje świadectwo: * Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

K. On bowiem jest prorokiem, a nawet więcej niż prorokiem, o którym Zbawiciel powiedział. W. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, + spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę Adwentu

5.12.2021r.

Przychodzimy do Pana, aby słuchać Jego słowa i przyjąć Go do swego życia. Chcemy to spotkanie przeżywać w radości i dziękować, bo to właśnie stanowi istotę Eucharystii. Prośmy Ducha Świętego, aby ta Msza św. przygotowała nas na ostateczne spotkanie z Bogiem.

Kolekta specjalna przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła. Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Ze względu na Kolędę do świąt nie będzie nieszporów.

Zapraszamy na Roraty: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - godz. 18.00, piątek - godz. 17.00.

We wtorek - na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy czcicieli Matki Bożej.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.

W środę - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna - RORATY.

W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja i okazja do spowiedzi.
W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.
W sobotę przy naszym kościele na wolnym powietrzu organizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy. W godzinach od 10.00 do 18.00 tradycyjny kiermasz z ozdobami świątecznymi, występy artystyczne i "coś na ząb". Zapraszamy.

Przyszła niedziela to Niedziela Radości - Gaudete.

Chorych odwiedzimy w sobotę 18.12. od godz.9.00.

Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

* * *

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.
Rozpoczynamy o godz. 14.00:

04.12.2021 - sobota
* Domy Jednorodzinne: Nałkowskiej, Norwida, Magazynowa
* Nałkowskiej 16 (od 1-40)

05.12.2021 - niedziela
* Nałkowskiej 2 (od 32 - 1) i 2a (od 32-19)
* Nałkowskiej 2b (od 32-1) i 2a (od 18-1)

11.12.2021 - sobota
* Norwida 24 (od 32-1) i 24a (od 32-19)
* Norwida 24b (od 32-1) i 24a (od 18-1)

12.12.2021 - niedziela
* Norwida 20, 20a, 20b
* Norwida 20c, 20d, 20e, 20f

18.12.2021 - sobota
* Norwida 16, 16a i Miłosza
* Norwida 16b, 16c, 16d i Lema

19.12.2021 - niedziela
* Norwida 21, 21a, 21b i 19
* Norwida 23, 23a, 23b i Norwida 19a i 19b

góra

następny Nr 951

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.