Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 51b(952b) rok XXII 19. grudnia 2021 roku.

.

.

Niedziela, 19 grudnia 2021
IV NIEDZIELA ADWENTU C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Iz 45,8)

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, *
niech jak deszcz spłynie z obłoków, *
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Kolekta
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

(Mi 5,1-4a)
Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 80[79],2ac i 3b. 15-16. 18-19
(R.: por. 4)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

2 Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
3 Wzbudź swą potęgę * 
i przyjdź nam z pomocą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

15 Powróć, Boże Zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
16 Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

18 Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, +
nad synem człowieczym, * 
którego umocniłeś w swej służbie.
19 Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

(Hbr 10,5-10)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże".

Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: "Oto idę, aby spełnić wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Łk 1,38)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

(Łk 1,39-45)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:

"Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 19 grudnia 2021
IV NIEDZIELA ADWENTU C

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
By ją nasycił i plonem obdarzył
Nowego życia.

2 Szukamy Ciebie, jak łania dążąca
Do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
By się napoić i siły odzyskać
Na dalszą drogę.

3 Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,
Jak nocne straże na świt oczekują;
Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały
Pożąda chleba.

4 Baranku Boży, posłany przez Ojca,
Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj
W człowieczych sercach.

5 Nadziejo świata i Nowe Przymierze,
Emmanuelu odwiecznej miłości,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym
Rozbrzmiewa chwała. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 47,1. 3b-15)

Lamentacja nad Babilonem

Zstąp i usiądź w prochu, Dziewico, Córo Babilońska! Usiądź na ziemi, zrzucona z tronu, Córo Chaldejska! Bo przestaną cię nazywać słodką i rozkoszną. Wezmę pomstę, nie oszczędzę nikogo. Mówi nasz Odkupiciel, na imię Mu Pan Zastępów, Święty Izraela.

Usiądź w milczeniu i wejdź w ciemności, Córo Chaldejska! Bo nie nazwą ciebie ponownie władczynią królestw.

Rozgniewałem się na mój naród, sponiewierałem moje dziedzictwo. Wydałem je w twoje ręce, ty nie miałaś dla niego litości. Sprawiłaś, że starcom twe jarzmo zaciążyło ogromnie. Mówiłaś: To już na wieki będę zawsze władczynią. Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie zastanawiałaś się nad końcem.

A teraz posłuchaj tego, Wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: Tylko ja, i nikt inny! Nie zostanę wdową i nie zaznam bezdzietności! Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie. Bezdzietność i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twych czarów i mnóstwa twoich zaklęć.

Polegałaś na twojej złości, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza sprowadziły cię na manowce. Mówiłaś w sercu swoim: Tylko ja, i nikt inny! Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać, i spadnie na ciebie klęska, nie będziesz znała na nie zaklęcia, i przyjdzie na ciebie zguba znienacka, ani się spostrzeżesz.

Trwaj przy twoich zaklęciach i przy mnogich twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść? Może zdołasz wzbudzić postrach? Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się tobie wydarzyć.

Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć. Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali.

RESPONSORIUM
(Iz 49,13; 47,4)

W. Zabrzmijcie weselem, niebiosa, + raduj się, ziemio! / Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! * Albowiem Pan zlituje się nad swoimi biednymi.

K. Nasz Odkupiciel, któremu na imię Pan Zastępów, Święty Izraela. W. Albowiem Pan zlituje się nad swoimi biednymi.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 3, rozdz. 20,2-3)

Ekonomia zbawczego Wcielenia

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Chlubą człowieka jest Bóg, ale odbiorcą działania Bożego, całej Jego mądrości i mocy, jest człowiek. I tak jak lekarz daje się poznać w swoim działaniu na chorego, tak też i Bóg objawia się ludziom. Dlatego św. Paweł mówi: "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie". Paweł powiedział to o człowieku, który był nieposłuszny Bogu i została mu odebrana nieśmiertelność. Ale ten sam człowiek dostąpił miłosierdzia i przez Syna Bożego, i dzięki Niemu otrzymał przybrane synostwo.

Kiedy człowiek nie poddaje się pysze lub próżności, lecz widzi w prawdzie całe stworzenie oraz jego Stwórcę, Boga niezmiernej potęgi, który wszystkiemu daje istnienie; kiedy ten człowiek trwa w miłości Bożej, jest Mu poddany i składa Mu dzięki, to Pan udzieli mu jeszcze większej chwały i wywyższy go, upodabniając do Tego, który umarł za ludzi.

Chrystus stał się człowiekiem "w ciele podobnym do ciała grzesznego", aby wydać wyrok potępiający na grzech i w ten sposób wyrzucić go z ciała. A przez to Chrystus wezwał człowieka do stania się Jemu podobnym i wskazał mu jako zadanie "być naśladowcą" Boga. Poddał go też Ojcowskiej władzy, aby ujrzał Boga, i dał mu moc uchwycenia Ojca.

Uczynił to Ten, który jest Słowem Boga, który zamieszkał w człowieku i stał się "Synem Człowieczym", aby przysposobić człowieka do przyjęcia Boga, a Bogu dać możność zamieszkania w człowieku, stosownie do tego, co spodobało się Ojcu.

