Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 50b(951b) rok XXII 12. grudnia 2021 roku.

.

.

Niedziela, 12 grudnia 2021
III NIEDZIELA ADWENTU C - GAUDETE

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Flp 4,4. 5)

Radujcie się zawsze w Panu, *
raz jeszcze powiadam:
radujcie się! * Pan jest blisko.

Kolekta

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, + spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg jest wśród swojego ludu

(So 3,14-17)
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: "Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!" Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Iz 12,2. 3 i 4bcd. 5-6)
(R.: por. 6)

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

2 Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 
Pan jest moją pieśnią i mocą, * 
i On stał się moim zbawieniem.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

3 Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
ze zdrojów zbawienia.
4 Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! + 
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

5 Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * 
I cała ziemia niech o tym się dowie.
6 Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *  
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.

Refren: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

góra

.

Drugie czytanie

Pan jest blisko

(Flp 4,4-7)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Iz 61,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Zapowiedź nowego chrztu

(Łk 3,10-18)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: "Cóż mamy czynić?"
On im odpowiadał: "Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni".

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: "Nauczycielu, co mamy czynić?"

On im powiedział: "Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono".

Pytali go też i żołnierze: "A my co mamy czynić?"

On im odpowiedział: "Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie".

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Oto słowo Pańskie.

Źródłó: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 12 grudnia 2021
III NIEDZIELA ADWENTU C - GAUDETE

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

2 Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

3 Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

4 Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

5 Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 29,13-24)

Zapowiedź sądu Bożego

Rzekł Pan: "Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ jego cześć dla Mnie jest tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów wobec tego ludu: zaginie mądrość jego mędrców, i rozum jego myślicieli zaniknie".

Biada tym, którzy się kryją przed Panem, aby zataić swe zamysły, których czyny spowite są mrokiem i którzy mówią: "Kto nas zobaczy i kto nas pozna?"

Co za przewrotność! Czy można garncarza stawiać na równi z gliną? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: "Nie uczynił mnie", i garnek rzec o tym, co go ulepił: "Nie ma rozumu"?

Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór będzie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały.

Pokorni wzmogą swą radość w Panu i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: "Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte.

Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela". Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie.

RESPONSORIUM
(Iz 29,18. 19; por. Mt 11,4. 5)

W. W ów dzień + głusi usłyszą słowa księgi, / a oczy niewidomych, wolne od mroku i ciemności, będą widziały. * Najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela.

K. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, głusi słyszą, ubogim głosi się Ewangelię. W. Najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 293, 3)

Jan jest głosem, Chrystus Słowem

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jan jest głosem, ale "na początku było Słowo", czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym.

Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku.

Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim.

W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu.

Czyż ten dźwięk niosący słowo nie przypomina ci sam przez się, że "trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał"? Dźwięk głosu spełnił swoje zadanie i przebrzmiał, jakby mówiąc w ten sposób: "Ta moja radość doszła do szczytu". Trzymajmy się słowa, nie dajmy, aby się ono zagubiło, gdy już poczęło się w tajnikach naszego serca.

Czy chcesz stwierdzić, że głos przechodzi, a Słowo Boga trwa? Gdzież jest teraz chrzest Jana? Jan go udzielał i przeminął, teraz zaś przyjmuje się chrzest Chrystusa. My wszyscy wierzymy w Chrystusa, wyczekujemy zbawienia w Chrystusie, a o tym powiedział nam głos.

Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan wyznał, że jest tylko głosem, i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: "Nie jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem". Wtedy zapytano go: "Kim więc jesteś?" I odpowiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana". Głos wołającego na pustyni, głos przerywający milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana do waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go wprowadzić.

Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie ukrywa, że Nim nie jest, i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi.

Gdyby powiedział: Jestem Mesjaszem, jakże łatwo by mu uwierzono, skoro brano go za Mesjasza, zanim jeszcze wypowiedział się na ten temat. Ale on się tego wystrzega, mówi, kim jest, uniża się i nie równa z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie; rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci, i lęka się, aby nie zgasił jej podmuch pychy.

RESPONSORIUM
(por. J 3,30; 1,27; Mk 1,8)

W. Potrzeba, abym ja się umniejszał, a On wzrastał. + Ten, który po mnie idzie, był wcześniej ode mnie. * Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów.

K. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W. Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów.

Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, + spraw, abyśmy przygotowali swoje serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III Niedzielę Adwentu

12.12.2021r.

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości - Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Zapraszamy na Roraty w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 18.00, w piątek o 17.00.

We wtorek - na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy Czcicieli Matki Bożej.

W czwartek o 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

W piątek po porannej Mszy św. Herbatka u Tadka,
o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci,
o godz. 17.00 Msza św. roratnia.

W sobotę od godziny 9.00 odwiedzimy chorych i starszych parafian z komunią św. Prosimy o zgłaszanie ich w zakrystii lub kancelarii do czwartku włącznie.

W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie chrześcijańskie rodzin.

Pamiętajmy, że w przygotowaniu do Uroczystości Bożego Narodzenia nie może zabraknąć naszego pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty.
Okazja do spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Dzieci, które nie były w tym miesiącu w spowiedzi mają jeszcze okazję do spowiedzi - przed roratami w piątek od godz. 16.30.
Dodatkowo dla dorosłych spowiedź w czwartek i sobotę od 17.30.
W niedzielę spowiadamy tylko między Mszami. W czasie Mszy św. nie spowiadamy! Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na Wigilię.

Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

Przypominamy, iż od nowego roku w naszej parafii niedzielne Msze św. będą sprawowane w zmienionym porządku: o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00.

Zachęcamy do włączenia się w akcję "Paczuszka dla maluszka". Dowolną paczkę ze środkami higienicznymi czy kosmetycznymi dla małych dzieci w hospicjach, ośrodkach perinatalnych i domach samotnej matki można złożyć w kancelarii parafialnej do końca roku. Szczegóły na plakacie w gablocie i w kancelarii.

* * *

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.
Rozpoczynamy o godz. 14.00:

11.12.2021 - sobota
* Norwida 24 (od 32-1) i 24a (od 32-19)
* Norwida 24b (od 32-1) i 24a (od 18-1)

12.12.2021 - niedziela
* Norwida 20, 20a, 20b
* Norwida 20c, 20d, 20e, 20f

18.12.2021 - sobota
* Norwida 16, 16a i Miłosza
* Norwida 16b, 16c, 16d i Lema

19.12.2021 - niedziela
* Norwida 21, 21a, 21b i 19
* Norwida 23, 23a, 23b i Norwida 19a i 19b

góra

następny Nr 952

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.