Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 52b(953b) rok XXII 26. grudnia 2021 roku.

.

.

góra

Niedziela, 26 grudnia 2021
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Łk 2,16)

Pasterze poszli z pośpiechem *
i znaleźli Maryję i Józefa, *
i Niemowlę złożone w żłobie.

Kolekta

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, + spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty * i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Samuel zostaje przedstawiony Panu

(1Sm 1,20-22. 24-28)
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: "Uprosiłam go u Pana".

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi: "Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze".

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: "Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu".

I oddali tam pokłon Panu.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 84[83],2-3. 5-6. 9-10)
(R.: por. 5a)

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.

2 Jak miłe są Twoje przybytki, * 
Panie Zastępów!
3 Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.

5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.

9 Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucha, Boże Jakuba.
10 Spójrz, Boże, Tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

Refren: Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu.

góra

.

Drugie czytanie

Zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi i nimi jesteśmy

(1J 3,1-2. 21-24)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

(Łk 2,41-52)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie".

Lecz On im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/xii_21/

góra

.

.

Niedziela, 26 grudnia 2021
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich,
Gdy wspominamy dom nazaretański,
W którym Zbawiciel prowadził ukryte
Przed światem życie.

2 Ucząc się pilnie rzemiosła Józefa,
Posłuszny zawsze przybranemu ojcu,
Jezus dojrzewał w pokornym wysiłku
Skromnego cieśli.

3 Czysta Małżonka Józefa i Matka
Bożego Syna, obu im służyła,
Niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę
W codziennych troskach.

4 Wy, którym trudy, obawa, ubóstwo
Nie były obce, wysłuchajcie dzisiaj
Ludzi znękanych, co proszą z ufnością
O Waszą pomoc.

5 Tobie, o Jezu, składamy podziękę
Za wzór świętości życia rodzinnego;
Bądź uwielbiony z Twym Ojcem i Duchem
Przez całą wieczność. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

(Ef 5,21-6,4)

O życiu chrześcijańskim w rodzinie

Bracia! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić; oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża.

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi.

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan.

RESPONSORIUM
(Ef 6,1-2. 3; Łk 2,51)

W. Dzieci, + bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, / bo to jest sprawiedliwe. * Czcij ojca twego i matkę twoją.

K. Poszedł Jezus z Maryją i Józefem i wrócił do Nazaretu, i był im poddany. W. Czcij ojca twego i matkę twoją.

góra

.

II CZYTANIE

Z przemówienia papieża Pawła VI
(Nazaret, dnia 5 stycznia 1964r.)

Przykład Nazaretu

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii.

Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować.

Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych, słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia, wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa.

O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!

Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu.

Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości.

Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.

Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, "domu Syna cieśli", tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw - Chrystusa, naszego Pana!

RESPONSORIUM
(2Kor 13,11; Ef 5,19; Kol 3,23)

W. Radujcie się, dążcie do doskonałości, + pokrzepiajcie się na duchu, / jedno myślcie, pokój zachowujcie; * Śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.

K. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi. W. Śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.

Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, + spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Boże Narodzenie

25.12.2021r.

W tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu dziękczynienie za wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. Niech ta Radość przemienia całe nasze życie.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj o 18.15 zapraszamy na Nieszpory kolędowe.

Jutro II dzień Świąt - z racji niedzieli obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to szczególne święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Zapraszamy do rodzinnego przeżycia Mszy św. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie ma nieszporów. Kolekta w tym dniu na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy tak pięknie przystroili kościół na Boże Narodzenie i zbudowali stajenkę.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy, by Nowonarodzone Dziecię Jezus wniosło w Wasze serca Miłość, Radość, Szczęście, Dobro. By Jego błogosławieństwo przemieniało i rozszerzało Wasze serca, byście umieli kochać na wzór Tego, który do nas przyszedł.

* * *

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.
w tygodniu rozpoczynamy o godz.15.00,
a soboty i niedziele o 14.00.

27.12.2021 - poniedziałek
* Norwida 14,14a, 14b
* Norwida 14c, 14d, 14e

28.12.2021 - wtorek
* Norwida 18, 18a, 18b
* Norwida 18c, 18d, 18e

29.12.2021 - środa
* Norwida 22, 22a, 22b
* Norwida 22c, 22d, 22e

30.12.2021 - czwartek
* Mickiewicza 19, 21, 23
* Mickiewicza 11, 11a, 11b, 11c, 13

02.01.2022 - niedziela
* Mickiewicza 5a, 5b, 5c
* Mickiewicza 7, 7a, 7b

03.01.2022 - poniedziałek
* Mickiewicza 6 (60 - 1)
* Mickiewicza 6 (135 - 61)

04.01.2022 - wtorek
* Mickiewicza 8 ( 70 - 1)
* Mickiewicza 8 (132 - 71)

05.01.2022 - środa
* Wieniawskiego 14 (70 - 1)
* Wieniawskiego 14 (132 - 71)

góra

następny Nr 954

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.