Dlatego też "znak" naszego zbawienia, Emmanuel zrodzony z Dziewicy, został dany przez samego Pana, albowiem On sam był Tym, "który zbawił ludzi", bo sami z siebie nie mogli się zbawić.

O tej niemocy człowieka mówi Paweł: "Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro". W ten sposób Apostoł dowodzi, że dobro naszego zbawienia nie pochodzi od nas, lecz od Boga. I jeszcze tak mówi: "Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?" A następnie wskazuje na Tego, który wyzwala: "Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa".

To samo czytamy w proroctwie Izajasza: "Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie omdlałe kolana! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; odpłata Boża przychodzi, On sam przychodzi, aby was zbawić". Bo nie my sami się zbawiamy, ale Bóg nas ratuje i zbawia.

RESPONSORIUM
(por. Jr 31,10; 4,5)

W. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, + i głoście je na krańcach ziemi. * Na wyspach dalekich rozgłaszajcie, / że nasz Zbawiciel przyjdzie wkrótce.

K. Oznajmiajcie i głoście, wołajcie i mówcie. W. Na wyspach dalekich rozgłaszajcie, / że nasz Zbawiciel przyjdzie wkrótce.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na IV Niedzielę Adwentu

19.12.2021r.

Radosny okrzyk Elżbiety, którą nawiedza Maryja, jest dla nas zaproszeniem, abyśmy otworzyli oczy serca, rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

W poniedziałek i wtorek spowiedź
od 7.30 do 8.00 i od 8.30 do 9.00,
oraz od 17.00 do 18.00.
W środę i czwartek spowiedź
od 7.30 do 09.30, od 16.00 do 18.00.
W czwartek dodatkowo od 19.00 do 21.00.
Dzisiaj nie spowiadamy w czasie Mszy św.

W piątek - Wigilia.
Spowiedź od 7.30 do 11.00 i od 13.00 do 15.00.
Pasterka o godz. 24.00.
O 23.30 Młodzież Oazowa zaprasza na modlitewno-muzyczne czuwanie.

W związku z pandemią limit osób mogących uczestniczyć we Mszy św. to 160 osób niezaszczepionych i 330 osób zaszczepionych. Dlatego w poniedziałek od 8.30 do 10.00 i od 16.00 do 17.00 w kancelarii dla zainteresowanych będą wydawane wejściówki. Równocześnie w trosce o naszych Parafian zachęcamy, by osoby przeziębione, czy obawiające się o swoje zdrowie, łączyły się duchowo przez transmisję telewizyjną.
Kolekta na Pasterce przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

W sobotę Uroczystość Bożego Narodzenia.
Pierwsza Msza św. o godz. 8.00.
Zapraszamy na Nieszpory Kolędowe o godz. 18.15.

W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to szczególne święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Zapraszamy do rodzinnego przeżycia Mszy św. Nie ma Nieszporów.

Od poniedziałku kontynuujemy Odwiedziny Duszpasterskie - Kolędę. W tygodniu rozpoczynamy o godz.15.00, a soboty i niedziele o 14.00. Zobacz szczegółowy plan Odwiedzin duszpasterskich 2021/2022

W kancelarii do nabycia opłatki i świece wigilijne.

Zachęcamy do włączenia się w akcję "Paczuszka dla maluszka". Dowolną paczkę ze środkami higienicznymi czy kosmetycznymi dla małych dzieci w hospicjach, ośrodkach perinatalnych i domach samotnej matki można złożyć w kancelarii parafialnej do końca roku. Szczegóły na plakacie w gablocie i w kancelarii.
Przypominamy, iż od nowego roku w naszej parafii niedzielne Msze św. będą sprawowane w zmienionym porządku:
o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00.

* * *

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.
w tygodniu rozpoczynamy o godz.15.00,
a soboty i niedziele o 14.00.

18.12.2021 - sobota
* Norwida 16, 16a i Miłosza
* Norwida 16b, 16c, 16d i Lema

19.12.2021 - niedziela
* Norwida 21, 21a, 21b i 19
* Norwida 23, 23a, 23b i Norwida 19a i 19b

27.12.2021 - poniedziałek
* Norwida 14,14a, 14b
* Norwida 14c, 14d, 14e

28.12.2021 - wtorek
* Norwida 18, 18a, 18b
* Norwida 18c, 18d, 18e

29.12.2021 - środa
* Norwida 22, 22a, 22b
* Norwida 22c, 22d, 22e

30.12.2021 - czwartek
* Mickiewicza 19, 21, 23
* Mickiewicza 11, 11a, 11b, 11c, 13

02.01.2022 - niedziela
* Mickiewicza 5a, 5b, 5c
* Mickiewicza 7, 7a, 7b

03.01.2022 - poniedziałek
* Mickiewicza 6 (60 - 1)
* Mickiewicza 6 (135 - 61)

04.01.2022 - wtorek
* Mickiewicza 8 ( 70 - 1)
* Mickiewicza 8 (132 - 71)

05.01.2022 - środa
* Wieniawskiego 14 (70 - 1)
* Wieniawskiego 14 (132 - 71)

góra

Cd Nr 952c

następny Nr 953

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.